Amasomo yo ku wa gatanu – [Icya 6 gisanzwe, A]

Isomo ryo mu ibaruwa ya Yakobo 2,14-24.26

Byaba byunguye iki se, bavandimwe banjye, umuntu avuze ko afite ukwemera, niba adafite ibikorwa? Uko kwemera se gushobora kumukiza? Niba umuvandimwe wawe cyangwa mushiki wawe bambaye ubusa, cyangwa se badafite ibyo kurya bya buri munsi, maze muri mwe hakagira ubabwira ati «Nimugende amahoro, mwote kandi muryoherwe», atabahaye ibibatunga, byaba bimaze iki? Bityo rero, n’ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ubwako. Ariko wenda hagira uvuga ati «Wowe ufite ibikorwa, naho jye nkagira ukwemera!» Uwo nguwo namusubiza nti «Nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, naho jye nkwereke ibikorwa bigaragaza ukwemera kwanjye. Wemera ko habaho Imana imwe? Ni byiza rwose! N’ingabo za Sekibi zirabyemera, ariko zigahinda umushyitsi kubera ubwoba. Muntu w’ikiburabwenge, waba ushaka se kumenya ko ukwemera kudafite ibikorwa kuba kwarapfuye? Ni ko ye, Abrahamu, umukurambere wacu, si ibikorwa byatumye aba intungane igihe atuye umuhungu we Izaki ku rutambiro? Urabona rero ko ukwemera kwajyanaga n’ibikorwa, n’ibikorwa bikuzuza ukwemera; maze hakarangira ijambo ry’Ibyanditswe rigira riti ’Nuko Abrahamu yemera Imana, bityo aba intungane’ kandi yitwa incuti y’Imana.»

Murabona rero ko ari ibikorwa umuntu akesha kuba intungane, ntibibe mu kwemera konyine. Koko rero, nk’uko umubiri ubuze umwuka uba wapfuye, bityo n’ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye.

Zaburi ya 111(112), 1-2, 3-4, 5-6

Alleluya!

Hahirwa umuntu utinya Uhoraho,
agahimbazwa n’amategeko ye!
Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu,
ubwoko bw’abantu b’intungane bugire umugisha.
Ubukungu n’umunezero bibarizwa iwe,
n’ubutungane bwe buhoraho iteka.
Mu gihe cy’umwijima, yaka nk’urumuri,
rumurikira abantu b’intagorama.
Koko impuhwe, ineza n’ubutungane,
ni byo bimuranga.
Hahirwa umuntu ugira impuhwe, kandi akaguriza abandi,
ibintu bye aba abigengana ubutungane.
Nta bwo azigera ahungabana bibaho,
azasiga urwibutso rudasibangana.
Publié le