Catégories
Inyigisho

Kunywera ku nkongoro ya Yezu

Umunsi mukuru wa mutagatifu Yakobo Intumwa, 25/07/2020

Amasomo: 2Kor 4,7-15; Zab 126(125); Mt 20,20-28

“Mushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho?’’

Umubyeyi mwiza wese yifuriza umwana we icyiza, gukura neza mu bwenge no mu gihagararo, kugira ubupfura, kugira ubuzima buzira umuze, kugira imibereho myiza, kugira ejo hazaza heza, guhirwa, gutunga no gutunganirwa. Ngicyo igihesha ishema umubyeyi mu bandi ariko bikaba byanatera abanyeshyari kuguhagurukira !

Catégories
Inyigisho

Uko wemeye

Inyigisho yo ku wa 6, icyumweru cya 12 Gisanzwe, A, 27/6/2020

Amasomo: Intg 18, 1-15; Zab 77 (73), 1-2abd, 3-4, 5-7, 20-21; Mt 8, 5-17

GENDA, UKO WEMEYE ABE ARI KO UGIRIRWA

1.Umutegeka w’abasirikare

Bavandimwe, ni kenshi twagiye twumva mu Ivanjili aho Yezu abwira abazaga bamusanga bamusaba kubakiza, ati : « ukwemera kwawe kuragukijije». Muri Bibiliya Ntagatifu hari aho bavuga ngo « Bityo rero ukwemera gushingira ku nyigisho, inyigisho na yo ku ijambo rya Kristu » (Rom 10, 17).

Umutegeka w’abasirikare ko yari mu bantu bazwi ko ari abapagani, abo banyamahanga b’Abanyaroma bari bakandamije Abayahudi bakangwa urunuka na rubanda, uko kwemera yagukuye he ? Inyigisho yazumviye he ? Nk’uko twabivuze ko ukwemera gushingira ku nyigisho cyangwa kukazanwa no kumva nk’uko ubuhinduzi bwa Bibiliya zimwe na zimwe mu Kinyarwanda bubivuga. Nta gushidikanya ko uriya mutegeka w’abasirikare afite uko yari yarumvise bavuga Yezu. Ahagurukijwe rero no gutakambira uwo yari yarumvise ko ari umwana w’Imana wigisha agakiza n’abarwayi. Uyu mutegeka w’abasirikare wari umupagani aranatwibutsa undi wari iruhande rw’umusaraba arinda Yezu wari umaze kubambwa. Yamaze kubona umutingito w’isi n’ibyari bibaye, we n’abasirikare be bagize ubwoba bwinshi, baravuga bati : « Uyu koko yari Umwana w’Imana!» (Mt 27,54).

Catégories
Inyigisho

Umushumba mwiza yigurana intama ze

INYIGISHO YO KUWA MBERE W’ICYUMWERU CYA KANE CYA PASIKA TARIKI YA 08/05/2017

Amasomo: 10. Int 11, 1-18; 20. Yh 10,11-18

Bavandimwe, ejo twizihije icyumweru cy’umushumba mwiza tunazirikana  ku ihamagarwa ry’abiyegurira Imana. Koko rero, Kristu niwe mushumba utarumanza kandi ntatererane intama ze. Kristu kandi yemeye guhara ubugingo bwe kubera intama ze. Nguwo uwihutiye gusama ayacu agahara aye ubwo amagara yari  yatewe hejuru n’icyaha n’urupfu. Yaturinze gusandara ngo hato tutagwa mu mikaka y’ikirura  tukamirwa bunguri n’icyo gihanyaswa. Nguwo umushumba utari umucanshuro, nguwo nyir’intama, ushishikajwe n’ubuzima  bw’izo aragiye. Nta n’imwe atazi mu ntama ze. Ikigereranyo cy’umushumba n’intama Yezu akoresha kirumvikanisha ko twebwe abo yacunguye ari twe ntama ze. Hari abamumenye rugikubita  baramwemera, bemera kuba abe, ariko hari n’abandi ategereje yizeye ko bazava mu burara bakagaruka iwabo kuko Umubyeyi wabo akaba n’uwacu arategereje, ategereje ko bafata icyemezo kuko adakoresha agahato, ategereje ko batera intambwe, ngo abasanganire abahe ikaze iwe. Yezu ntiyabakuyeho amaboko, yizeye ko bazamugarukira kuko babaye nk’abamucikaho ariko we ntiyabaciye.  Abataramumenya ndetse n’abamwirengagiza nkana, nabo  yizeye ko bazagera ubwo bavuga bati ‘’ibi ntabyo’’ , uyu mwijima si uwo guturwamo nimucyo dusange   Urumuri. Bose ni abe n’ubwo bahugiye mu bindi cyangwa bataragira amahirwe yo kugezwaho Inkuru Nziza, nabo ni intama ze, ni abana b’Imana.  Yezu arivugira ati « Mfite n’izindi ntama zitari muri uru rugo, na zo ngomba kuzizana zikazumva ijwi ryanjye, maze hakaba igikumba kimwe n’umushumba umwe».

Bavandimwe, twebwe twese abamenye Kristu tukanamwemera, duhamagariwe gukomeza kugaragaza isura nziza y’Umushumba mwiza udutuyemo kuko atwohereza ngo aho turi tuhamubere. Duhamagariwe gukomeza ubutumwa bwa Kristu bwo kunga abantu n’Imana, no kunga abantu hagati yabo. Duhamagariwe kumurikira abakiri mu mwijima ngo nabo babone inzira y’umukiro. Kristu umushumba mwiza, aradutuma ngo dusange abataramumenya tubamenyeshe ko ari We Mukiza, tubamenyeshe ko niba batifuza kunyanyagiza no kunyanyagira bakwemera kurunda  hamwe na We, tubamenyeshe ko niba bifuza gutsinda urugamba rw’ubuzima bamuhamagara akaza iwabo akabana nabo, agaturana nabo. Icyo gihe ntibazaba bacyumva ko baturanye n’abanzi ahubwo bazasaabwa n’urukundo rubona buri wese nk’ikiremwa cy’Imana gikwiriye kubahwa. Umushumbwa mwiza yaratwitangiye, natwe aradusaba kwitangira abandi. Nibwo buryo bwiza bwo gukomeza umurimo yatangiye wo kumurikira  isi kugira ngo hatagira abakomeza kugenda mu mwijima bakaba bagwa mu menyo ya rubamba, iyo Sekibi ihora izerera ishaka uwo yanconcomera.

Muvandimwe, nawe  urabe nk’umushumba mwiza, umenye abo ushinzwe nk’uko Imana ikuzi kandi igukunda, umenye abo Nyagasani yakuragije mu rugo rwawe, mu muryango remezo, mu makoraniro y’abasenga, mu bo mukorana, mu iyogezabutumwa. Urabe umushumba udakenesha, urabe umushumba udateranya izo aragiye ngo azishyamiranye. Tuzi ubwitange bw’abashumba : ntibakangwa n’izuba ry’igikatu, ntibaterwa ubwoba n’imvura n’imbeho,  ndetse n’iyo ijoro riguye ntibakura agatima ku bushyo bwabo. Ntacyo Kristu atakoze ngo atugarure mu rwuri tube ari we turangamira, tureke kumva amajwi y’abacanshuro baharanira gukenya izo baragiye aho kuzikenura.

Ubutumwa bwacu bakristu burabe ubwo kubungabunga ubwo bumwe no kuba urumuri, buri wese yere imbuto aho atewe, mu butumwa n’umuhamagaro wa buri wese maze ntihazabe hakivugwa Abayahudi n’abanyamahanga, abo usangira nabo n’abo uheeza ahubwo twese twiyumve nk’umuryango umwe w’abasangirangendo bagana uwabahanze, twishimire ko  Imana yahaye n’abanyamahanga kwisubiraho kugira ngo baronke ubugingo !

Padiri Bernard KANAYOGE

Montréal, Canada

Catégories
Inyigisho

Namwe murajye mwozanya ibirenge byanyu

Inyigisho yo ku wa kane mutagatifu Umwaka A, Ku wa 13 Mata 2017

Amasomo matagatifu:

ISOMO RYA MBERE: Iyim 12, 1-8. 11-14

ISOMO RYA KABIRI: 1 Kor11, 23-26

IVANJILI:  Yohani 13,1-15

Bavandimwe muri Kristu, dukomeje urugendo tuzirikana urukundo ruhebuje Kristu yadukunze akageza ubwo atwitangira ku musaraba kugira ngo adukize icyaha n’urupfu. Urukundo ruhebuje rwaranze Yezu yaruraze n’abamwemera bose, abamukurikiye n’abakomeje gukora ubutumwa yabashinze bwo kwamamaza Inkuru nziza ye y’umukiro.

Kuri uyu munsi w’uwa kane mutagatifu turabona Yezu  atanga umurage ku bo yatoye, akabiyegereza  by’umwamihariko kugira ngo bamwigireho byinshi bazashyira mu bikorwa ubwo azaba amaze gusubira mu ijuru. Abo ni Intumwa ze,abo yise  inshuti ze nk’uko tubisanga mu Ivanjili ya Yohani 15, 15: “Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora ahubwo mbise inshuti.” Yezu rero yahaye umurage w’umwihariko inshuti ze. Ubwo basangiraga ku wa kane mutagatifu yabashinze imirimo ikomeye yo gukomeza ubutumwa yatangiye: