Haranira guhirwa

Inyigisho yo kuwa gatatu w’icyumweru cya 23 gisanzwe/C, 11/09/2019

Amasomo: Abanyakolosi 3,1-13; Luka 6, 20-26

Yezu naganze iteka.

Bavandimwe muri Kristu, hari ikintu twese abantu duhuriyeho, yaba umukire, umukene, yaba umutegetsi cyangwa utegekwa, wakwiyegurira Imana cyangwa ukaba umulayiki kugeza no ku muhakana-Mana: ni Uguhirwa. Guhirwa bikabumba ingingo nyinshi: amahoro, ibyishimo biherekejwe no gutunga ugatunganirwa. Wagira byinshi cyane, byinshi, bikeya cyangwa bikeya cyane, buri wese yifuza kubibamo mu mahoro, ntawe umuhagaze hejuru, aka wa mugani ngo “nzarya dukeya ariko ndyame kare”. komeza… “Haranira guhirwa”

“Intungane zizabengerana nk’izuba”

Inyigisho yo kuwa kabiri w’icyumweru cya XVII gisanzwe/C

Amasomo: Iyimukamisiri 33,7-11;34,5-9.28 Matayo 13,36-43

 Yezu naganze iteka kandi aharirwe ikuzo n’ibisingizo.  Bavandimwe intungane ni umuntu wese wemera kugendera mu nzira y’urukundo, y’ineza n’ubutabera kandi agaharanira ko byose bigenda uko Imana ishaka atari uko we abyifuza.

Musa mu isomo rya mbere atubere urugero  mu kwemera kugendera mu nzira z’Uhoraho. Guca bugufi no kwiyoroshya imbere y’Uhoraho byamuhesheje kuganira n’Imana  nk’uko inshuti ziganira. Nyamara ubwo butoni, bwamusabye kwitsinda no kwiyibagirwa, yegukira umurimo yahawe wo kuyobora no kugira inama Umuryango w’Imana yarabereye Umushumba.

Yafataga umwanya akumva ibibazo n’ibyifuzo by’imbaga, akakira ushaka kugisha inama Uhoraho, ibyo byaberaga mu ihema ryitwa Ihema ry’IBonaniro rikaba ahitaruye hirya y’ingando. Uhoraho  akigaragariza umugaragu we mu nkingi y’agacu yamanukaga igahagarara ku muryango  w’ihema.  Muri icyo gihe imbaga, yerekezaga amaso aho iyo nkingi y’agacu ihagaze, buri wese agaca bugufi agapfuma, ikimenyetso cy’ubwiyoroshye n’ubuto imbere y’Imana yahanze byose. Icyo gihe Uhoraho yiyeretse imbaga maze atangaza izina rye “UHORAHO”. Maze abivuga muri aya magambo dukwiye kuzirikana tukayagira ayacu atari kubera ubwoba ahubwo igitinyiro cyuje icyubahiro tumufitiye: “Ndi Uhoraho, Imana igira impuhwe n’ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n’ubudahemuka”. Nyamara nubwo ari Inyampuhwe ikagaragaza ubuntu bwayo mu bayo, iyo bibaye ngombwa iranahana, kugira ngo muntu yumve kandi amenye uburemere bwo kwigomeka no guhemuka.

Koko intungane ihorana ubushishozi, Musa amaze kumva amagambo Uhoraho Imana yivugiye ko igira neza kandi ikanahana yihanukiriye, Musa yakubise amavi hasi, yisabira kugirirwa ubutoni kandi ntiyabyihererana aboneraho no gusabira Imbaga yari abereye umuyobozi ngo bagirirwe imbabazi z’ibicumuro kuko uwo muryango wari ufite ijosi rishingaraye, ari byo kuvuga imbaga isuzugura ntiyubahe amabwiriza ihabwa, ahubwo ikajya itera Uhoraho umugongo ikikorera ibyo yishakiye. Ibyo byatumye Uhoraho aha Musa amategeko icumi bagombaga kubaha no kubahiriza kugira ngo babeho mu mahoro.

Ese aho ayo mategeko y’Imana turayibuka tukanayibutsa abandi? Turayubaha tukanayubahisha mu mibereho yacu ya buri munsi, kugira ngo atubere urumuri rumurikira intambwe zacu, ngo tubeho dutunganiye Imana n’abavandimwe bacu?

Abubaha amategeko y’Imana bakayashyira mu ngiro abo ni bo za Ntungane zizabengerana nk’izuba aho zinyuze hose, haba muri ubu buzima cyangwa  mu buzaza. Ni bo mbuto nziza Yezu yadusobanuriye mu mugani w’urumamfu mu murima.

Muri uyu mugani Yezu yatwibukije ubutumwa bwamuzanye kuri iyi si, kandi abe tugomba gukomeza. Imbuto abiba ni urukundo, ubuntu n’ubudahemuka, impuhwe n’ineza. Inyigisho ze ni isoko idakama, aho buri gihe na buri wese ashobora kuvoma ibyiza byose bimukomokaho, aho dukura urumuri rumurikira intambwe n’ubuzima byacu ngo tutagenda kandi tukaba mu mwijima, kuko nta cyiza ushobora kutuzanira uretse ibyago n’urupfu. Niba dushaka gukura mu busabaniramana, tugomba kureka we ubwe akatwiyigishiriza, binyuze mu Ijambo rye n’itegeko ry’urukundo  rw’Imana n’urwa bagenzi bacu nkatwe ubwacu, kuko rikubiyemo ibyo Musa n’Abahanuzi bavuze. Iyo turihaye umwanya w’ibanze, iryo jambo rye rimurikira ubuzima bwacu, rikaturonkera umugisha, isi idashobora kutwaka.

Ubwo rero Yezu ari umubibyi w’ibyiza, umurima abibamo ukaba iyi si dutuye, twe tukaba imbuto nziza, niduharanire kureba uko isi yarushaho kuba nziza, ikarangwamo amahoro, urukundo, ineza, ubuntu, impuhwe n’ubudahemuka. Buri wese akirinda kuyisiga uko yayisanze. Ahubwo ku ngabire yahawe agakora ibishoboka byose, akayibera urumuri, kandi akaba urumuri rw’abe atarebye isano, indeshyo, inkomoko cyangwa igihagararo. Nyamara kubera ko hari umwanzi Nyakibi umwe uhengera dusinziriye akabiba urumamfu, ari rwo ubugome,  ubugizi bwa nabi bwitwaje amaboko n’ikoranabuhanga, ubushinyaguzi, urwango, inzika, ubwicanyi n’ibindi bibi byose, ntitugomba kurangara, kuko ikibi cyose abakristu tugomba kukivudukana aho kinyuze hose kimwe n’aho gishaka kwinjira tukagihinda tukakima amayira. Niduhorana iryo shyaka umugisha n’ineza y’IMANA bizadusesekaraho natwe turabagirane nk’izuba.

Bavandimwe, dusabirane guhora tuzirikana amategeko y’Imana kandi Ijambo ryayo rimurikire ubuzima bwacu, bizadufasha gutsinda ikibi maze haganze icyiza ni uko Imana ikuzwe mu ijuru maze natwe abayo duhorane umugisha n’amahoro bitangwa na Yo.

Padiri Anselme Musafiri

Ibyo twifuza kugirirwa natwe tubikorere abandi

 Inyigisho yo ku wa kabiri w’icyumweru cya XII gisanzwe/C

 Amasomo:  Intangiriro 13,2.5-12          Matayo 7,6.12-14 

Yezu naganze iteka.

Bavandimwe, uyu munsi Yezu aratwibutsa ibanga rigabira urigize irye, amahoro, umunezero bigasozwa no ku mushyitsa mu buzima butazima, aribwo bugingo bw’iteka, dukesha Yezu Kristu, Umunguzi wacu. Nta rindi rero ni iri: “Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe mubibagirire”. Iyi ntero yakabaye iy’umuntu wese, wemera ko Yezu ari Umukiza wacu kandi tukaba twemera twabatijwe mu izina rye.

Mbere yuko Yezu aduha iyi mpanuro, yabanje kuvuga amagambo akakaye, aho yagize ati: “Ikintu gitagatifu, ntimukakigabize imbwa, amasaro yanyu ntimukayajugunye imbere y’ingurube”. Hano imbwa n’ingurube zirashushanya abantu bose badashobora kwakira no kwemera ku buryo bukwiye Inkuru Nziza ya Yezu Kristu. Aha twavuga nk’abafarizayi n’abigishamategeko bo mu gihe cya Yezu. Nibo bari bashinzwe gutegura amaza y’Umukiza, ariko aho Yezu aziye baramurwanyije, bakora ibishoboka byose ngo bamwikize, birangira bamugambaniye abambwa ku musaraba, gusa bo ntibari bazi ko urwo rupfu ari rwo inyoko-muntu izakesha kugirirwa imbabazi z’ibyaha no gukurwa ku ngoyi y’urupfu. Ni ngombwa rero ko twigiramo umutima wakira Inkuru Nziza ya Kirisitu Yezu.

Mu isomo rya mbere Abramu na Loti, nibatubere urugero mu mibanire no mu mikoranire yacu. Bombi bari abatunzi kandi bakagenda bimukana, bashaka aho baragira amatungo yabo. Nyamara burya si kenshi ibintu bikunze kugenda uko tubyifuza, hari ubwo hazamo serwakira, abantu ntitwumvikane, tukabusanya imvugo, intero, imbyino n’umudiho. Aha ni ho mu bushishozi bwa Abramu yarebye ibintu, ashaka icyatuma umubano n’umuvandimwe we Loti wakomeza kuba nta makemwa. Aho ni nyuma y’intonganya zabaye hagati y’abashumba babo. Yarateruye ati: “Ntihakabe intonganya muri twe, no ku bashumba banjye n’abawe, kuko turi abavandimwe. Mbese nturora iki gihugu cyose? Reka dutandukane. Nujya ibumoso nzajya iburyo, nujya iburyo nzajya ibumoso”. Loti yakiriye iyo nama ya Abramu, ahitamo aho abona hamunyuze, nuko batantukana batanganye kandi batanatonganye. Ikindi gikomeye tuzirikana muri iri somo ni uko ineza yose ikozwe, itabura  igihembo. Abramu mu guharanira ko hagati ye n’umuvandimwe we Loti hataba intonganya no gushyamirana, byatumye Uhoraho amuha umugisha, kandi amugirira isezerano ati: “Igihugu cyose uruzi ndakiguhaye burundu, wowe n’urubyaro rwawe”, dore ko nta mwana yagiraga, ariko kubera ineza ye, ahawe isezerano ryo kuzibaruka umwana, akagira abazamukomokaho.

 Iyi nama ya Abramu, nitubere isomo mu kubana nk’abantu ariko by’umwihariko nk’abakristu. Tujye tumenya gutanga inama zubaka, dushaka icyatuma dukomeza umubano n’umushyikirano dufitanye hagati yacu, kuko ibidutanya n’ibituma dutandukana ntabwo bizabura. Ahari abantu ntihabura urunturuntu. Ariko iyo abantu bashatse, bakajya inama, Imana irabasanga kandi nta kibananira.

Naho mu Ivanjiri Yezu yabitubwiye mu magambo yoroheje atwibutsa icyatubera isoko y’amahoro, umugisha n’amahirwe. Nta kindi ni uko icyo buri muntu yifuza  cyangwa ashaka ku bandi, akwiye na we kubanza kwibaza niba baramutse bakimukoreye byamutera akanyamuneza  cyangwa se byamutera kwijujuta cyangwa kurakara. Yasanga ari byiza akabikora kandi asanze byamurakaza akamenya ko akwiye kutagira uwo yabikorera cyangwa ngo abimwifurize.

Niba hari ikintu cyoroheye muntu, ni uko usanga ashaka ko abandi bamubera imfura, inshuti, abavunyi, ababyeyi n’abavandimwe atagira icyo aburana igihe cyose abiyambaje. Yakosa bakamwumva vuba, kandi bakamucira akari urutega igihe yaba yagwiriwe n’urugogwe cyangwa yakoze amahano. Nyamara uzasanga kenshi cyangwa rimwe na rimwe umuntu adakabije, ibyo twifuza gukorerwa bitugora iyo bibaye ngombwa  ko abandi batwiyambaza ngo tubibakorere. Uzasanga tuzarira, dushidikanya ko uje atugana adukeneye, ndetse ko bitihutirwa gufashwa no gutabarwa, hakaba nubwo duca iteka ko uwahemutse bamuhana bihanukiriye. Aha hadutere kwibaza kandi twisubize: Ese ugeze aho umwana arira nyina ntiyumve, wifuza gukorerwa iki? Ubonye se uwahageze, wumva ukwiye kumukorera iki?

Bavandimwe, twese abari ku isi hari ibintu duhuriyeho: ni ugukundwa, kubahwa, gutabarwa, gutegwa amatwi no kubaho dutekanye. Ibi rero twifuza, tujye twibuka ko n’abandi bakeneye kubihabwa. Twirinde ubwikunde no kwihugiraho iyo tureba inyungu zacu ariko byadukomerana tugeze aho dukenera ubutabazi bw’abandi, ugasanga tuvuza iya bahanda, ngo nimwirengagize ibyo nabakoreye, nimukorere Imana, nimuce inkoni izamba mu nyarure muri uyu muriro, dore nasumbirijwe. Twihatire gushyira mu ngiro icyatuma tubana mu mahoro, twirinda icyatuma dushyamirana kandi uko twifuza kugirirwa natwe abe ariko duharanira kubagenzereza.

Ibyo nitubigeraho tuzaba tubaye abana ba Nyir’ijuru, kandi bizaturonkera amahoro, ibyishimo n’umugisha dukeneye mu rugendo rwacu rwa hano ku isi rugana iwacu h’ukuri mu ijuru. Wowe unyumva gira neza wigendere, urinde abandi kwiheba no kubihirwa no kubaho. Inabi ntuzatume ikuganza. Erega burya umira inshuro n’inshuti ntushire inzara kandi nta wagize neza ngo ineza ye ihere.

Bikira Mariya, Mwamikazi wa Kibeho, dusabire twe abanyantege nke, maze mu bike no mu byinshi dufite tujye tumenya kubikoresha igihuje n’ugushaka k’umwana wawe Yezu Kirisitu, Umukiza wacu. Amina

Padiri Anselimi Musafiri

Nidukomere kuri Roho Mutagatifu twahawe

 Inyigisho yo kuwa kabiri w’icya VI cya Pasika.

Amasomo: Intu 16,22-34; Yh16,5-11

Yezu Kristu naganze iteka.

Mu minsi mikeya turaba twizihiza umunsi Mukuru wa Pentekositi, umunsi Umuvugizi ari we Roho Mutagatifu, yasesekaye mu mitima y’intumwa n’abemeye kwakira umukiro dukesha Yezu Kirisitu, wemeye kubabara, gupfa nyuma akazuka, ngo  twebwe inyoko muntu tubone Umukiro Imana yageneye abayo. Ni uko akatugira abagenerwamurage hamwe na We. komeza… “Nidukomere kuri Roho Mutagatifu twahawe”

consectetur et, Aliquam nunc tristique mi, venenatis,