Catégories
Inyigisho

Mwitinya ! Ahubwo nimugende mubwire abavandimwe… (Mt28,10)

Inyigisho yo ku wa mbere wa Pasika, C. Tariki ya 28 Werurwe 2016

Amasomo: Intu 2,14.22b-32 ; Zab 16(15); Mt 28,8-15

Bavandimwe, ku munsi wa mbere w’imibyizi, ni ukuvuga icyumweru cyacu, abagore bagiye ku mva ya Yezu. Ariko umurambo bari barambitse mu mva ntabwo wari ugihari. Byagenze bite rero ?

Si abigishwa be bawutwaye kuko tuzi ko bari bifungiranye mu nzu bahiye ubwoba. Si abasirikare bawutwaye, dore ko bari babashinze kuwurinda. « Abigishwa ba Yezu baje nijoro biba umurambo we, mu gihe twe twari dusinziriye » (Mt 28,13). Ariko ubu buhamya bwabo ntibushinga! Ni gute abantu basinziriye bashobora kwemeza ko hari icyo babonye ? barabirose ahari.

Catégories
Inyigisho

Igorore n’uwo muva inda imwe

Inyigisho yo ku wa gatanu w’icyumweru cya mbere cy’Igisibo, tariki ya 19/2/2016

Amasomo:  Ezk 18,21-28  ; Zab 130(129);   Mt 5,20-26

 Banza ujye kwigorora n’uwo muva inda imwe. (Mt 5,24)

Bavandimwe, Ijambo ry’Imana ry’uyu munsi riradufasha  kumva ko Yezu adusaba kuba beza imbere n’inyuma, bikagaragarira mu kubana neza no gukundana  birushije uko twabigenzaga.

Ahereye ku mategeko amwe namwe yari asanzwe yubahirizwa,  nk’iritubuza kwicana, Yezu ararenga icyo  gikorwa kibi;  ahubwo  adusabe no kwirinda impamvu iyo ari yo yose yatugeza aho ngaho.  Ntabwo ari igikorwa cy’inyuma gusa kerekana ko wishe umuntu ;  ahubwo kwica bifite umuzi  mu mujinya, ibitutsi, intonganya,… Uwo uzakorera ibyo, uzamenye ko watangiye kumwica muri wowe. Ese njya ndakara ? ndasuzugura ? Mvuga amagambo mabi akomeretsa ? Ibyo mbwirwa na Yezu, muri iki gisibo, ndasaba kugira ngo bimurikire imyitwarire yanjye.

Catégories
Inyigisho

Mumenye ko byujujwe uyu munsi. (Lk4, 21)

Inyigisho y’icyumweru cya kane gisanzwe, C, ku wa 31 Mutarama 2016

Amasomo: Yer 1,4-5.17-19; Zb 70; 1Kor 12,31-13,13; Luka 4,21-30

Amasomo y’iki cyumweru aratubwira ukuntu Imana ari yo ubwayo yitorera abo ituma gutambutsa ubutumwa bwayo. Nibyo twumvise mu nkuru y’ihamagarwa rya Yeremiya (Isomo rya mbere). Umwogezabutumwa agira inshingano ikomeye yo gutoza bose kuyoboka Imana. Ariko hari igihe bigorana kuko aba agomba kuvuga ibyo yatumwe n’Imana, kabone niyo byaba bidashimisha abo abibwira kuko bisaba ababwirwa guhindura Imibereho yabo. Gusa muri ibyo bihe, uwogeza ubutumwa avuga nta bwoba kuko aba yiringiye isezerano ry’uko Imana izamuhora hafi (Yer 1,19). Kandi koko nibyo, ni “Emanweli” Imana turi kumwe, iradutabara.

Mu isomo rya kabiri, turabona Pawulo yogeza ubutumwa mu bantu bari bafite ikibazo gikomeye cyo kumva ko basumbana hagati yabo bitewe n’impano buri wese afite: Bamwe bavuga mu ndimi, abandi barahanura, abafite ibyo gufashisha abakennye,… Ingabire ntizibuze! Ariko igikomeye kandi k’ingenzi ni uko zakoreshwa mu rukundo. Habuzemo urukundo, ibyakorwa byose byaba imfabusa; byakwitwa kwiyerekana gusa. Igihe tuzaba turebana n’Imana amaso ku maso, izatubaza ibikorwa twakoranye urukundo ibyo ari byo. Twebwe rero twumvise iri somo, impano twahawe tuzikoresha dute? Ese ibyo ngiye gukora mu butumwa, nibuka ko ngomba kubanza kuminjiramo urukundo kugira ngo bigire uburyohe mubo mbikoreye n’igisobanuro imbere y’Imana?