Amasomo yo ku munsi w’Urugo rutagatifu rw’i Nazareti

Isomo rya 1: Mwene Siraki 3, 2-6.12-14

Uhoraho ahimbariza se w’abana imbere yabo, kandi agashyigikira ubutegetsi bwa nyina ku bahungu be Uwubashye se aba ahongereye ibyaha bye, naho uhimbaje nyina aba ameze nk’uwihunikiye byinshi. Uwubaha se azaronka ibyishimo mu bana be, kandi umunsi azaba yambaje, isengesho rye rizakirwa. Uhimbaza se azaramba, kandi uwumvira Uhoraho azahumuriza nyina. Mwana wanjye, jya ushyigikira so ageze mu za bukuru, kandi ntukamutere agahinda mu buzima bwe. N’iyo ubwenge bwe bwakendera, jya umugirira impuhwe, ntuzamusuzugure ngo ni uko wowe ukiri umusore. Koko rero ineza ugiriye so ntiyigera yibagirana, ahubwo izakubera impongano y’ibyaha byawe.

Zaburi ya 127 (128), 1-2, 3,4.5bc

R/ Nyagasani, hahirwa abatuye mu ngoro yawe

Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho,
Agakurikira inzira ze!
Uzatungwa n’ibivuye mu maboko yawe;
Uzahirwe kandi byose bigutunganire.

Umugore wawe azamera nk’umuzabibu,
Warumbukiye mu nzu yawe ;
Abana bawe bazamera nk’ingemwe z’imitini,
zikikije ameza yawe.

Nguko uko ahabwa umugisha,
umuntu utinya Uhoraho.
Uragirire amahirwe muri Yeruzalemu,
Iminsi yose y’ubugingo bwawe.

Isomo rya 2:  Abanyakolosi 3, 12-21

Bavandimwe, mwebwe ntore z’Imana, mukaba abatagatifu bayo ikunda byimazeyo, nimugire umutima wuje impuhwe, ubugiraneza, ubwiyoroshye, ituze n’ukwiyumanganya. Nimwihanganirane, kandi niba umwe agize icyo apfa n’undi mubabarirane. Nk’uko Nyagasani yabababariye, namwe nimugenze mutyo. Ariko ikiruta ibyo byose, nimugire urukundo ruzabahuriza mwese mu butungane. Kandi amahoro ya Kristu naganze mu mitima yanyu, kuko ari yo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe. Kandi mujye muhora mushimira. Ijambo rya Kristu niribaturemo, risagambe rwose. Mujye mwigishanya kandi muhanane mubigiranye ubwitonzi. Mujye mushimira Imana mu mitima yanyu muyiririmbira zaburi, ibisingizo n’izindi ndirimbo mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Ari ibyo muvuze ari n’ibyo mukoze, byose mujye mubigira mu izina rya Nyagasani Yezu, abe ari we mwisunga mushimira Imaha Data. Bagore, mujye mworohera abagabo banyu nk’uko bikwiye mubigirira Nyagasani. Bagabo, namwe nimukunde abagore banyu, mwoye kubabera abanyamwaga. Bana, nimwumvire ababyeyi banyu muri byose, kuko ari byo binyura Nyagasani. Babyeyi, namwe ntimugatonganye abana banyu ubutitsa, mutazabakura umutima.

Ivanjili ya Mutagatifu Matayo 2,13-15.19-23

Abanyabwenge baje kuramya Yezu bamaze kugenda, Umumalayika wa Nyagasani abonekera Yozefu mu nzozi, aramubwira ati «Byuka ujyane umwana na nyina uhungire mu Misiri; maze ugumeyo kugeza igihe nzakubwirira, kuko Herodi agiye guhigahiga umwana ngo amwice.» Yozefu arabyuka ajyana umwana na nyina iryo joro, maze ahungira mu Misiri. Nuko abayo kugeza igihe Herodi apfiriye. Ibyo byabereye kugira ngo huzuzwe ibyo Nyagasani yavugishije umuhanuzi ati «Nahamagaye umwana wanjye wari mu Misiri.» Herodi amaze gupfa, Umumalayika wa Nyagasani abonekera Yozefu mu nzozi akiri mu Misiri; aramubwira ati «Haguruka ujyane umwana na nyina usubire mu gihugu cya Israheli; kuko abashakaga kwica umwana bapfuye.» Yozefu arabyuka ajyana umwana na nyina, asubira mu gihugu cya Israheli. Ariko yurnvise ko Arikelawusi yazunguye se Herodi mu Yudeya, atinya kujyayo. Nk’uko rero yabisobanuriwe mu nzozi agana mu karere ka Galileya, ajya gutura ku musozi witwa Nazareti. Bityo huzuzwa ibyavuzwe n’abahanuzi ngo «Azitwa Umunyanazareti.»

Publié le