Yezu ni we Gakiza

Inyigisho yo ku wa mbere, icyumweru cya 5 C gisanzwe, Ku wa 08 Gashyantare 2016

Amasomo n’ivanjili ya Mk 6, 53-56

 Mu Ivanjili y’uyu munsi, Mariko arakomeza kudufasha kumenya Yezu uwo ari we.  Yezu niwe gakiza. Uwo Yezu  akozeho arakira.

 Mariko atwereka Yezu. Mariko atwereka Yezu, uburyo abaho, aho agenda, amagambo ye, ibikorwa bye. Hanyuma umuntu urebye Yezu, akamutega amatwi niwe wifatira umwanzuro. Mbese nka wa mutegeka w’abasirikare b’abanyaroma wabonye uburyo Yezu apfuye ati “Koko, uyu yari umwana w’Imana!”(Mk 15,39). Mbese tutagiye kure turebe uko atwereka Yezu mu ivanjili y’uyu munsi (Mk 6, 53-56). Yezu nk’uko Mariko amutubwira ni umuntu uri kumwe n’abandi. Aba ari kumwe na ba cumi na babiri. Yarabatoye kugira ngo babane nawe hanyuma azabohereze mu butumwa (Mk 3,14). Niyo mpamvu hari ubwo bagera mu rugo akabaha inyigisho zihariye kugira ngo barusheho gusobanukirwa nabo bazabone uburyo basobanurira abandi. Icyiciro cya kabiri kigizwe n’abigishwa be. Bumvise inyigisho ze, baranyurwa baramukurikira. Icyiciro cya gatatu kigizwe na rubanda. komeza… “Yezu ni we Gakiza”

Nimwiyunge n’Imana

Inyigisho yo ku wa gatatu w’icyumweru cya 2 cy’Adiventi 09 Ukuboza 2015

Bavandimwe,

Turakomeza kwitegura Umukiza kugira ngo tuzakire ku buryo buboneye umukiro atuzaniye, umukiro ukomoka ku Mana. Igihe cy’Adiventi, ni igihe cy’amizero n’ibyishimo. Umukiza ari hafi, umukiro turakozaho imitwe y’intoki. Tumwitegure nk’uko twitegura umushyitsi ukomeye. Kandi koko arakomeye kuko ari Imana byuzuye.

  1. « Nimungane… nzabaruhura »

Nk’uko umuhanuzi Izayi abitubwira mu isomo ry’uyu munsi, «  abakiri bato bacika intege, ndetse n’abagabo b’intwari bakagwa rwose. Ariko abiringira Uhoraho, bazongera kubona imbaraga : bazatumbagira mu kirere nka za kagoma, biruke ubutananirwa ; bihute nta kudohoka » (Iz 40,30-31).

Mu ivanjili, Yezu arabona ko tunaniwe. Kandi ni byo muri iki gihe abantu benshi barananiwe, bararushye, bararemerewe. Yezu araturembuza ati : « Nimungane mwese, abarushye n’abaremerewe, jye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye, kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya ; muzamererwa neza mu mutima wanyu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye n’ibyo mbakorera ntibiremereye » (Mt 11, 28-30). komeza… “Nimwiyunge n’Imana”

Nta kidashira… keretse Imana yonyine (1 Mak 6,1-13)

Inyigisho ku wa gatandatu w’icyumweru cya 33 gisanzwe ; igiharwe, 21 Ugushyingo 2015

Bavandimwe,

Turakomeza gusangira Ijambo ry’Imana Umubyeyi wacu Kiliziya adutegurira buri munsi ngo ritubere ifunguro ritubeshaho. Koko rero, Ijambo ry’Imana ni ubizima. Ryifitemo ububasha bwo kutuvugurura rikaduha gukomera mu kwemera, ukwizera n’urukundo. Ridufasha kubaho mu bwiyoroshye nk’uko umubyeyi Bikira Mariya yabiduhayemo urugero.

  1. Umwami wigize ikigirwamana

Mu isomo rya mbere ry’uyu munsi, Ijambo ry’Imana riratubwira amaherezo y’umwami Antiyokusi wa kane Epifani. Epifani bivuga Imana yigaragaje. Uyu mwami yaje gutsinda amahanga. Atsinda Misiri arayisahura. Ubwo aba abonye ingabo nyinshi n’ibikoresho bihagije, atera Isiraheli arayitsinda. Ingoro y’Uhoraho arayisahura arayeza. Ntiyagarukiraho. Yumva ko ibintu byose agomba kubihindura. Ategeka ko abo ayobora bose bagomba gusenga ibigirwamana by’abagereki, bagakurikiza ubupagani bw’Abagereki. Antiyokusi ntiyahagarariye aho. Yagiye mu ngoro ntagatifu y’i Yeruzalemu, yimika ishusho y’ikigirwamana cy’abagereki ku rutambiro rw’Uhoraho. Ibyo byabaye ishyano ry’agahomamunwa ku bayahudi. Ijambo ry’Imana arisimbuza ijambo rye, amategeko y’Imana ayasimbuza amategeko ye. Mbese nawe yigira ikigirwamana ku buryo udakurikije amabwiriza ye yahitaga yicwa.

Mu minsi ishize mwumvise ubutwari bw’umusaza Eleyazari wemeye kwicwa aho kugira ngo arenge ku Isezerano ry’Imana. Twumvise kandi urupfu rw’umubyeyi n’abana barindwi harimo n’abato cyane. Bo n’abandi bayahudi batari bake babaye indahemuka ku Isezerano ry’Uhoraho, bemera kwicwa aho kugira ngo barenge ku Itegeko ry’Imana. Bahisemo kumvira Imana muri byose batitaye ku ngaruka byari kabagiraho.

  1. Ubutegesti burasindisha

Abazi ibintu n’ibindi, bemeza ko ubutegetsi busindisha. Hari n’abemeza ko iyo umuntu atabwitwayemo neza, bushobora guhinduka ikiyobyabwenge mu bindi. Ni ko byegendekeye Antiyokusi. Yari afite igihugu kinini cyane, yari afite ubukungu butagereranywa. Ubutegetsi bwe bwari bumaze gushinga imizi kuko uwuburaga umutwe wese yawucaga. Koko ibintu by’iyi si ntibimara inyota. Antiyokusi yamenye ko hari umugi witwa Elimayi ufite ubukungu bwinshi yumva arawurarikiye. Yiyemeza kuwutera akawusahura. Ntibyamuhiriye abaturage birwanyeho baramutsinda. Antiyokusi abonye atsinzwe arahunga, arahava asubira i Babiloni n’ikimwaro kinshi. komeza… “Nta kidashira… keretse Imana yonyine (1 Mak 6,1-13)”

Urukundo rwanyu ruzire uburyarya

Inyigisho yo ku wa kabiri w’icyumeru cya 31 gisanzwe, umwaka w’igiharwe – 3 Ugushyingo 2015

Tugize umubiri umwe (Rom 12, 5-16b)

Bavandimwe,

Pawulo arakoresha ikigereranyo cy’umubiri kugira ngo adusobanurire ku buryo bunogeye kandi bwumvikana neza ubumwe n’ubuvandimwe buranga abakristu. Ku bwa batisimu, twavutse bundi bushya. Pawulo avuga ko nta muyahudi nta mugereki, nta mugabo nta mugore, ahubwo ko twese twabaye umwe muri Kristu. Aha tuhumve neza. Ubukristu ntibukuraho amoko cyangwe se ibyiciro by’abantu. Umugereki ntahinduka umuyahudi, umugabo akomeza kuba umugabo nk’uko umugore akomeza kuba umugore. Ubukristu buvugurura buhereye mu mizi imebereho yacu. Bityo isano dufitanye muri Kristu niyo ifata umwanya w’ibanze kuko izaduherekeza kugera mu bugingo bw’iteka.

  1. « Si ndi umuhutu… »

Muri za 1959, igihe ibibazo by’u Rwanda bitangiye kuba insobe, hari umukristu wari umukateshiste i Kanyanza muri Diyosezi ya Kabgayi. Icyo gihe abakateshiste bahabwaga ubutumwa mu maparuwasi anyuranye mbese nk’uko bimeze ku bapadiri muri iki gihe. Uwo mukristu agiye mu kiruhuko cy’izabukuru yatuye i Kanyanza n’umuryango we, ariko mu by’ukuri atari ho akomoka. Ibibazo by’amoko bitangiye, bayoberwa ubwoko bwe. Bajya kumubaza bati « Ariko se wowe, uri umuhutu, cyangwe se uri umututsi ?  Arabasubiza ati « Si ndi umututsi ». Bati « Noneho rero uri umuhutu ». Ati « Oya. Si ndi umuhutu ». « None se uri ki ? ». « Njye ndi umukristu ». komeza… “Urukundo rwanyu ruzire uburyarya”

felis mattis efficitur. odio mattis dolor. fringilla