Catégories
Inyigisho

Ubutabera n’urukundo

KU WA 3 W’ICYA 28 GISANZWE, A, 14/10/2020

Amasomo : Ga 5, 18-25 ; Zab 1, 1-2, 3-4a, 4b-6 ; Lk 11, 42-46

Duharanire ubutabera n’urukundo

Kugaragara neza ni imvugo tumenyereye: ntukore ibi, ntuvuge ibi, ntiwambare ibi, ntugendane n’uyu cyangwa uriya, ujyeyo kuko utagiyeyo byagaragara nabi…

Uko kurwana no kugira ngo ibintu bitagaragara nabi hari ubwo bituma muntu abaho areremba gusa kuko ibyo avuga cyangwa akora biba bitajyanye n’icyo yemera mu by’ukuri. Iyi myitarire iba igamije kugira icyo uhisha muri wowe kugira ngo wirengere, urengere ishema ryawe cyangwa ry’umuryango wawe. Ibi ntaho bitaniye no gupfa uhagaze. Ni byo Yezu yifuza ko duhindura tukareka kubaho twishushanya nk’uko tumenyereye iyo mvugo muri iki gihe.

Catégories
Inyigisho

Yezu mu migi no mu nsisiro

Ku wa 5 w’icya 24 Gisanzwe, A, 18/09/2020

Amasomo : 1 Kor 15, 12-20; Zab 16, 1,6-7,8.15; Lk 8, 1-3.

Yezu ashyira nzira azenguruka imigi n’insisiro, yamamaza Inkuru Nziza y’Ingoma y’Imana

Bavandimwe, Yezu Kristu akuzwe.

Catégories
Inyigisho

Kunywera ku nkongoro ya Yezu

Umunsi mukuru wa mutagatifu Yakobo Intumwa, 25/07/2020

Amasomo: 2Kor 4,7-15; Zab 126(125); Mt 20,20-28

“Mushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho?’’

Umubyeyi mwiza wese yifuriza umwana we icyiza, gukura neza mu bwenge no mu gihagararo, kugira ubupfura, kugira ubuzima buzira umuze, kugira imibereho myiza, kugira ejo hazaza heza, guhirwa, gutunga no gutunganirwa. Ngicyo igihesha ishema umubyeyi mu bandi ariko bikaba byanatera abanyeshyari kuguhagurukira !

Catégories
Inyigisho

Uko wemeye

Inyigisho yo ku wa 6, icyumweru cya 12 Gisanzwe, A, 27/6/2020

Amasomo: Intg 18, 1-15; Zab 77 (73), 1-2abd, 3-4, 5-7, 20-21; Mt 8, 5-17

GENDA, UKO WEMEYE ABE ARI KO UGIRIRWA

1.Umutegeka w’abasirikare

Bavandimwe, ni kenshi twagiye twumva mu Ivanjili aho Yezu abwira abazaga bamusanga bamusaba kubakiza, ati : « ukwemera kwawe kuragukijije». Muri Bibiliya Ntagatifu hari aho bavuga ngo « Bityo rero ukwemera gushingira ku nyigisho, inyigisho na yo ku ijambo rya Kristu » (Rom 10, 17).

Umutegeka w’abasirikare ko yari mu bantu bazwi ko ari abapagani, abo banyamahanga b’Abanyaroma bari bakandamije Abayahudi bakangwa urunuka na rubanda, uko kwemera yagukuye he ? Inyigisho yazumviye he ? Nk’uko twabivuze ko ukwemera gushingira ku nyigisho cyangwa kukazanwa no kumva nk’uko ubuhinduzi bwa Bibiliya zimwe na zimwe mu Kinyarwanda bubivuga. Nta gushidikanya ko uriya mutegeka w’abasirikare afite uko yari yarumvise bavuga Yezu. Ahagurukijwe rero no gutakambira uwo yari yarumvise ko ari umwana w’Imana wigisha agakiza n’abarwayi. Uyu mutegeka w’abasirikare wari umupagani aranatwibutsa undi wari iruhande rw’umusaraba arinda Yezu wari umaze kubambwa. Yamaze kubona umutingito w’isi n’ibyari bibaye, we n’abasirikare be bagize ubwoba bwinshi, baravuga bati : « Uyu koko yari Umwana w’Imana!» (Mt 27,54).