Catégories
Inyigisho

Kuyoboka abategetsi

KU WA 3 W’ICYA 32 GISANZWE, A, 11 UGUSHYINGO 2020:

Amasomo: Tito 3, 1-7; Zab 22, 1-2a, 2b-3,4,5,6; Lk 17, 11-19

Isomo rya mbere ridushishikarije kuyoboka abategetsi. Pawulo intumwa yabwite Tito ko agomba kwibutsa abantu bose iyo ngingo. Kiliziya mu kwemera kwayo n’ubuyoboke bwayo yita cyane ku gusabira abategetsi. Ibasabira ukwemera no kurangwa n’ibikorwa byiza. Aho hamwe na hamwe iryo sengesho ntiribapfira ubusa?

Catégories
Inyigisho

Abavuye mu magorwa akaze

Ku cyumweru cya 31 gisanzwe, A, 1 Ugushyingo 2020: ABATAGATIFU BOSE

Amasomo: Hish 7, 2-4.9-14; Zab 24 (23), 1-2, 3-4ab,5-6; 1 Yh 3, 1-3; Mt 5, 1-12a

Abavuye mu magorwa akaze beza amakanzu yabo mu maraso ya Ntama

Abatagatifu ni bantu ki? Ese babaye kuri iyi si kimwe natwe? Ese bashingiye ku ki kugira ngo bitwe abatagatifu? Amasomo yo kuri uyu Munsi mukuru cyane arabitunyuriramo.

1.Bameshe amakanzu mu maraso ya Ntama

Isomo rya mbere riduhaye igisubizo nyacyo: “Aba bavuye mu magorwa akaze, bameshe amakanzu yabo, bayezereza mu maraso ya Ntama”. Yohani intumwa yagize amahirwe yo kwerekwa ibyo mu ijuru. Hashize imyaka igera kuri mirongo itandatu Yezu apfuye akazuka, Yohani wabaye intumwa ye akiri agasore, na we ubwo yari ageze mu zabukuru. Bivugwa ko ari bwo yatangiye kwandika ibyo yari yarabonye kandi yarumvanye Yezu. Byamubereye akarusho kuko yagize iyerekwa yibonera neza uko urugamba rw’aba-Kirisitu rurangira binjiye mu ijuru. Yeretswe rwose intambara abamalayika b’Imana baturwanirira kugira ngo imyuka mibi ikomoka kuri cya Lusuferi itadutsiratsiza. N’ubundi hatabaye imbaraga zidasanzwe, nta muntu n’umwe wakurikira Yezu Kirisitu. Muri iyi si, Shitani ihora ishakisha uburyo yakwigarurira abantu bose. Ibyago bigwira abagabo: hariho abahitamo gukurikira Sekibi bakananirwa kwinyugushura rukuruzi yayo. Abo bumvira Sekibi maze umwuka wamara kubashiramo bakidumbura ikuzimu. Nyamara abemera kurwana bakizirika kuri Yezu uyu Mwana w’Imana bakumvira Ivanjili ye, byose birangira batsinze bakinjira mu byishimo bihoraho hamwe n’abera bakikije Data Ushoborabyose mu ijuru. Ibyiza baronka bakabituramo ubuziraherezo, ntidushobora kubimenya ijana ku ijana kuko tukiri ahantu dutwikiriwe n’ibihu bitubuza kubona neza uko ijuru riteye. Nta gushidikanya, buri wese agira igihe cye cyo kuryinjiramo no kuryishimira. Ibyo ariko biba iyo yarwanye urugamba agatsinda yumvira abamalayika beza bamuyobora. Ni byo kumesa ikanzu ye akayezereza mu maraso ya Ntama. Na ho iyo ahisemo kumvira shitani, iyo nyagwa imushimuta agitirimuka kuri iyi si ikamujyana aho azaririra agahekenya amenyo ubuziraherezo.

Catégories
Inyigisho

Ibyangombwa

KU WA 2 W’ICYA 27 GISANZWE A, 06/10/2020

Amasomo: Gal 1, 13-24; Zab 139 (138), 1-2.3b, 13-14ab,14c-15; Lk 10, 38-42

Ibyangombwa ni kimwe gusa?

Duhereye ku Ivanjili y’uyu munsi, twongere dutekereze ku byangombwa mu buzima. Umuntu avuka ashishikajwe no kurya no kunywa. Uko akura ni ko akenera buri munsi ibiribwa n’ibinyobwa. Nyamara si byo byonyine bya ngombwa. Ni ryari azamenya ko hari n’ibindi byangombwa byihutirwa akwiye gushakisha?

Catégories
Inyigisho

Undengere

KU WA 5 W’ICYA 26 GISANZWE A, 02/10/2020:Abamalayika Barinzi

Amasomo: Iyim 23, 20-23; Zab 91 (90), 1-2,3-4,5-6,10-11; Mt 18, 1-5.10-11

Ungire inama, undengere, untegeke

Abamalayika Barinzi burya badufatiye runini. Buri wese afite Umumalayika Murinzi we. Duherutse guhimbaza Abamalayika Bakuru: Mikayile, Gaburiheli na Rafayile. Ari bo ari n’aba barinda buri muntu, bose baraturenze. Ntitwasobanukirwa neza ibyabo.