Amosi 7,10-17

ISOMO RYO MU GITABO CY’UMUHANUZI AMOSI  7, 10-17

Muri iyo minsi, Amasiya, umuherezabitambo w’i Beteli, atuma kuri Yerobowamu, umwami wa Israheli ati “Amosi ariho arakugambanira rwagati mu nzu ya Israheli; igihugu ntikigishoboye kwihanganira ibyo avuga. Kuko avuga ngo : Yerobowamu azazira inkota, n’Abayisraheli bajyanwe bunyago kure y’igihugu cyabo.” Amasiya ni ko kubwira Amosi ati “Ngaho genda, wa mubonekerwa we; cika ujye mu gihugu cya Yuda; ho uzashobora kwirwanaho no guhanura! Naho hano i Beteli ntuzongere kuhahanurira kuko ari ingoro y’umwami, urusengero rwa cyami!” Amosi asubiza Amasiya ati “Sinari umuhanuzi, sinari n’umwe mu itorero ry’abahanuzi; nari umworozi, ngakonora n’ibiti byera imbuto. Nyamara Uhoraho yankuye inyuma y’amatungo, nuko arambwira ati ‘Genda uhanurire umuryango wanjye Israheli!’ Ubu ngubu umva ijambo ry’Uhoraho, wowe uvuga ngo ‘Ntuzahanurire Israheli, ntuzongere guhindanya inzu ya Izaki!’ Uhoraho rero avuze atya : ‘Umugore wawe azigira ihabara mu mugi, abahungu bawe n’abakobwa bawe bazazira inkota, isambu yawe izagabanishwa umugozi, naho wowe uzapfira mu gihugu cy’amahanga, na Israheli yose ijyanwe bunyago kure y’igihugu cyayo.’”

Amosi 5,14-15.21-24

ISOMO RYO MU GITABO CY’UMUHANUZI AMOSI 5,14-15.21-24 

Nimushake ikiri icyiza, ikibi mukireke kugira ngo mushobore kubaho, maze Uhoraho, Umugaba w’ingabo, azabane namwe uko mubivuga. Nimwange ikibi, mukunde icyiza, nimusubize ubucamanza umwanya wabwo mu rukiko, wenda ahari Uhoraho, Umugaba w’ingabo, yazababarira agasigisigi ko mu muryango wa Yozefu. Nanga urunuka kandi nkagaya ingendo mukora muje kundamya, sinshobora gushimishwa n’amakoraniro yanyu igihe muntura ibitambo bitwikwa, no mu maturo yanyu nta na rimwe rinshimisha; sinduha ndeba n’ibitambo byanyu by’ibimasa. Igiza kure urusaku rw’indirimbo zawe, n’umurya w’inanga zanyu sinshobora kuwumva. Ahubwo uburenganzira nibudendeze nk’amazi, n’ubutabera butembe nk’umugezi udakama !

Amosi 3,1-8

ISOMO RYO MU GITABO CY’UMUHANUZI AMOSI 3,1-8

Nimwumve ijambo Uhoraho ababwiye, bana ba Israheli, mwe n’umuryango wose navanye mu gihugu cya Misiri. Ni mwebwe mwenyine namenye mu miryango yose yo ku isi; ni yo mpamvu nzabibaryoza mbaziza ibicumuro byanyu byose. Mwabonye abantu babiri bafatanya urugendo batabanje kubisezerana? Mbese hari ubwo intare itontoma mu ishyamba itabonye icyo ihiga? Icyana cy’intare se cyomonganya ijwi mu ndiri yacyo nta cyo cyafashe? Mbese inyoni igwa mu mutego ntacyo bayishukishije? Umutego se washibuka ari ntacyo ufashe? Ihembe se ryo ryavugira mu mugi, abantu ntibaryamire amajanja? Hari ubwo se ibyago byatera mu mugi, atari Uhoraho ubiteye? Nyagasani Uhoraho rero nta cyo akora adahishuriye ibanga rye abagaragu be, abahanuzi. Intare itontomye ni nde utatinya? Nyagasani Uhoraho avuze, ni nde utahanura ?

Amosi 2,6-10.13-16

ISOMO RYO MU GITABO CY’UMUHANUZI AMOSI 2,6-10.13-16

Uhoraho avuze atya ati “Kabiri gatatu Israheli icumura! Niyemeje kuyihana kandi sinzivuguruza! Kubera ko bagurana intungane amafeza, umukene bakamugurana umuguru w’inkweto, kubera ko umuhungu na se bahurira ku ihabara imwe ngo basebye izina ryanjye ritagatifu, kubera ko imyambaro batwayeho ingwate bayicuje urutambiro, no kubera divayi batwayeho ingwate bakayinywera mu nzu y’Imana yabo…Nyamara jyewe nari nabasenyaguriye Abahemori bareshya n’ibiti by’amasederi, bagakomera nk’ibiti by’imishishi! Nari natsotsobye imbuto zabo mpereye hejuru, ndandura n’imizi yabo mpereye hasi. Naho  mwebwe nabazamuye mu Misiri, mbayobora imyaka mirongo ine mu butayu, kugira ngo mwigarurire igihugu cy’Abahemori. Kubera ibyo byose ngiye kubanyukanyukira aho muri, nk’uko imashini bahurisha imyaka inyukanyuka imiba y’umusaruro; umuntu w’ibakwe ntazashobora guhunga, umunyamaboko azabure ingufu ze, n’uw’intwari ntazacika ku icumu, umuhanga w’umuheto ntazaba agishoboye kurinda, uw’impayamaguru ntazashobora guhunga, n’ugendera ku ifarasi ntazarokora ubugingo bwe, n’umuntu warahiriwe ubutwari azahunga yambaye ubusa uwo munsi ! Uwo ni Uhoraho ubivuze.