Amasomo ya Misa yo ku wa gatanu [22 gisanzwe, giharwe]

[wptab name=’Isomo: Abanyakolosi 1′]

Isomo ryo mu ibaruwa Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakolosi 1,15-20

Ni We shusho ry’Imana itagaragara,

Umuvukambere mu byitwa ikiremwa cyose,

kuko byose byaremewe muri We,

ari ibiri mu ijuru, ari n’ibiri ku isi.

Ibigaragara n’ibitagaragara,

Ibinyabubasha n’Inganji, Ibikomangoma n’Ibihangange:

byose byaremwe na We, kandi ni We byaremewe;

yariho mbere ya byose,

kandi byose bibeshwaho na We.

 

Ni We kandi Mutwe w’umubiri, ari wo Kiliziya,

akaba n’Ishingiro, n’Umuvukambere mu bapfuye,

kugira ngo ahorane muri byose umwanya w’ibanze;

kuko Imana yizihijwe no kumusenderezamo ibyiza byose,

kandi muri We yiyunga n’ibiriho byose,

ndetse ari We ibigirira,

ari ibiri ku isi, ari n’ibiri mu ijuru,

byose ibisakazaho amahoro

aturutse ku maraso ye yameneye ku musaraba.

[/wptab]

[wptab name=’Zaburi ya 99 (100)’]

Zaburi ya 99 (100),1-2,3,4,5

Nimusingize Uhoraho bantu b’isi yose,

nimumugaragire mwishimye,

nimumusanganize impundu z’ibyishimo!

 

Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana,

ni we waturemye, none turi abe,

turi umuryango we n’ubushyo yiragiriye.

 

Nimutahe amarembo ye mumushimira,

mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze,

mumusingize, murate izina rye.

 

Kuko Uhoraho ari umugwaneza,

urukundo rwe ruhoraho iteka,

ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana.

[/wptab]

[end_wptabset]

Publié le