Amasomo yo ku wa kane – [Icya 6 gisanzwe, A]

Isomo ryo mu ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo 2,1-9

Bavandimwe, ntimukitiranye kwikundira abantu bamwe n’ukwemera mufite muri Nyagasani Yezu Kristu wisesuyeho ikuzo. Koko rero, niba mu ikoraniro ryanyu hinjiye umuntu ufite impeta za zahabu, wambaye neza cyane, hakinjira n’umukene wambaye imyenda y’ibishwangi, maze mukarangamira umuntu wambaye imyambaro myiza, mukamubwira muti «Wowe, icara muri uyu mwanya w’icyubahiro», naho umukene mukamubwira muti «Wowe hagarara hariya», cyangwa se «Wicare mu nsi y’akabaho nkandagizaho ibirenge byanjye», ubwo se ntimuba mwivanguye ubwanyu? Ntimuba se mubaye abacamanza b’ibitekerezo bifutamye?

Nimwumve, bavandimwe nkunda! Mbese nyine, Imana si Yo yahisemo abakene muri iyi si, kugira ngo babe abakungahazwe mu kwemera, n’abagenerwamurage b’Ingoma Imana yasezeranyije abayikunda? Nyamara mwebwe mwima umukene icyubahiro cye! Mbese ye, abakire si bo babakandamiza? Si bo se babajyana mu nkiko? Si bo se batuka izina rya Kristu mwitiriwe? Icyakora, niba mukurikiza itegeko rihatse yose nk’uko byanditswe ngo «Uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe», mukora neza. 9Ariko niba mugira uruhande mubogamiraho, mukora icyaha, mugashinjwa n’itegeko murengaho.

 

Zaburi ya 33(34), 2-3, 4-5, 6-7

Nzashimira Uhoraho igihe cyose,

ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye.

 

Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho,

 

ab’intamenyekana nibabyumve, maze bishime!

 

Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye,

 

twese hamwe turatire izina rye icyarimwe.

 

Nashakashatse Uhoraho, aransubiza,

 

nuko ankiza ibyankuraga umutima byose.

 

Abamurangamira bahorana umucyo,

 

mu maso habo ntiharangwa ikimwaro.

 

Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva,

 

maze amuzahura mu magorwa ye yose.

 

Publié le