Kubabazwa n’ikibi ntibikuraho ibyishimo dukomora ku Mana.

Iyo numvise amagambo yawe ndayamira: Ijambo ryawe ryaranyuze, risendereza umunezero.” (Yer 15, 17).

Inyigisho yo ku wa Gatatu w’icyumweru cya 17 gisanzwe, A

Ku ya 3o Nyakanga 2014

Amasomo: 1)Yer 15,10.16-21; zab 59(58);Mt 13,44-46

Bavandimwe, bana b’Imana, kuri uyu wa gatatu , turakomeza kuzirikana ubutumwa bw’umuhanuzi Yeremiya. Ariko se umuhanuzi ni muntu ki?Abahanuzi mu gihebureyi ni Nebiim bivuga “Uwahamagawe”.

Hashobora kuboneka abahanurabinyoma n’Abahanuzi b’ukuri.Abahanuzi b’ukuri ni abantu Imana yitoreye kandi ibaha ubutumwa. Amagambo yabo aba aherekejwe n’ibimenyetso biturutse ku Mana. Ntibacikaga intege kubera ibitotezo, bamwe bemera gupfa aho guhemukira Imana. Bakomeza ukwemera n’amizero mu bantu. Ingirwabahanuzi zo zirangwaga n’amaco y’inda, amarangamutima, gushaka inyungu, guhakwa ku bami n’abatware babavugira aho kuvugira Imana. Imyifatire yabo yerekana ko batatumwe n’Imana.

  1. Ntibikwiye ko uumuntu nyamuntu yakwishimira ikibi

Umuhanuzi Yeremiya yahuye n’ikibazo.; Abo yatumwagaho banga kumwumva. Ese ubundi mu isezerano rya kera, ni iki cyatumaga umuhanuzi ahabwa ubutumwa? Mu isezerano rya kera, hari ibintu by’ingenzi byatumaga umuhanuzi ahaguruka, akavuga ashize ubwoba, akibutsa imbaga Isezerano ry’Imana.Muri ibyo bintu twavuga:

  • Abami bakaga Imana icyubahiro, bakiha icyubahiro cy’Imana, bakica, bagakiza babitewe no gukomera cyangwa kunesha abanzi.
  • Ubukungu n’uburumbuke bw’igihugu byateraga imbaga kwibera mu munezero bagasuzugura Imana.
  • Barangajwe imbere n’umwami bohokaga mu bigirwamana, bakarenganya abakene, ubutabera n’amahoro bikabura mu gihugu.

Muri make kwimakaza ubugizi bwa nabi byatumaga Abahanuzi bahagurukira gucyaha imbaga y’Imana bayibutsa isezerano yarenzeho. Kuruhande rumwe, umuhanuzi ashobora kumvwa n’abo atumwaho, bagahinduka, bakisubiraho. Kurundi ruhande, umuhanuzi ashobora kuvuga, abo abwira bakavunira ibiti mu matwi, bakamunnyega, bakamukwena, bakamugira umusazi. Ibi ni nabyo byabaye ku muhanuzi Yeremiya, agaterwa agahinda n’umutima w’abantu unagiye, agaterwa agahinda n’abantu badashaka kumva ijwi ry’Imana, agaterwa agahinda n’ibyago bizagwira imbaga kubera kutumvira Uhoraho kwabo, hanyuma agaterura agira ati “mbega ibyago, mawe, kubona warambyaye! None nkaba ndi umuntu igihugu cyose kinubira, kikanamvuguruza!”(Yer15, 10). Bavandimwe, no muri iki gihe, ikibi gihabwa intebe. Nitwamagane ikibi ntabwoba.

  1. Kubabazwa n’ikibi ntibikuraho ibyishimo dukomora ku Mana.

Umuhanuzi Yeremiya ntaheranwa n’agahinda gusa, ahubwo afite n’akanyamuneza, gakomoka kw’Ijambo ry’Imana yumvise, aragira ati “iyo numvise amagambo yawe ndayamira: ijambo ryawe ryaranyuze, risendereza umunezero.” (Yer 15, 17).

Bavandimwe, ibyishimo nk’iby’umuhanuzi Yeremiya ni nabyo byishimo bigomba kuranga umuntu wese wumva Ijambo ry’Imana. N’ubwo twahura n’ibyago ndetse n’ibitotezo, ariko ibyishimo bikomoka ku Mana Umubyeyi wacu, bigomba kutugaragaraho igihe cyose.

  1. Uwatumwe n’Imana ntaruma, ngo ahuhe,ahubwo atangaza ukuri igihe n’imburagihe

Umuhanuzi ushaka kumera nk’abo atumwaho, aho kugira ngo abahindure agashaka kumera nkabo, ngo ngaho aragira ngo abashimishe, ngo bamuvuge neza, uwo nguwo si umuhanuzi watumwe n’Imana, ahubwo ni umuhanurabinyoma, ni ingirwamuhanuzi. Ingirwamuhanuzi irangwa n’amaco y’inda, amarangamutima, gushaka inyungu, guhakwa ku bami n’abatware babavugira aho kuvugira Imana. Imyifatire yabo yerekana ko batatumwe n’Imana.Umuhanuzi Yeremiya ati: “sinshakira ibyishimo byanjye gushyikirana n’abikinira; ikiganza cyawe kintegeka kubitarura kuko wantumye kuvugana ubukana”. Dusabire intore z’Imana kurangwa n’ukuri, nk’uko umuhanuzi Yeremiya yemeye kuvuga ukuri mu bihe bikomeye.

  1. Wowe ufite ubutumwa muri Kiliziya muri iki gihe, ibuka ko uri ijwi ry’Imana.

Wowe wahawe Batisimu, wowe wahawe Isakaramentu ry’Ugukomezwa, wowe musaseridoti wa Nyagasani, Ibuka ko uri ijwi ry’Imana. Ese aho utuye muri iki gihe nta bami baka Imana icyubahiro cyayo, nta bami biha icyubahiro cy’Imana, bica, bagakiza babitewe no gukomera cyangwa kunesha abanzi babo? Nk’umuhanuzi Yeremiya, wababwira iki? Ibuka ko uri ijwi ry’Imana.

Ese aho ubarizwa muri iki gihe niwasanga Ubukungu n’uburumbuke bitera imbaga kwibera mu munezero bagasuzugura Imana, abitwa ko bakomeye bakarenganya abakene, ubutabera n’amahoro bikabura? Ibuka ko uri ijwi ry’Imana. Utumwe kuvuga ukuri nk’umuhanuzi. Niba utinya kuvuga ukuri, aho ntiwaba uri ingirwamuhanuzi? Ibuka ko twavuze ko Ingirwabahanuzi zo zarangwaga n’amaco y’inda, amarangamutima, gushaka inyungu, guhakwa ku bami n’abatware babavugira aho kuvugira Imana. Ese muri iki gihe uvugira nde? Uvugira Imana cyangwa uvugira abo ushakaho inyungu?

  1. Ni ngombwa kugurisha ibintu by’amanjwe dutunze, tukagura isaro ry’agaciro cyangwa umurima ubitse ikintu cy’agaciro.

Ingoma yose igira umwami. Ese umwamii w’ iyi ngoma y’ijuru ni nde? Ni Yezu Kristu. Yezu niwe bukungu tugomba gushakashaka; Byaba ngombwa tukareka ibitubuza kugera kuri uwo mwami. Yezu niwe kintu cy’agaciro, niwe saro ry’agaciro batubwiye mu ivanjili y’uyu munsi. Niyo wasabwa guhara ibyo utunze byose, ariko ukimika Yezu mu buzima bwawe, uba ubaye umukungu mu ngoma y’Imana. Kugurisha ibyo utunze, ni ukureka iyo mihihibikano y’isi, ni ukureka ibyo byose bitubuza kwakira Imana mu buzima bwacu, ni ukureka ingeso mbi zidutandukanya n’urukundo rw’Imana. Ese muvandimwe wanjye, waragije kugurisha ibyo utunze bidafite agaciro, kugira ngo ushobore kugura iki kintu cy’agaciro cyangwa iri saro ry’agaciro? Gutunga ubu bukungu bwombi , ntibyemewe. Ugurisha kimwe ukagura ikindi.

Dusabire abasasridoti n’abandi bose bafite ubutumwa muri Kiliziya, kugira ngo bashobore kwereka abantu aho ubukungu nyakuri buherereye. Niba hari abasaseridoti baruma, bagahuha, nabo tubasabire. Natwe twese, Nyagasani atwongerere imbaraga, twakire ubutumwa Nyagasani atugezaho abunyujije mu ijwi ry’abasaseridoti. Ni bo bahanuzi b’igihe cya none. Duharanire gutunga ubukungu buruta byose. Ubwo bukungu ni Yezu Kristu.

Abatagatifu, Abeli, Donatila, Petero Kirizoroji, Abudoni na Yuliyeta duhimbaza uyu munsi badusabire gutunga ubukungu buruta byose.

Bikiramariya, mubyeyi w’Abakene, udusabire!

Padiri Emmanuel TWAGIRAYEZU

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho