Ivanjili ya Matayo 17,10-13

Ivanjili ya Mutagatifu Matayo 17,10-13

Nuko abigishwa baramubaza bati «Ni kuki abigishamategeko bavuga ko Eliya ari we ugomba kubanza kuza? Arabasubiza ati «Ni koko, Eliya azaza kandi atunganye byose; ariko mbabwire: Eliya yaraje, nyamara ntibamumenye, ahubwo bamugiriye nabi uko bishakiye. N’Umwana w’umuntu bazamubabaza batyo.» Nuko abigishwa bamenya ko ari Yohani Batisita yababwiraga.

Publié le