Imana ni Umubyeyi wuje impuhwe z’igisagirane

Inyigisho yo ku wa gatandatu w’icyumweru cya kabiri, Igisibo

Ku ya 22 Werurwe 2014 – Yateguwe na Padiri Balthazar NTIVUGURUZWA

Isomo rya mbere: Mik 7, 14-15.18-20; Ivanjili: Lk 15, 1-3.11-32

1. Amasomo matagatifu y’uyu munsi araturarikira kuranagamira Imana Data umubyeyi wacu wuje impuhwe n’ubuntu.

2. Mu Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy’umuhanuzi Mika, turazirikana isengesho ryiza ry’Umuryango w’Imana; isengesho risingiza kandi rirata Imana yo idahemuka ku isezerano kandi ikagira n’impuhwe z’igisagirane. Nubwo uwo muryango wacumuye, ariko wizeye impuhwe z’Uhoraho; wizeye ko Imana izongera kuwugaragariza ineza yayo. Ayo mizero y’umuryango ashingiye kuri kamere Imana yagaragaje kuva mu ntangiriro: Imana ni inyampuhwe. Dore uko izo mpuhwe zayo ziteye: Imana yihanganira icyaha, ikirengagiza ubugome; ntikomeza kurakarira umuryango wayo kubera urukundo iwufitiye, ahubwo ishimishwa no kuwugirira impuhwe. Niyo mpamvu umuryango utakambana icyizere cyo kubabarirwa ibyaha, ugira uti: “Tugaragarize bundi bushya impuhwe zawe, unyukanyuke ibicumuro byacu kandi ibyaha byacu byose ubirohe mu nyanja” (Mik 7, 19).

3. Iyo Mana igira impuhwe ni yo Yezu Kristu yongera kutwereka mu Ivanjili ntagatifu y’uyu munsi. Ni umugani tuzi neza. Twawigishijwe nk’umugani w’umwana w’ikirara; ariko ibyiza ni ukuwumva nk’umugani w’uwubyeyi wuje impuhwe. Izi mpuhwe yazigaragarije bariya bahungu be bombi. Kandi Yezu yaciye uyu mugani awucira abafarizayi n’abigishamategeko bijujutaga babona Yezu yakira abanyabyaha akanasangira na bo.

Uyu mubyeyi wo mu Ivanjili yagaragarije rero impuhwe ze mbere na mbere uriya mwana we w’ikirara. Uyu mwana amaze gutagaguza umurage yahawe yibera mu maraha, amaze no gutindahara cyane, yiyemeje kugaruka kwa se, ariko yumva adakwiriye kwitwa umwana: “Dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwita umwana wawe” (Lk 15, 21). Ariko se yamwakiranye impuhwe, ibyishimo n’urugwiro: “Akiri kure, se aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura” (Lk 15, 20). Amusubiza icyubahiro cy’umwana mu rugo; amukorera umunsi mukuru: “Naho se abwira abagaragu ati ‘Vuba, muzane ikanzu nziza cyane, muyimwambike, mumwambike n’impeta mu rutoki n’inkweto mu birenge. Muzane ikimasa cy’umushishe, mukibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye, none yazutse; yari yarazimiye, none yatahutse!’” (Lk 15, 22-24).

Uyu mubyeyi koko ni umubyeyi wuje impuhwe z’igisagirane. Ntazitanga yinuba, ahubwo azitanga mu byishimo. Ntatonganya uriya mwana wamuhemukiye, ahubwo yishimira ko yagarutse ari muzima. Nta mujinya ko umwana yapfushije ubusa umugabane yamuhaye, ahubwo yamushubije icyubahiro n’icyicaro by’umwana uri mu rugo rwa se. Ntabara ibyo yakoresheje amwakira, ahubwo yamubagishirije ikimasa cy’umushishe.

Izo mpuhwe kandi umubyeyi yazigaragarije n’uriya mwana w’imfura. Igihe uyu muhungu yivumbuye, akanga kwinjira mu rugo yumvise ko murumuna we yakorewe ibirori, se yarasohotse aramuhendahenda amwumvisha ko byari ngomba kwakira no gukorera ibirori murumuna we nyuma yo kugaruka mu rugo.

4. Uyu mubyeyi arashushanya neza Imana n’impuhwe zayo. Imana ni umubyeyi ushimishwa n’uko abana be bamugarukira. Ahora ategereje ko tumugarukira. Ni we ufata iyambere mu kutwereka impuhwe ze zirenze kure ubuhemu bwacu, kandi akadusaba natwe kurangwa n’izo mpuhwe ku bavandimwe bacu.

Dutegereje iki rero kugira ngo tumugarukire? Muri iki gihe cy’igisibo, umugambi wacu ube uwo gufata icyemezo kidakuka cyo kwigorora n’Imana Umubyeyi wacu. Umugambi wa buri wese nube uyu nguyu: “Reka mpaguruke nsange data” (Lk 15, 18).

5. Mu kuzirikana iyi vanjili ntagatifu, Mutagatifu Ambrozi ni we utubwira ati:

Witinya utekereza ko Data azanga kukwakira…

Azaza yiruka agusanganire, maze agushyire mu gituza cye, kuko Nyagasani yunamura abagenda bububa, azaguhobera agusoma akwereke atyo urukundo n’impuhwe agufitiye; azakwambika umwambaro, impeta n’inkweto.

Uratinya ikimwaro, humura azagusubiza icyubahiro cyawe.

Ufite ubwoba bw’igihano, humura azaguhobera agusoma.

Ufite ubwoba bw’uko azagutonganya, humura azagutegurira ibirori.

Nubwo rimwe na rimwe natwe twiyumva nk’umwana w’ikirara, twemerere Imana itwereke impuhwe zayo. Tubeho nk’abantu bumvise kandi bakiriye impuhwe z’Imana. Tubeho nk’ibiremwe bishya. Tugendane na Nyagasani igihe cyose; ni We wenyine nzira y’ubwigenge nyakuri; ni We wenyine ushobora kudukiza. Naharirwe ikuzo ubu n’iteka ryose. Amina.

Padiri Balthazar NTIVUGURUZWA

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho