Catégories
Inyigisho

Nta kidashira… keretse Imana yonyine (1 Mak 6,1-13)

Inyigisho ku wa gatandatu w’icyumweru cya 33 gisanzwe ; igiharwe, 21 Ugushyingo 2015

Bavandimwe,

Turakomeza gusangira Ijambo ry’Imana Umubyeyi wacu Kiliziya adutegurira buri munsi ngo ritubere ifunguro ritubeshaho. Koko rero, Ijambo ry’Imana ni ubizima. Ryifitemo ububasha bwo kutuvugurura rikaduha gukomera mu kwemera, ukwizera n’urukundo. Ridufasha kubaho mu bwiyoroshye nk’uko umubyeyi Bikira Mariya yabiduhayemo urugero.

  1. Umwami wigize ikigirwamana

Mu isomo rya mbere ry’uyu munsi, Ijambo ry’Imana riratubwira amaherezo y’umwami Antiyokusi wa kane Epifani. Epifani bivuga Imana yigaragaje. Uyu mwami yaje gutsinda amahanga. Atsinda Misiri arayisahura. Ubwo aba abonye ingabo nyinshi n’ibikoresho bihagije, atera Isiraheli arayitsinda. Ingoro y’Uhoraho arayisahura arayeza. Ntiyagarukiraho. Yumva ko ibintu byose agomba kubihindura. Ategeka ko abo ayobora bose bagomba gusenga ibigirwamana by’abagereki, bagakurikiza ubupagani bw’Abagereki. Antiyokusi ntiyahagarariye aho. Yagiye mu ngoro ntagatifu y’i Yeruzalemu, yimika ishusho y’ikigirwamana cy’abagereki ku rutambiro rw’Uhoraho. Ibyo byabaye ishyano ry’agahomamunwa ku bayahudi. Ijambo ry’Imana arisimbuza ijambo rye, amategeko y’Imana ayasimbuza amategeko ye. Mbese nawe yigira ikigirwamana ku buryo udakurikije amabwiriza ye yahitaga yicwa.

Mu minsi ishize mwumvise ubutwari bw’umusaza Eleyazari wemeye kwicwa aho kugira ngo arenge ku Isezerano ry’Imana. Twumvise kandi urupfu rw’umubyeyi n’abana barindwi harimo n’abato cyane. Bo n’abandi bayahudi batari bake babaye indahemuka ku Isezerano ry’Uhoraho, bemera kwicwa aho kugira ngo barenge ku Itegeko ry’Imana. Bahisemo kumvira Imana muri byose batitaye ku ngaruka byari kabagiraho.

  1. Ubutegesti burasindisha

Abazi ibintu n’ibindi, bemeza ko ubutegetsi busindisha. Hari n’abemeza ko iyo umuntu atabwitwayemo neza, bushobora guhinduka ikiyobyabwenge mu bindi. Ni ko byegendekeye Antiyokusi. Yari afite igihugu kinini cyane, yari afite ubukungu butagereranywa. Ubutegetsi bwe bwari bumaze gushinga imizi kuko uwuburaga umutwe wese yawucaga. Koko ibintu by’iyi si ntibimara inyota. Antiyokusi yamenye ko hari umugi witwa Elimayi ufite ubukungu bwinshi yumva arawurarikiye. Yiyemeza kuwutera akawusahura. Ntibyamuhiriye abaturage birwanyeho baramutsinda. Antiyokusi abonye atsinzwe arahunga, arahava asubira i Babiloni n’ikimwaro kinshi.

Catégories
Inyigisho

Urukundo rwanyu ruzire uburyarya

Inyigisho yo ku wa kabiri w’icyumeru cya 31 gisanzwe, umwaka w’igiharwe – 3 Ugushyingo 2015

Tugize umubiri umwe (Rom 12, 5-16b)

Bavandimwe,

Pawulo arakoresha ikigereranyo cy’umubiri kugira ngo adusobanurire ku buryo bunogeye kandi bwumvikana neza ubumwe n’ubuvandimwe buranga abakristu. Ku bwa batisimu, twavutse bundi bushya. Pawulo avuga ko nta muyahudi nta mugereki, nta mugabo nta mugore, ahubwo ko twese twabaye umwe muri Kristu. Aha tuhumve neza. Ubukristu ntibukuraho amoko cyangwe se ibyiciro by’abantu. Umugereki ntahinduka umuyahudi, umugabo akomeza kuba umugabo nk’uko umugore akomeza kuba umugore. Ubukristu buvugurura buhereye mu mizi imebereho yacu. Bityo isano dufitanye muri Kristu niyo ifata umwanya w’ibanze kuko izaduherekeza kugera mu bugingo bw’iteka.

  1. « Si ndi umuhutu… »

Muri za 1959, igihe ibibazo by’u Rwanda bitangiye kuba insobe, hari umukristu wari umukateshiste i Kanyanza muri Diyosezi ya Kabgayi. Icyo gihe abakateshiste bahabwaga ubutumwa mu maparuwasi anyuranye mbese nk’uko bimeze ku bapadiri muri iki gihe. Uwo mukristu agiye mu kiruhuko cy’izabukuru yatuye i Kanyanza n’umuryango we, ariko mu by’ukuri atari ho akomoka. Ibibazo by’amoko bitangiye, bayoberwa ubwoko bwe. Bajya kumubaza bati « Ariko se wowe, uri umuhutu, cyangwe se uri umututsi ?  Arabasubiza ati « Si ndi umututsi ». Bati « Noneho rero uri umuhutu ». Ati « Oya. Si ndi umuhutu ». « None se uri ki ? ». « Njye ndi umukristu ».

Catégories
Inyigisho

Abrahamu yemera Uhoraho bituma aba intungane (Rom 4, 1-8)

Inyigisho ku wa gatanu, icyumweru cya 28 gisanzwe, igiharwe, ku wa 16 Ukwakira 2015

Bavandimwe,

Ijambo ry’Imana Umubyeyi wacu Kiliziya yaduteguriye uyu munsi ngo ritubere ifunguro ritubeshaho rikubiyemo inyigisho nziza kandi nyinshi. Nagira ngo nibande ku kwemera. Bibiliya ntabwo iduha igisobanuro cy’ukwemera ahubwo itwereka abantu baranzwe n’ukwemera n’uburyo babayeho kugira ngo batubere urugero. Nibyo Pawulo atubwira uyu munsi mu ibaruwa niziza yandikiye Abanyaroma aho agira ati “Aburahamu yemeye Imana bityo aba urugero rw’ubutungane”. Muti ese Aburahamu yemeye Imana ate? Ni urugendo rurerure. Imana yagiye imwigisha buhoro buhoro, igenda imufasha kwibohora ku bantu no kubintu yari yihambiriyeho bityo aba ari yoyonyine yubakaho amizero ye. Dore uko Imana yagiye irera ukwemera kwa Aburamu ari we yaje guhindurira izina imwita Aburahamu.

  1. Va mu gihugu cyawe (Intg 12,1-5)

Byatangiye Imana isanga Abrahamu aho yari atuye mu gihugu cye mu bavandimwe be. Iramubwira iti Wimuke mu gihugu cyawe, mu muryango wawa… ujye mu gihugu nzakwereka”. Imana yongeraho isezerano Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Imiryango yose y’isi izaguherwamo umugisha

Abrahamu, umusaza w’imyaka 75, yumvira Imana arahaguruka n’umugore we Sarayi na mwene se Loti baragenda berekeza mu gihugu batazi, mu bantu batazi. Abrahamu yemera Ijambo ry”Imana ava mu gihugu cye, mu byo amanyereye, ajya mu gihugu atazi, mu bantu atazi, mu mico atazi ayobowe Imana.