Isomo: Izayi 48,17-19

Isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Izayi 48, 17-19

Avuze atya Uhoraho, Nyir’ubutagatifu wa Israheli, uwagucunguye: Ni jye Uhoraho, Imana yawe, ukwigisha ibikugirira akamaro, nkakuyobora mu nzira unyuramo. Nyamara iyo ujya kwita ku mategeko yanjye, amahoro yawe aba asendereye nk’uruzi, n’ubutungane bwawe bukamera nk’imivumba yo mu nyanja; urubyaro rwawe rwari kuzangana nk’umusenyi, abagukomokaho bakangana nk’urusekabuye; izina ryawe ntiryari kuzasibangana, cyangwa se ngo ryibagirane imbere yanjye.

Publié le