Catégories
Asomusiyo - 15 Kanama - Ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya Inyigisho

Umuhire mu bihe byose

   “Kuva ubu amasekuruza yose azanyita umuhire”

  Umunsi Mukuru wa BIKIRA MARIYA ajyanwa mu ijuru, 15 Kanama 2020.

 Amasomo: Hish 11, 19ª; 12,1-6ª.10ab; Zab 44, 11-12a,12b-13, 14-15a, 15b-16;   1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56              

Nimugire Yezu, Mariya na Yozefu.

Uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya duhimbaza, ni umunsi rwose w’ibyishimo n’amizero y’umuntu wese uzirikana ukuntu Imana yatugejejeho umukiro wayo tubikesha umwana wayo Yezu Kristu na Bikira Mariya umubyeyi we, wemeye ko uwo mugambi wo gucungurwa kwacu wuzuzwa. Uwavuga ko ari umunsi w’umutsindo w’Imana Data ku cyaha n’urupfu byari byaraboshye inyoko muntu.

Ni iki cyatubuza gutaraka tugahimbarwa, kubera ko twizeye ko aho Bikira Mariya aganje wese, mu mubiri na roho byakujijwe, natwe tuzahataha tubikesha Umwana we Yezu Kirisitu watwicunguriye.

Catégories
Asomusiyo - 15 Kanama - Ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya

Amasomo ya Misa yo ku munsi Mukuru w’Asomusiyo

Isomo rya 1: Ibyahishuriwe Yohani Intumwa 11,19a;12,1-6a.10a

Nuko Ingoro y’Imana yo mu ijuru irakinguka, n’Ubushyinguro bw’Isezerano bugaragarira mu Ngoro yayo. Ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru: yari umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y’ ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry’inyenyeri cumi n’ebyiri. Yari atwite kandi ariho atakishwa n’ibise, n’imibabaro y’iramukwa. Nuko ikimenyetso kigaragara mu ijuru: cyari ikiyoka nyamunini kandi gitukura nk’umuriro, kikagira imitwe irindwi n’amahembe cumi, n’amakamba arindwi kuri iyo mitwe uko ari irindwi.Umurizo wacyo usakuma igice cya gatatu cy’inyenyeri uzihananturira ku isi. Icyo Kiyoka rero gihagarara imbere y’uwo Mugore wari wegereje kubyara, kugira ngo giconcomere umwana ukivuka. Nuko abyara umwana w’umuhungu: ugomba kugenga amahanga yose n’inkoni y’icyuma. Maze uwo mwana we ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo y’ubwami. Hanyuma umugore ahungira mu butayu, aho Imana yamutegurije umwanya. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru riti «Ngiki igihe cy’ubucunguzi kirageze, igihe cy’ububasha n’ubwami by’Imana yacu, n’ubutegetsi bwa Kristu wayo.»

Zaburi ya 44(45),11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-16

Umva mukobwa, itegereze maze utege amatwi:

ibagirwa igihugu cyawe n’umuryango uvukamo,

maze umwami abenguke uburanga bwawe!

Ni we mutegetsi wawe: emera upfukame imbere ye!

Nuko rero, mwari w’i Tiri, abakungu bo muri rubanda

bazakugana bitwaje amaturo ngo bagushakeho ubutoni.

Umukobwa w’umwami, nguyu atungutse arabagirana,

yarimbanye umwambaro utatse zahabu!

Bamuhingutsa imbere y’umwami bamutatse,

ahagerana n’abakobwa, bagenzi be bamuherekeje;

Babinjiza mu ngoro y’ibwami,

batambagirana ibyishimo n’ubwuzu.

Isomo rya 2: Abanyakorinti 15,20-27a

Bavandimwe, Kristu yazutse koko mu bapfuye, aba umuzukambere mu bapfuye bose. Nk’uko kandi urupfu rwakuruwe n’umuntu umwe, ni na ko izuka ry’abapfuye ryazanywe n’umuntu umwe. Kimwe n’uko bose boramye bitewe na Adamu, ni na ko bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristu, nyamara buri wese murwego rwe: uw’ ibanze ni Kristu, nyuma hateho abamuyobotse, igihe azazira. Nuko byose bizarangire igihe azegurira Ubwami Imana se, amaze gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n’ububasha cyose. Kuko agomba kwima ingoma kugeza ko azashyira abanzi be bose mu nsi y’ibirenge bye. Umwanzi w’imperuka uzarimburwa ni urupfu, kuko byanditswe ngo«Byose yabishyize mu nsi y’ibirenge bye.»

Ivanjili ya Mutagatifu Luka 1,39-56

Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mugi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti, Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati « Wahebuje abagore bose umugisha, n’Umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w’Umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye ncyumva indamutso yawe, umwana yisimbagizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba.» Nuko Mariya nawe aravuga ati «Umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n’Imana Umukiza wanjye. Kuko yibutse umuja we utavugwaga; rwose kuva ubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushoborabyose yankoreye ibitangaza, Izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw’amaboko ye atatanya abantu birata; yahanantuye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza ab’intamenyekana; abashonje yabagwirije ibintu, abakungu abasezerera amara masa; yagobotse Israheli umugaragu we bityo yibuka impuhwe ze, nk’uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Abrahamu n’urubyaro rwe iteka.» Mariya yamaranye na Elizabeti nk’amezi atatu, abona gutaha.

Catégories
Asomusiyo - 15 Kanama - Ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya

Ivanjili ya Mutagatifu Luka 1,39-56 – Asomusiyo

Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mugi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti, Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati « Wahebuje abagore bose umugisha, n’Umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w’Umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye ncyumva indamutso yawe, umwana yisimbagizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba.» Nuko Mariya nawe aravuga ati «Umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n’Imana Umukiza wanjye. Kuko yibutse umuja we utavugwaga; rwose kuva ubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushoborabyose yankoreye ibitangaza, Izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw’amaboko ye atatanya abantu birata; yahanantuye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza ab’intamenyekana; abashonje yabagwirije ibintu, abakungu abasezerera amara masa; yagobotse Israheli umugaragu we bityo yibuka impuhwe ze, nk’uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Abrahamu n’urubyaro rwe iteka.» Mariya yamaranye na Elizabeti nk’amezi atatu, abona gutaha.

Catégories
Asomusiyo - 15 Kanama - Ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya Inyigisho

Inyigisho – Asomusiyo 2013 – Wahebuje abagore bose umugisha

Ku wa 15 KANAMA 2013: ASOMUSIYO – BIKIRA MARIYA AJYANWA MU IJURU

Mwayiteguriwe na Padiri Cyprien BIZIMANA

AMASOMO: 1º. Hish 11, 19a;12,1-6a.10a; 2º. 1 Kor 15, 20-27a; 2º. Lk1,39-56

Kuri iyi ASOMUSIYO, duhawe akandi kanya ko kwitegereza BIKIRA MARIYA n’akanyamuneza. Kuva mu misa y’ejo ku mugoroba, aho bahimbaza igitaramo cy’Ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, twazirikanye ukuntu ubushyinguro bw’Isezerano bwajyanywe mu ngoro mu birori bitangaje. Dawudi n’abashinzwe imihango mitagatifu i Yeruzalemu baherekeje ubushyinguro bw’Isezerano mu birori by’agatangaza. Tuzi ko kuva kera Bikira Mariya abonwa nk’Ubushyinguro bwuzuye bw’Imana kuko yatwaye Umwana wayo mu nda ye. Turangamiye Bikira Mariya nk’Umubyeyi w’Imana utarigeze ahura n’ubushanguke mu mubiri we. Umunsi umwe, igihe YEZU yariho yigisha, umwe mu badamu wamwumvaga yaratwawe maze arangurura agira ati: “Hahirwa inda yagutwaye n’amabere yakonkeje”. Izo ngingo zose Kiliziya izizirikana kuva ku mugoroba ubimburira Umunsi Mukuru w’Ijyanwa mu ijuru rya Bikira mariya. Tugiye kuzigarukaho mu ncamake.

Ubushyinguro bw’Isezerano. Amasezerano yose Imana yagiranye n’abantu yujurijwe muri YEZU KRISTU. Kugira ngo ukwigira umuntu gushoboke, Imana yateguye Umubyeyi wayemereye kuyumvira muri byose. Mu gihe Eva we yarangaye akaturoha mu rwobo bitewe no kumvira ya Nzoka ya kera na kare ari yo kareganyi, Bikira Mariye we yabayeho yigengeseye maze atubyarira Umukiza. Ni we ibanga ry’Umukiro wa bene muntu ryabikijwe. Yabaye umuziranenge maze iryo banga aritwarana ubupfura. Ni we Ngoro koko y’Imana, ni we Bushyinguro bufutse bw’amabanga yose y’Isezerano Imana yagiranye n’abantu igamije kubakiza. Iyo Bikira Mariya atubera nka Eva wa kera, ubu tuba twarayobewe twangara kure y’ubwiza bw’Imana. Twagize amahirwe kuko muri we twiboneye ko dushobora gutsinda cya Kiyoka nyamunini Isomo rya mbere ryatubwiye. Icyo gishitani n’andi mashitani magenzi yacyo, bireba abantu bacigatiwe na Bikira Mariya bigahukwa. Muri We, Isezerano ntiricubangana, muri We dukomera ku mabanga yose Imana yatubikije. Tumwisunge nta bwoba, tuzasangira na We umurange.

Ubudashanguka. Umurage tuzigamiwe, ni ubudashanguka. Bikira Mariya, kuko yabaye uwa mbere mu bantu bose gukomera ku mabanga y’Imana, ntiyigeze ashanguka. Yarapfuye ajyanwa mu ijuru. Ni yo mpamvu nta mva ye yigeze iboneka mu isi. Mu gihe abandi bose babanye na YEZU nk’intumwa n’abigishwa ba mbere, bose tuzi uko bagiye bapfa, Bikira Mariya we nta muntu n’umwe wigeze aca iryera imva ye. Uretse inkuru z’impimbano n’ibindi bitekerezo by’amaringushyo y’abantu, nta kintu na kimwe gishobora guhamya ko Bikira Mariya yapfuye agashanguka umubiri nk’uko twese bizatugendekera. We yajyanywe mu ijuru n’umubiri we rwose. Ana Catalina Emmerich yeretswe neza uko iminsi ya nyuma ya Bikira Mariya ku isi yagenze. Yeretwe ko yererejwe mu ijuru n’umubiri we na roho ye mu bubengerane bw’agatangaza. Ibikubiye muri iryo bonekerwa ry’uwo wihayimana, Kiliziya irabyemera kandi ikemeza ko birushaho kuduserurira ibanga rihanitse ryerekeye Bikira Mariya. N’ubwo twe tuzapfa imibiri yacu igashanguka, nta kabuza tuzinjira mu Rumuri rw’agatangaza hamwe n’Umubyeyi w’Imana n’uwacu mu byishimo bidashira. Ni wo mugisha dusangiye na We.

Umugisha wa Bikira Mariya. Yahebuje abagore bose umugisha. Dukunze kwitegereza no kuzirikana ku bubengerane bwa Bikira Mariya tugahamya ko yabaye umutako mu bakobwa n’urugero mu bagore. Erega si inyamibwa mu b’igitsina gore gusa, ni inyambo mu bantu bose n’amahanga yose. None se umuntu wemeye kubaho atishakira ibyo kamere muntu ishaka ahubwo ashishikajwe n’ugushaka kw’Imana Data Ushoborabyose, mugira ngo ntiyakomeje kuba isugi mbere yo kubyara, mu gihe cyo kubyara na nyuma yo kubyara! Aha ni na ho hashingiye umugisha kuko umubiri we utigeze winjirwa n’imihindagurikire iyo ari yo yose ihindanya kamere muntu. Arahirwa kuko yagize icyubahiro cyo kubyara no konsa Imana. Arahirwa kuko yemeye ko ibyo yatumweho na Nyagasani biba. Barahirwa abantu bose mu bihe byose bamwisunga. Ibyishimo byamuranze no mu gihe cy’imibabaro yanyuzemo, na wo ni umugisha. Mu gihe twe duhungabanywa n’utubazo utwo ari two twose tw’ubuzima Bikira Mariya yahoraga arangamiranye ukwizera iby’ijuru.

Bikira Mariya, ni ishingiro ry’Umugisha wacu. Atuba hafi akadutabara akaturinda kugwa mu menyo ya Rubamba. Ibanga rikomeye, ni ukumwisunga buri munsi. Ni ho tuvana ibyishimo adusangiza. Buri muyoboke wa YEZU KRISTU yari akwiye kuvuga ishapule buri munsi aganira na Bikira Mariya anazirikana amateka y’ugucungurwa kwacu. Bikira Mariya adutsindire ubute n’ububwa twigiramo bituma tudahugukira iby’ijuru nka we.

YEZU KRISTU ASINGIZWE. BIKIRA MARIYA aduhakirwe. Abatagatifu badusabire gukomera nka bo.

ABATAGATIFU DUHIMBAZA NONE:

Mariya, Aluferedi, Alipiyo, Tarisisi, Sitanisilasi Kositika, Ludoviko Batisi, Manuweli Moralesi, Saluvadoro Lara na Dawudi Rorudani

Mutagatifu Aluferedi Mukuru, Umwami (849-899)

Mutagatifu Aluferedi Mukuru yavukiye i Wantage muri Dorset ya Berkshire muri umwe mu miryango ya cyami yo mu Bwongereza. Ni uwana wa gatanu akaba n’umuhererezi w’Umwami Ethelwulfo wa Wessex n’umugore we wa mbere Osburga.

Nyuma y’urupfu rwa nyina mu wa 855, yajyanye na se mu rugendo rutagatifu i Roma maze Papa Lewoni wa 4 yitegereza uwo mwana amuhanurira ko azaba umwami ukomeye n’ubwo yari umuhererezi. Bavuyeyo, bahagaze mu Bufaransa ku Mwami Karoli wahise ashyingira mugenzi we umukobwa we Yudita.

Ise wa Aluferedi yapfuye mu wa 858. Abahungu be bakuru bakurikiranye ku ngoma ariko bose bagapfa badateye kabiri. Aluferedi agera ku ngoma atyo muri 871, aba umwami ukomeye cyane wa Wessex ayobokwa n’ibihugu byinshi. Muri 878 yatewe n’abanyamahaga bo muri Danemarike baramumenesha aza kubigaranzura ategeka umwami wa Danemarike kubatizwa.

Bimwe mu bikorwa byaranze Mutagatifu Alufredi, ni ukubaka amashuri na za Monasiteri no guteza imbere iby’ubwenge n’ubushakashatsi. Yakoranyije intiti zo mu Bufaransa maze zihindura ibitabo bya Mutagatifu Agusitini n’amateka ya Kiliziya mu gihe cya Bede (Bède le Vénérable).

Amaze kwitaba Imana muri Winchester, Mutagatifu Aluferedi Mukuru batangiye kumwiyambaza. Amateka ye yo gushyirwa mu rwego rw’abatagatifu ntaho yanditse ariko azwi nk’umwe mu batagatifu bakomeye b’Ubwongereza.

Mutagatifu Aluferedi, nabere urugero abategetsi bose biyumvamo akamaro ka Batisimu bahawe. Nasabire abazahajwe n’imiyoborere mibi guhuguka no gutanga umuganda mu mibereho myiza y’abavandimwe babo bashyize imbere urumuri rw’Ivanjili.