Catégories
Inyigisho

Ariko mbabwire : Eliya yaraje, nyamara ntibamumenya, ahubwo bamugiriye nabi uko bishakiye.

Inyigisho yo ku wa 6 w’icyumweru cya 2 cya Adiventi C, ku wa 12 ukuboza 2015

Amasomo: Si 48, 1-4.9-11; Zb79,2ac.3b,15-16a,18-19 ; Mt 17, 10-13

 

Bavandimwe Kristu Yezu akuzwe, tugeze ku wa gatandatu, dushoje icyumweru cya kabiri cya Adiventi. Turi hafi gutangira icyumweru cya gatatu kidushishikariza gutegereza Umukiza mu byishimo. Ukaba ari umwihariko wacyo wo kuba icyumweru cy’ibyishimo (gaudete dominica): kwishimira ko Nyagasani ari hafi kuza rwagati muri twe .

Birumvikana ko urugendo rukomeje duhimbaza igihe cy’Adiventi. Nkuko twatangiye tubizirikana, Igihe cy’Adiventi kimara ibyumweru bine, kikatwibutsa gutegereza Umukiza, twishimye, twambaza, twihana kugira ngo avukire mu mitima yacu. Icyumweru cya 1 cy’Adiventi kirangwa n’imvugo ishushanya kandi ihishura ibihe bya nyuma, amaza n’ihindukira rya Nyagasani mu ikuzo.

Catégories
Inyigisho

Iyaba muntu yahihibikanaga yita no kuri roho ye!

Inyigisho yo kuwa gatanu w’icyumweru cya 31 B, Ku wa 6 ugushyingo 2015

Isomo 1: Rom 15, 14-21; Zab 98(97),1,2-3ab,3c-4; Ivanjili : Lk 16,1-8

Iyaba muntu uko ashishikara yiruka inyuma y’iby’isi, ari ko yahihibikanaga yita kuri roho ye, yarushaho kuba mwiza gusumba uko asanzwe !

Bavandimwe, aya magambo ntangije nzirikana iyi vanjili ya none ajyanye neza nibyo twumvise Yezu atubwira ko abana b’iyi si mu mibanire yabo, barusha ubwenge abana b’urumuri. Ibyo Yezu yabibwiye abigishwa be nyuma yo kubacira umugani, w’umukungu wari ufite umunyabintu yashinze ibintu bye, maze bakamumuregaho ko apfusha ubusa ibintu bye. Nuko yigira inama yo kubimukuramo akabishinga undi. Umunyabintu nawe, abona ataviramo aho, yiga amayeri yuko azabaho nyuma yo kwirukanwa, nibwo agabanyirije imyenda abari bayifitiye shebuje ngo bazagabane na we abone imibereho. Nuko ivanjili igakomeza itubwira ko shebuja yatangajwe cyane n’amayeri yuwo muntu : « Nuko shebuja atangarira uwo mugaragu w’umuhemu,kuko yamenye kwiteganyiriza. »

Catégories
Inyigisho

“Muramenye, mwirinde kugira irari ry’ibintu”

Inyigisho yo ku wa mbere w’icyumweru cya 29 Gisanzwe, B, ku wa 19 ukwakira 2015

Amasomo: 1º. Rom 4, 20-25; 2º. Lk 12,13-21

… Twe twemera Uwazutse mu bapfuye, Yezu Umwami wacu, watangiwe ibyaha byacu akazukira kutugira intungane.”

Bavandimwe, muri Bibiliya iyo bavuze izina Abrahamu, rihita rihamagara mu myumvire y’uryumvise ijambo ukwemera, kuko Bibiliya imutubwira nk’umukurambere w’abemera Imana bose. Ni urugero rwacu mu kwemera nkuko ubuzima bwe bubiduhamiriza.

Pawulo mutagatifu mu isomo rya mbere rya none, aratwibutsa umwanya w’ibanze Ukwemera gufite mu kuronka ubutungane,akabihamya agendeye kuri Abrahamu intungane y’Imana. Yahisemo Imana kandi ayegukira we wese, abe bose n’ibye byose k’uburyo nta na kimwe mu buzima bwe cyabangikanaga n’umwanya w’Imana, byageze n’aho yemera gutanga umwana we Izaki, umwana w’ikinege yari aronse mu busaza bwe; yemera kubikora atajijinganya abitewe n’ukwemera yari afitiye Nyagasani. Nuko uhoraho kumwitura na We amugira umutware n’urugero ntagereranywa ku bemera bose iyo bava bakagera.

Nkuko Pawulo yakomeje abitubwira, ukwemera kwa Abrahamu duhamagarirwa kwigana, twe tubisabwa ku buryo buhebuje kuko twagusobanuriwe byimbitse n’Umwana w’Imana wigize umuntu akemera kuza muri twe, ngo anononsore kandi yumvikanishe neza ibyo ubwenge bwa muntu bwumvise nabi cyangwa se butumvise, mu isezerano rya kera.

Bityo ubutungane bwacu tuburonkerwa no kwemera Yezu Kristu wazutse mu bapfuye, we Ntangiriro n’Iherezo, akaba Umwami n’Umucunguzi rukumbi w’abantu. Kumwemera, bidusaba kumwegukira no kumwigana, dukunda kandi dukundana nkuko yadukunze.