Ni jyewe mugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntazasonza bibaho, n’unyemera wese ntazagira inyota bibaho.

Inyigisho yo kkuwa kabiri w’icyumweru cya 3 cya Pasika,

Ku ya 06 Gicurasi 2014

Amasomo: 1. Intu 7, 51-8,1a; 2. Yh 6, 30-35

Ni jyewe mugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntazasonza bibaho, n’unyemera wese ntazagira inyota bibaho.

Bavandimwe kuri uyu wa kabiri w’icyumweru cya 3 cya Pasika Yezu aratwibwirira ubwe ko ari we Mugati utanga ubugingo. Ariko kugira ngo uwo mugati utugirire akamaro bidusaba ibintu bibiri by’ingenzi kandi rimwe na rimwe bigora abantu: gusanga Yezu no kumwera. Yezu ati: “Unsanga wese ntazasonza bibaho, n’unyemera wese ntazagira inyota bibaho”. Izi mvugo zombi ziruzuzanya kandi imwe igasobanura indi: ntiwasanga Yezu utamwemera kandi ntiwakwemera Yezu utamusanze. Gusanga Yezu ni urugendo kandi urugendo rusaba umwanya, kwigomwa, rusaba imbaraga, rusaba umuhate n’ubushake. Kwemera Yezu byo bisaba kumukunda, kumwizera, kumwumva, kumwakira, no gutungwa na We. Aha ni ho mu by’ukuri atubereye ifunguro ry’ubuzima.

Si ngombwa ibindi bimenyetso.

Imbaga y’Abayahudi yari iteze amatwi aya magambo ya Yezu twumvise, umuntu yavuga ko bari abantu baciritse mu by’ukwemera. Kuko ntibashobora kwemera batabonye ibimenyetso bifatika. Kandi ikibabaje ni uko badashaka gutera intambwe hamwe na Yezu, bakigumira mu myumvire yabo isanzwe. Kuri bo ikimara inyota ni divayi yo mu mizabibu, ikimara inzara ni umugati wo mu ifarini y’ingano. Icyakora Yezu arifuza guhera ku byo basanzwe bazi by’ubuzima ngo abasobanurire ibyisumbuyeho bya roho. Natwe ntidushobora kumenya Yezu igihe umutima wacu ukirangamiye gusa iby’isi bihita.

Umugati Yezu atanga ni umugati w’ukuri wamanutse mu ijuru

Tugomba rwose kurangamira iyo myumvire ndengakamere y’aya magambo. Rwose twabishaka tutabishaka tubereyeho Imana. Inzara n’inyota nyakuri tugomba kugira ni inzara y’Imana, ni inyota y’Imana. Byongeye, kugira inzara n’inyota y’Imana ni ugusonzera no kunyotera ubutungane. Koko hahirwa abasoneye ubutungane kandi bakabugirira inyota kuko bazahazwa( Mt 5,6). Ngicyo rero ikiribwa nyakuri ngicyo kandi ikinyobwa nyakuri gituruka ku Mana umubyeyi wacu. Ibyo ni byo umuhanuzi Izayi yatonganyirije umuryango w’Imana kuva kera ati: “ kuki mwatagaguza feza yanyu ku biribwa bitari byo n’imari yanyu mukayitanga ku bidashobora kubahaza?”(Iz 55,2). None se muvandimwe, inzara yawe ni iyihe? Inyota yawe ni yihe? Aho inzara yawe n’inyota biri ni ho umarira imbaraga zawe, ni ho utagaguza feza yawe. Niba ufite inyota n’inzara by’Imana(Ubutungane), uzahashyira imbaraga zawe zose, niba kandi ufite inyota n’inzara by’icyaha uzakirukaho amanywa n’ijoro ! wowe se ni iki kikuraje ishinga ? urashya warura iki ? icyaha cyangwa ubugingo ?

Umugati w’ubuzima Yezu atanga ni Ijambo rye n’umubiri we

Mu Isezerano rya Kera no mu muco w’Abayahudi bari bazi ko umugati wamanutse mu ijuru ari MANU. Bigasobanura rwose impano isumba izindi, ikiribwa cyo mu ijuru( Iyim 16,4 ; Zab 105,40). Nyamara mu gitabo cy’Ivugururamategeko igitekerezo cy’ingenzi n’igisobanuro cya Manu ntabwo ari ikiribwa cy’umubiri gusa, ahubwo cyari n’igitangaza gituma Umuryango w ‘Abayisiraheli urushaho kwemera Imana, kuko nk’uko Yezu yabivuze umuntu ntatumwa n’umugati gusa ahubwo atungwa n’ijambo ryose rivuye mu kanwa k’Imana(Mt 4,4). Yezu yakoresheje iryo jambo abwira Shitani ko umugati utunga umubiri udahagije. Natwe rwose tubimeneye neza umugati utunga umubiri udutwara uruhu n’uruhande ndetse rimwe na rimwe ukadutera kuba ba bihemu, ntuhagije. Dukeneye cyane kurushaho umugati utanga ubugingo kandi uwo mugati ni Yezu ubwe.

Igitekerezo gikomeye cyane cy’uko ijambo ry’Imana ari ifunguro rya roho rikomeye cyane gusumba kure iryo umubiri, kigaragaza henshi muri Bibiliya. Reka dufate ingero nkeya. Umuhanuzi Amosi yaravugaga ati : «  ngiyi iminsi iraje , ariyo nzatezaho inzara mu gihugu. Ntizaba ari inzara yo gusonzera umugati, cyangwa inyota y’amazi ahubwo izaba inzara yo gusonzera Ijambo ry’Uhoraho(Am 8,11). Naho Umuhanuzi Yeremiya we akagira ati : « iyo numvise amagambo yawe ndayamira, ijambo ryawe ryaranyuze, rinsendereza umunezero »( Yer 15,16). Yezu yaravuze ati : « mfite ibyo kurya mwe mutazi. Ibyo kurya bintunga ni ugukora ugushaka k’uwantumye no kurangiza umurimo we »( Yh 4, 32. 34).

Bavandimwe rero uyu munsi twongere twegere kandi dusange Nyagasani Yezu tumukunze kandi tumwemera, tumusabe ngo ifunguro ridutunga ariduhe none. Kandi iryo funguro aduha ni umugati w’ubuzima utari gusa amagambo ya Yezu ahubwo umubiri we bwite ugomba kudutunga kandi ukazatubeshaho iteka igihe tuwakira mu kwemera.

Umubyeyi Bikira Mariya ababe hafi mwese !

Padiri Théoneste NZAYISENGA

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho