Nimukomere mwoye gutinya

ICYA GATATU CYA ADIVENTI, A. 15/12/2019

AMASOMO: 1º. Iz 35, 1-6a.10;Zab 146 (145), 7-10; . Yak 5, 7-10; 3º. Mt 11, 2-11.

1.Nimwishime

Iki cyumweru cya gatatu cya Adiventi cyitwa “Gaudete”. Ni icyumweru cy’ibyishimo. Nimuhimbarwe musabagizwe n’ibyishimo kuko ubarengera ari hafi. Igihe mu isi hagaragara agahiri n’agahinda, mu gihe abantu hirya no hino bariho batariho, mu gihe hari abahangayitse ko budacya cyangwa butira, mu gihe amaraso ameneka hirya no hino, mu gihe hari abasigwa iheruheru abandi bagapfakazwa n’imfubyi zigapyinekera aho nta muntu n’umwe witeguye kuziramira, mu gihe ibinyoma byakwiriye isi yose, mu gihe akarengane gakurururira mwene muntu ibyago bitavugwa, mu gihe nta muntu witeguye gutangaza ukuri gukiza, Inkuru Nziza yo iti: “Nimwishime”.

  1. Ba nde?

Umuhanuzi Izayi yatumwe n’Imana Data Ushoborabyose gutangariza ihumure abari mu butayu n’amayaga, abananiwe n’ab’amavi adandabirana. Uhoraho areba abo bose batazi aho bazerekeza mu gihe bagirijwe impande zose. Abashukamirijwe n’abanzi babo b’ingeri nyinshi, abagome n’abaremerewe n’ibyaha bisa n’ibyabaganje…abo bose badafite ibyishimo, abo bose bategereje ihumure n’ihumurizwa rya Nyagasani wenyine. Isezerano ryiza rikwiye kwizerwa riragira riti: “Imana iraje ubwayo kubakiza…Nuko impumyi zizabone, n’ibipfamatwi bizumve. Abacumbagira bazasimbuke nk’impara, n’iminwa y’ibiragi itere urwamo rw’ibyishimo”.

  1. Amatwara yo gutegereza

Umuntu ureganiwe arahumurizwa n’Inkuru Nziza. Ariko kandi agomba kumara igihe atazi uko kingana ategereje ko ibyo Uhoraho amusezeranya byuzuzwa. Abantu turaruha tukarambirwa. Ni mu gihe kandi birumvikana kuko dufite igihe gito cyo kubaho. Abayisiraheli ubwo basohokaga mu bucakara bw’abafarawo, bari bizeye rwose kubona Isezerano ry’Uhoraho ryuzuzwa. Nyamara hari benshi muri bo barinze bapfa bataragera mu gihugu cy’Isezerano. Tuba mu kaga no mu byago tugahora twizeye ko Nyagasani adukorera igitangaza tukava mu gihirahiro. Nyamara dushobora no kurinda dupfa ibyo tumusaba bitaruzuzwa. Nta kibazi ariko. Niba turi kumwe n’Uhoraho kandi twemera ko indunduro y’Isezerano ari ukuzinjira mu ijuru tukarituramo ubuziraherezo, ibi byo ku isi byo ntidukwiye kubishyiramo umutima cyane. Impamvu ni uko ntacyo dushoboye gukora kugira ngo impamvu zose zitera ibyago abo ku isi zirangire. Abantu bamwe bakoresha uburenganzira bahamwa n’Umuremyi bagakora ibyo bashatse batitaye ku Ijambo rye. Abo bahozeho bazahoraho. Abagome barapfa hakavuka abandi. Abeza na bo baravuka ariko nta jambo rikomeye bagira mu by’isi. Uwakwitegereza amateka y’isi n’amage yayo, yahita acika intege kuko kwizera ko bizarangira tugahumeka ituze n’amahoro, ni ukwibeshya ni no kwiberaho mu kinyiranyindo hirya y’ukumri kugaragara. Kwikomezamo amizero y’ubuzima buzaza, gukora icyo dushoboye kugira ngo tutaba ba nyirabayazana b’ibyago, kwitoza gutandukanya akatsi n’ururo, ngiyo inzira yo kwihangana kugera ku kuka ka nyuma.

4.Urugero rwa Yohani Batisita

Yohani Batisita yari yuzuye amizero y’uko Umukiza naza ibintu bizahinduka maze Ingoma y’Ijuru ikaganza. Nyamara Yohani uwo yaroshywe mu buroko na Herodi umunyagitugu muri icyo gihe. Yohani kandi twibuke ko yaguye mu buroko aciwe umutwe biturutse mugore Herodi uwo yari yaracyuye binyuranije n’Amategeko. Yohani yakomeje kuzirikana ku karengane cyakora aho yari mu buroko akumva ko Umukiza yatangiye kwigisha. Twavuga ko Yohani yiyumvisemo ukurambirwa maze atuma kuri Yezu kumubaza niba koko ari we Mukiza utegerejwe cyangwa se niba baragombaga gutegereza undi. Birashoboka ko hari benshi barambirwa nka Yohani Batisita kubera kwibaza ukuntu Sekibi ikomeza kwigarurira abantu kandi Imana iriho ndetse n’Umwana wayo Yezu Kirisitu ufite ububasha bw’izuka…

Kwitegura umukiza bitwongerere imbaraga zo gutegereza ihumumrizwa tutarambirwa. Yokobo yaduhaye urugero rw’umuhinzi wihangana agategereza ko imyaka yera. Nyamara uwabiba ashonje yakwifuza ko imbuto zera ku munsi ukurikiraho. Gutegereza ko ubutaka bubyara umusaruro igihe kigeze bitubere impamvu yo kutarambirwa gutegereza igihe cy’ihumurizwa.

5.Yezu akomeje gukora

Kandi na none abemera dusabe ingabire yo kumenya kwitegereza uburyo Yezu akomeza gukora kabone n’ubwo ubugome bwa muntu budatuza kugarika ingogo no kwihakana Imana Ishoborabyose. Yezu yatumye kuri Yohani Batisita amushishikariza kumenya ibimenyetso by’ijuru byigaragaza: abahumye barakizwa, abatumva Yezu akabakoraho rikaka, abacumbagira barahaguruka, ababembe bagasukurwa burundu.

Yezu mu gutanga ubutumwa bugenewe Yohani Batisita n’abandi bose, aboneraho kumuvuga ibigwi. Aributsa abayahudi ko Yohani atabaye mu butayu akina. Yahagaragaye atari inkenekene: ntiyari urubingo ruhuhwa n’umuyaga, ijwi rye ryarahanuraga riteguriza Umukiza. Nta bwoba yagize bwo kwamagana ikibi. Ntiyanatinye kwamagana amafuti ya Herodi. Yohani batisita ntiyabaye umuntu wirata wishyira hejuru. Yabaye umuntu wiziga kugira ngo asohoze ubutumwa bwe neza. Yabaye umuhanuzi ukomeye, yabaye integuza ya Yezu.

Natwe mu gihe dutegereje Noheli, dusabe imbaraga zo kwinyugushura ibituziga byose, tubashe kwamaza ko Umukiza wavutse ku isi akwiye kumvwa no gukurikirwa. Amatwara yacu niyoroshye arebe ukuri aguharanire. Dukomere twoye gutinya, Umukiro wa Nyagasani uri hafi.

Yezu Kirisitu nasingizwe, Umubyeyi Bikira Mariya aduhakirwe iteka ryose.

Padiri Cyprien Bizimana            

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho