Catégories
Inyigisho

“Ingoma y’Ijuru imeze nk’urushundura”

Ku wa kane w’icya XVII Gisanzwe C, 1 Kanama 2019

Mutagatifu Alfonsi Mariya wa Ligori

Amasomo: Iyim 40, 16-21. 34-38; Zab 84 (83), 3.4.5-6.11; Mt 13, 47-53

Bavandimwe,

“Yezu arangije iyo migani, ava aho”. Uyu munsi twumvise Yezu asoza imigani y’Ingoma y’ijuru. Aratubwira ati: “Ingoma y’ijuru imeze nk’urushundura banaze mu nyanja, maze rugafata amafi y’amoko yose”. Iyo ngoma y’ijuru, kimwe n’urushundura, irimo ubwoko bwose bw’amafi nk’uko twabyumvise. Abigishwa ba Yezu bumvise uyu mugani bashishikaye kurusha indi migani kuko bari abarobyi bikavuga ko bari bafite ubumenyi buhagije mu byerekeye amafi n’inyanja. Gusa Yezu arahera kuri uwo mugani agatanga inyigisho. Nk’uko bari basanzwe babigenza, bamaraga kuroba, bakicara hamwe bakarobanura amafi afite akamaro bakayashyira mu bitebo adafite akamaro bakayajugunya. Yezu ati: “Ni ko bizamera mu iherezo ry’isi: abamalayika bazaza batandukanye intungane n’abagome”. Intungane rero zizabana n’abagome kugeza ku iherezo ry’isi.

Twumvise mu isomo rya mbere, ubushyinguro butagatifu bw’isezerano Uhoraho yagiranye n’abantu bwagendanaga n’abayisiraheli bivuga ko Uhoraho yari rwagati mu muryango we.

Bavandimwe,

Iyo ngoma y’ijuru ni Kiliziya kandi ubwo bushyinguro bwo mu isezerano rya kera nabwo bushushanya Kiliziya. Kiliziya rero ni umuryango w’abana b’Imana. Iyo twamamaza ukwemera kwacu turavuga tuti: “Kiliziya ni imwe itunganye gatolika, ntagatifu”. Kiliziya ni ntagatifu, iratunganye. Nubwo ariko Kiliziya izira icyasha igizwe n’intungane hamwe n’abanyabyaha; ababi n’abeza, abaziranenge n’abagome. Kiliziya ni umuryango w’intungane n’abanyabyaha, kimwe n’urushundura rutwaye amafi meza hamwe n’adafite umumaro.

Ni kuki Nyagasani yemera ko intungane ibana n’umunyabyaha? Nyagasani yifuza ko twese turonka umukiro yatugeneye. Kwakira uwo mukiro cyangwa kutawakira biterwa n’icyo buri wese yihitiyemo. Kiliziya ifite ubutumwa bwo guhora ihamagarira abana bayo kwakira uwo mukiro w’Imana. Nyagasani aratwihanganira kugeza mu mpera z’ibihe kandi rero ntituzi umunsi n’isaha niyo mpamvu duhamagarirwa guhinduka none aha. Uyu ni umwanya ukwiye ni igihe cya ngombwa cyo guhinduka. Witegereza ejo hinduka ubu muri aka kanya kuko iby’ejo bibara abejo kandi ejo hahora hitwa ejo ariko hazaza umunsi utazagira ejo hazaza.

Niba uri intungane, komereza aho ariko kandi uritonde utagwa, igengesere utisekura hasi ugasandara kuko utwaye ubwo bukungu bw’akataraboneka mu tubindi tumeneka ubusa; niba uri umunyabyaha hinduka none aha, hindura icyerekezo maze ukurikize ingero z’abatagatifu n’abatagatifukazi bumvise ijwi ry’Imana maze bagahindura imibereho yabo bakagendera mu nzira z’ubutungane none bakaba baganje mu ijuru, ijabiro kwa Jambo.

Ese iyo wisuzumye utihenda, usanga ubarizwa mu ruhe ruhande? Urw’intungane cyangwa se urw’abagome? Akenshi twishyira aheza ndetse tukibwira ko abandi aribo bagome cyangwa abanyabyaha. Dutinda cyane mu kuvuga abandi, gucira abandi imanza. Kandi duca imanza duhereye ku mitekerereze no ku myumvire yacu mbese nk’aho ari twe cyitegererezo. Ni ngombwa kwamagana ikibi cyose iyo kiva kikagera ariko iyo dutangiye kuba abacamanza ba bagenzi bacu tuba twishyize mu mwanya utari uwacu. Hari igihe twitiranya icyaha n’umunyabyaha. Icyaha kiguma kuba icyaha ariko umunyabyaha ashobora guhinduka akaba intungane. Nyagasani Yezu niwe mucamanza w’ukuri. Azaza ku munsi wa nyuma gucira imanza abazima n’abapfuye, hagati aho ategereje ko twese duhinduka. Niba rero uri intungane, fasha umunyabyaha guhinduka kandi ubikore mu bwiyoroshye no mu rukundo. Bikore wera imbuto z’ubutungane, utanga urugero rwiza, utishyira hejuru kandi udaca urubanza. Garura iyo ntama yazimiye. Irinde kuba umufarizayi wibwira ko uri intungane ushyira abandi mu kato.

Ni iki kibura ngo tubarizwe mu mubare w’intungane? Nimucyo twese tubifatire umugambi kandi twese dufatane urunana muri uru rugamba rwo kurwana na Sekibi ugambiriye kudusesereza, akadusenya maze kuri wa munsi w’urubanza tuzatahukane umutsindo wa Yezu Kristu Umwana w’Imana nzima, We wadukunze akemera kutwitangira adupfira ku musaraba kugira ngo tugire ubugingo kandi tubugire busagambye. Amen.

Padri Léonidas NGARUKIYINTWARI.

Catégories
Inyigisho

Nyagasani Yezu tumukeshe ubuvandimwe nyabwo

Bavandimwe,

Icyumweru Gitagatifu twatangiye kirimo ipfundo ry’ukwemera kwacu kuko twibukamo ububabare, urupfu n’izuka bya Nyagasani.

Yezu ashenguwe umutima no gutekereza ko babiri mu nkoramutima ze bagiye kumuhemukira. Yuda azamugambanira, Petero we azamwihakana aka ya mvugo ngo iyo amagara aterewe hejuru buri wese asama aye. Yezu rero ababajwe nuko yakunze abantu akaza abasanga aje kubakiza ariko bo bakanga kumwakira (Yh 1,11) bakamugambanira bakamwica urw’agashinyaguro.

Iyo twumvise izina Yuda Isikariyoti duhita dutekereza umugambanyi. Burya ibijya gushya birashyuha. Ejo twumvaga yohani amushinja kwikundira amafranga ndetse ko burya abakene ntacyo bari bamubwiye; kuri we, bari urwitwazo (Yh 12,6). Uyu munsi twumvise Yezu amuburira mu marenga ariko kubera umutima we wanangiye ntashaka kumva. Sekibi yarangije kumwinjiramo ndetse ni nawe asigaye yumvira. Amaherezo ye rero ni ukwimanika (Mt 27, 5).

Simoni Petero ni wa wundi Yezu yabwiye ati “uri urutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye” (Mt 16, 18). Dukunda kumwumva asubiza Yezu mu magambo yihuse. Twumvise ko nyuma y’uko Yuda yitwikira ijoro agasohoka, Petero uwo asigaye ahamya ko nta na kimwe cyamubuza gukurikira Yezu ndetse ko binabaye ngombwa yamupfira. Ibyo avuga nibyo ariko ntazi urumutegereje kuko mu gihe cy’amage azamwihakana gatatu. Gusa tubona Petero ababazwa n’uko yatatiye igihango yihakana Umwigisha maze agasuka amarira (Lk 22, 62) ndetse nyuma tumubona ahamya ashize amanga abwira abishe Yezu ko ari muzima kuko yazutse mu bapfuye (Int 2, 23-24).

Bavandimwe,

Yuda Isikariyoti na Petero bombi bahemukiye bikomeye Umwigisha wabo. Ikibatandukanya gusa ni uburyo buri wese yitwaye amaze kumenya uburemere bw’icyaha yakoze. Yuda yumvise ko icyaha yakoze gikomeye cyane ku buryo n’Imana ubwayo idashobora kumubabarira ndetse yibwira ko no kuguma kuri iyi si ntacyo bikimumariye maze ariyahura ibye biba birangiriye aho. Byatumye icyasha cy’ubugambanyi kimugumaho ndetse abagambanyi tubaha akabyiniriro ka Yuda.

Ku ruhande rwe, Petero yabonye amaze kwihakana Shebuja yumva ko yakoze ishyano maze asuka amarira. Ayo marira atwereka ububabare yatewe n’icyaha cye maze acyicuza ahereye mu mutima we aka Zabuli ya 50. Ku bw’ibyo, Yezu yaramubabariye ndetse amuha ubutumwa bwo gukomeza abavandimwe (Lk 22, 32) no kuragira intama ze (Yh 21, 15-19).

Yuda kimwe na Petero bagaragaje intege nke ariko Yuda, mu gikorwa cyo kwimanika, yahakanye impuhwe z’Imana ndetse yivutsa ubuzima atihaye. Petero we yisunze impuhwe za Nyagasani maze ahamya atyo ko nta cyaha na kimwe atababarira.

Bavandimwe,

Iyo twisuzumye tutihenze dusanga turi abanyabyaha. Kenshi na kenshi dusanga turimo abagambanyi. Ubugambanyi buragenda bwiyongera cyane. Turashaka amaronko cyangwa turakoreshwa n’ishyari maze tugatanga abavandimwe. Ba Yuda babaye benshi ku buryo kwizerana bigenda bikendera. Ba Yuda rero nimusigeho! Abihakana abandi mu gihe bageze iyo umwana arira nyina ntiyumve nabo barahari. Kubona incuti nyancuti iguherekeza kugeza ku ndunduro bisigaye bigoye.

Iki cyumweru Gitagatifu rero kitubere umwanya wo kwisuzuma neza. Tuzirikane ku rukundo Imana yadukunze kugeza ubwo itanga Umwana wayo ngo ajye mu kigwi cyacu akemera gupfa urwo twari twarakatiwe kubera ko twari abanyabyaha. Imana niyo yadukunze mbere natwe tuyegurire ubuzima bwacu bwose ntacyo dusize inyuma.

Twirinde kwihakana no kugambanira abandi ahubwo dufatane urunana, dutabarane aho rukomeye. N’igihe twagize intege nke tukagwa, twihutire gusaba Imana imbabazi mu isakramentu rya penetensiya ndetse twiyunge n’abavandimwe bacu. Maze koko kuri Pasika tuzagire ibyishimo bisendereye byo kuzukana na Kristu.

Padri Léonidas NGARUKIYINTWARI

Catégories
Inyigisho

Ese twiteguye kwakira abahanuzi Imana idutumaho ?

Inyigisho yo ku wa gatanu w’Icyumweru cya XVII Gisanzwe

Bavandimwe,

“Koko nta handi umuhanuzi asuzugurirwa keretse mu gihugu cye no muri bene wabo”. Uyu ni umwanzuro wa Yezu twumvise mu Ivanjili amaze gusuzugurwa n’abantu bo mu gace yarerewemo. Ni amagambo agaragaza umubabaro atewe n’ukunangira umutima kwa muntu. Nk’uko Yohani abitubwira “Yaje mu bye, ariko abe ntibamwakira” (Yh 1, 11). Twebwe se abantu b’iki gihe twakira abahanuzi badutumweho n’Imana? Ni uwuhe mwanya tubagenera? Ubutumwa bwabo se tubwakira dute?

Aho ntitwaba tumeze nk’aba bantu bo mu gihe cya Yeremiya? Nk’uko twabyumvise mu isomo rya mbere, Yeremiya yatumwe n’Imana kubwira abaturage b’imigi ya Yuda ko bagomba kumvira amategeko y’Uhoraho kandi bagatega amatwi abahanuzi be. Yahawe ijambo ryo kubaburira. Nibahindura imyitwarire mibi yabo bazakira. Nibadahinduka nta kabuza bazagwirirwa n’ibyago. Nibo rero bagomba guhitamo.

Catégories
Inyigisho

Ibuye nyabuzima ryajugunywe n’abantu nyamara ari indobanure

           Ku wa mbere  w’icya cyenda gisanzwe, B, 04/06/2018

“Nimwegere Nyagasani, ibuye nyabuzima ryajugunywe n’abantu, nyamara ari indobanure, kandi rifite agaciro gakomeye mu maso y’Imana”

AMASOMO: 2Pet 1,1-7; Zab 91 (90), 1-2,14-15ab, 15c-16; Mk12, 1-12                     

Bavandimwe muri Kristu, nimugire ineza n’amahoro bituruka ku Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu!

Ijambo ry’Imana tuzirikana muri liturujiya ya none riradusaba kwikebuka no kongera kureba uko duhagaze mu butumwa Nyagasani yaduhaye, kugira ngo dufate icyemezo cyo kwisubiraho inzira zikigendwa aho kwinangira no gukomeza kongera ibicumuro ku bindi.