Ivanjili ya Mutagatifu Yohani 15, 1-8 – Ku wa Gatatu – Icya 5 cya Pasika

Muri icyo gihe, Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange Se, abwira abigishwa be ati « Ndi umuzabibu w’ukuri, naho Data akaba umuhinzi. Ishami ryose riterera imbuto muri jye, araritema ; naho ishami ryera imbuto, araryicira, agira ngo rirusheho kwera imbuto. Mwe murakeye kubera ijambo nababwiye. Nimube rero muri jyewe, nanjye mbe muri mwe. Uko ishami ridashobora kwera imbuto ku bwaryo ritari ku muzabibu, namwe ni ko mutakwera mutandimo. Jye ndi umuzabibu, mwe mukaba amashami. Uba rero muri jye, nanjye nkaba muri we, yera imbuto nyinshi ; koko tutari kumwe nta cyo mwashobora. Utaba muri jye, azajugunywa nk’ishami ritera maze yumagane, kandi bene ayo mashami barayasakuma, bakayajugunya mu muriro agashya.Nimumbamo n’amagambo yanjye akababamo, muzasabe icyo muzashaka cyose muzagihabwa. Igihesha Data ikuzo ni uko mwakwera imbuto nyinshi, mukaba n’abigishwa banjye. »

Publié le