Ivanjili ya Mutagatifu Mariko 8,11-3 – [Ku wa mbere, Icya 6, A]

Abafarizayi baraza, maze batangira kumwiyenzaho bamusaba ikimenyetso giturutse mu ijuru, byo kumwinja. Nuko asuhuza umutima, ati «Kuki abantu b’iki gihe bashaka ikimenyetso? Ndababwira ukuri, nta kimenyetso abantu b’ubu bateze kubona. Nuko abasiga aho, arongera ajya mu bwato agana ku yindi nkombe y’inyanja.

Publié le