Catégories
Igihe cy'Igisibo Inyigisho

Ese mu bubabare bwa Nyagasani ni iki twakwigiramo ?

Inyigisho yo ku wa 10 Mata 2020: Uwa Gatanu Mutagatifu

Amasomo: Iz 52,13-53,12, Zb 116 (30 -Heb 4, 14-16; 5,7-9 -Yh 18, 1-19,42

« Dore igiti cy’umusaraba ari cyo cyamanitsweho agakiza k’isi yose! »

Bakristu bavandimwe, ntawagera ku byishimo bya Pasika atanyuze ku wa gatanu mutagatifu. Ni umunsi twibukaho ububabare n’urupfu rwo ku musaraba by’Umwami wacu Yezu Kristu. Yezu yumviye ugushaka kw’Imana Data kugeza ku rupfu, ndetse urupfu rw’umusaraba. Ibyo byose ni ukubera urukundo yari adufitiye. Umusaraba wa Yezu waradukijije, ni umwanya rero wo kurangamira ububabare bwa Nyagasani Yezu Kristu, no kwifatanya nawe, natwe tumutura, ububabare n’amaganya yacu. Tubimuturane umutima wizeye kuko atabura kutwitaho. Yezu Kristu ni Umukiza n’Umunyampuhwe ! «Ubwo abana bafitanye ubumwe bw’amaraso n’umubiri, Yezu na We yasangiye na bo ubwo bumwe kugira ngo mu rupfu rwe atsiratsize umugenga warwo, ari we Sekibi, maze abohore abatinyaga urupfu rukabahoza mu bucakara igihe cy’ubuzima bwabo bwose…Kubera iyo mpamvu yagombaga kwishushanya n’abavandimwe be muri byose akaba Umuherezagitambo Mukuru w’umunyampuhwe, kandi wishyikira ku Mana ngo ahanagure ibyaha by’imbaga. Ubwo We yababaye kandi akageragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa» ( Heb 2, 14-18).
Bavandimwe nimunyemerere turangamire umusaraba umwami wacu yabambweho, ari nawo Uhoraho yakoresheje ngo akize umuryango we ingoyi y’ibyaha byawugondaga ijosi (Iz 52, 2).

Catégories
Igihe cy'Igisibo Inyigisho

Ibyabaye ku wa Kane Mutagatifu

Inyigisho yo ku wa Kane Mutagatifu, 09 Mata 2020.

AMASOMO:

 Isomo rya 1: Iyim 12,1-8.11-14

                         Zaburi: 115, 12-13.15-16a.c-18

 Isomo rya 2: 1Kor 11, 23-26

                             IVANJILI: Yoh 13, 1-15

Bavandimwe muri Kristu, nimugire ineza n’amahoro bituruka ku Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu!

Nyuma y’urugendo rutari ruto rw’iki gihe cy’igisibo twinjiye muri ya minsi itatu isobetse amabanga akomeye duhimbaza twinjira muri Pasika: uwa kane mutagatifu tuzirikanaho iremwa ry’ubusaserdoti n’Ukarisitiya mu isangira rya nyuma, uwa gatanu mutagatifu duhimbazaho urupfu rwa Nyagasani n’uwa gatandatu mutagatifu duhimbazaho izuka rye.

Catégories
Inyigisho

Urupfu n’ibibi byose twabitsindira he?

INYIGISHO YO KU WA GATATU MUTAGATIFU KU WA 8 MATA 2020

Amasomo: Iz 50,4-9a; Z68,8-10.21-22.31.33-34; Mt 26,14-25

Muri Yezu Kristu dutsinda ibibi byose kugeza no ku rupfu

Bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe!

Mbere gato yo kwinjira mu minsi nyabutatu ya Pasika ikubiyemo amabango akomeye y’ukwemera kwacu, ijambo rya Nyagasani rikomeje kuturarikira kuba beza nka Yezu Kristu, umugaragu w’indahemuka w’Imana, wabayeho mu buryo butajorwa, agasoza ubutumwa bwe yemye, akaba aganje mu ikuzo.

Catégories
Inyigisho

Uwo turi kumwe

KU WA MBERE MUTAGATIFU, 6/4/2020

Iz 42, 1-7; Zab 27 (26), 1-3. 13-14; Yh 12, 1-11

Bavandimwe, Yezu akuzwe! Twatangiye icyumweru gitagatifu, aho turi kuzirikana ku bubabare n’urupfu n’Izuka bya Kristu. Ni ko gasongero k’iyobera ry’ugucungurwa kwacu.