“Nimwakire Roho Mutagatifu”

KU MUNSI MUKURU WA PENTEKOSITI/B/20/05/2018

  Amasomo: Intu 2,1-11    1Kor 12,3b.7-13   Yohani 20,19-23

Yezu Kristu naganze iteka.

Bavandimwe, nteruye nifuriza buri wese umunsi mukuru muhire wa Pentekositi. Uyu munsi mukuru duhimbaza utwibutsa Isezerano Yezu yahaye intumwa ze ko azaboherereza Umuvugizi uzabibutsa byose, ari we Roho Mutagatifu. Abyivugira ubwe muri aya magambo: “Ahubwo mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo muzambere abahamya i Yeruzalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya, ndetse no kugera ku mpera z’isi” (Intu 1,8) . Iryo sezerano ryujujwe kuri uyu munsi wa Pentekositi. Ari wo munsi Kiriziya yatangiriyeho kwamamaza Inkuru Nziza y’Umukiro natwe ikaba yaratugezeho, ariko tukaba dusabwa nk’uko twabisezeranye mu isakaramentu ry’Ugukomezwa, gukomeza kubera YEZU KRISTU ABAHAMYA MURI BAGENZI BACU. komeza… “Nimwakire Roho Mutagatifu”

Twatorewe kubana n’Imana ngo tubone kuyitumikira

Inyigisho yo ku wa mbere w’icyumweru cya 7 nyuma ya Asensiyo

Umunsi mukuru wa Mutagatifu Matiyasi, Intumwa

Amasomo: Intumw 1,15-17.20ª.20c-26; Z 112; Yoh 15,9-17.

Yezu Kristu atora abo yishakiye, ku buryo ashaka no mu gihe gikwiye. Abo atorera umurimo wa Gitumwa, abahamagarira kubana nawe, bakanywana, hanyuma akabona kubohereza kwigisha abandi inkuru nziza y’umukiro. Byaba ari ukwigerezaho umuntu yihaye kujya mu bandi yiyita umuhamya w’izuka rya Yezu kandi atarahura nawe, bataranywana. Icyo gihe aba yihamije ubwe aho guhamya Yezu Kristu.

Igihe Yuda, umwe wagambaniye Yezu yari amaze kwimanika, izindi Ntumwa zarateranye ziyobowe na Roho Mutagatifu kugira ngo zitore uwa cumi na kabiri, ufatanya nazo gukomeza ubutumwa Yuda yari ataye! Mu by’ibanze byashingiweho hatorwa Matiyasi, ni uko atigeze atandukana ya Yezu Kristu kuva abatirijwe muri Yorudani kugeza asubiye mu Ijuru. Koko Matiyasi yakomeye kuri ya masezerano twagiriye Imana muri Batisimu muri Kiliziya yayo: twasezeranye kwanga icyaha, gukurikira Yezu Kristu (ni ukuvuga kutigera na rimwe twitandukanya na We) no kumwamamaza. komeza… Twatorewe kubana n’Imana ngo tubone kuyitumikira

Asensiyo tuyihimbaze twidahamo ingeso zitubuza kwizirika kuri Kristu

Inyigisho y’Umunsi mukuru wa Asensiyo  (yatambutse bwa mbere  Ku wa 08 Gicurasi 2016)

AMASOMO : Int 1,1-11 Ef 1,17-23 Lk 24,46-53

Bavandimwe, uyu munsi turahimbaza Umunsi mukuru wa Asensiyo.

Nteruye nifuriza buri wese Umunsi mukuru mwiza. Ni umunsi mukuru twibuka Yezu asubira kwa Se, ari we Data wa twese. Tuzi neza ko Yezu yadupfiriye ku giti cy’umusaraba ku munsi wa gatatu akazuka, aribwo twahimbazaga umunsi mukuru wa Pasika. Nyuma y’izuka rye, haciye iminsi mirongo ine abonekera intumwa ze, kugira abereke ko ataheranywe n’urupfu ahubwo ko ariho, kandi abonereho kubakomeza mu kwemera no guhugura ubwenge bwabo kugira ngo bazashobore kumubera abahamya bashize amanga kandi bashinze ibirindiro muri we, kugira ngo batazahungabanywa n’amakozere yo mu isi. Mu gitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa Mutagatifu Luka aratubwira ati: “Ahubwo mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo muzambere abahamya i Yeruzalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya, ndetse no kugera ku mpera z’isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa mu ijuru bamureba, maze igicu kiramukingiriza ntibongera kumubona”. (Ibyak. 1,8-9) komeza… Asensiyo tuyihimbaze twidahamo ingeso zitubuza kwizirika kuri Kristu