Nitwe twagenywe, twe dufite ikuzo ryacu muri Yezu Kristu

Inyigisho yo ku wa Kane w’icyumweru cya 31 gisanzwe, A, imbangikane

Amasomo: (Fil 3, 3-8; Ps 104; Lk 15, 1-10)

Muvandimwe,

1. Nanone nyihanganire nkubwire amagambo akakaye nk’uko Pahulo Mutagatifu atatinye kuyabwira Abayahudi bene wabo, bari bahanganye. Burya n’intumwa za Yezu zirahangana. Ariko zigira uko zibikora. Burya kandi uwabatijwe, akaba intumwa ya Yezu, ntatana n’ihangana. Iri hangana turisanga mu butumwa bwa gihanuzi, n’ubwa cyami uwabatijwe ahabwa igihe bamusutseho amazi bakanamusiga amavuta. Nyamara kugirango ataba nk’inkotsa imena amatwi kubera ubwo buhanuzi, cyangwa intare ikangaranya inyamaswa mu ishyamba kubera ubutumwa bwa cyami, uwabatijwe ahabwa n’ubutumwa bwa gisaserdoti butuma yitagatifuza akanogera Imana n’abantu. Agahumuriza umwumva n’umusanze.

2. Muti ese iryo hangana rya Pahulo n’abayahudi bene wabo ryari rimeze rite, rishingiye kuki ? Abateguye isomo rya mbere ry’uyu munsi birinze kuritangiza amagambo akakaye Pahulo yabwiye Abanyafilipi abasaba kwirinda ababasaba kugenza kiyahudi kugirango babe abakristu buzuye. Iyumvire nawe ukuntu atongera Abanyafilipi abasaba kuba maso : « Mwirinde izo mbwa ! Mwirinde abo bagira nabi ! Mwirinde abirata ko bagenywe ». Aya magambo tuyasanga ku murongo wa kabiri w’umutwe wa gatatu ubanziriza isomo ry’uyu munsi, aho Pahulo akomeza agira ati : « Burya nitwe twagenywe by’ukuri, twe dusenga Imana ku bwa Roho wayo, twe dufite ikuzo ryacu muri Yezu Kristu, aho kwiringira umubiri ».

3. Abayahudi Pahulo yigirizaho nkana ntabwo ari abayahudi bose. Abo adatinya kwita « imbwa » n’abagiranabi ni abiratana ubuyahudi bwabo cyangwa ababaye Abakristu ariko bagaca inyuma bagashaka kumvisha abandi ko abakristu b’ukuri ari abavuye mu muryango w’Abayahudi kandi bakaba baragenywe. Bumvaga rero ko ababaye abakristu baturutse mu mahanga nabo bagomba kugenywa (être circoncis) bakanakurikiza amategeko ya Musa kugira ngo babe abakristu b’ukuri. Abo nibo Pahulo yavudukanye akababwira ko batamurusha ubuyahudi. Muri make yababwiye ko ashatse kwirata ntawamujya imbere. Yabafunze umunwa ababwira akaminuramuhini agira ati « simbuze impamvu zo kwiringira iby’umubiri, ndetse nzirusha uwo ari we wese wabyiringira: Jyewe, wagenywe ku munsi wa munani, nkaba uwo mu muryango wa Israheli no mu nzu ya Benyamini, Umuhebureyi ukomoka ku Bahebureyi, n’Umufarizayi mu byerekeye Amategeko! Ku byerekeye umwete, natoteje Kiliziya; naho ku byerekeye ubutungane bukeshwa amategeko, simpinyuka ».Muri make yasabaga abo birata ko bagenywe ko baha abataragenywe amahoro. Arumvisha Abanyafilipi ko badakwiye gutega amatwi abo bagiranabi kuko ibyo biratana abibarusha kandi akaba yarabirebye nk’igihombo kubera Kristu, ndetse abifata nk’umwanda kugirango yunguke Kristu.

4. Aya magambo akakaye kandi arimo ukwiyizera, Pahulo yayanditse ari mu buroko azira izina rya Yezu Kristu wapfuye akazuka mubapfuye. Burya koko usaruranye na Yezu aragwiza. Umwizera ntaneshwa. Umurwanira aratsinda. Umurwa nya aratsindwa. Arahirwa ufungiwe izina rye ! Barahirwa « abatotezwa bazira ubutungane kuko Ingoma y’ijuru ari iyabo. Murahirwa nibabatuka, bakabatoteza, bakanababeshyera ku buryo bwose, ari jye babahora. Nimwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru » (Mt 5, 10-12).

5. Ngo « umugani ugana akariho » !

6. Iyi baruwa Pahulo yandikiye Abanyafilipi nidufashe kumenya gusoma ibimenyetso by’ibihe. Abari bakomeye ku bwoko n’idini bya kiyahudi, iyo bumvaga inyigisho z’intumwa za Yezu bumvaga ijuru ryaguye rikabituraho. Ntabwo bashoboye gusoma ibimentso by’igihe.Natanga bibiri muri ibyo bimenyetso. Icyambere ni uko inyigisho z’Abayoboke ba Yezu zavugaga ko abavandimwe batakiri abo muvukana cyangwa muhuje ubwoko, ahubwo ko ari abumva ijambo ry’Imana bakarikurikiza. Bityo kuba waragenywe ntabwo cyari kikiri ikimenyetso cya Bene Aburahamu b’ukuri. Bene Aburahamu b’ukuri babaye abayoboke b’Umwana w’Imana, maze nabo baba abana b’Imana n’abavandimwe ba Yezu. Icya kabiri ni uko gusengera muri Hekalu byari bitakiri ngombwa kuko gusenga Imana bidasaba kuba uri ahantu aha n’aha. Imana ni Roho, bityo abayisenga by’ukuri bayisengana umutima utaryarya, bayobowe na Roho mutagatifu (reba Yoh 4, 23-24). Pahulo rero ntabwo yihakanye ubwoko bwe. Icyo yihakanye ni utunyungu tubushingiyeho dushobora kubangamira ukwemera n’amahoro by’abandi, tukababuza kumenya Imana Data wa twese.

8. Nawe rero muvandimwe, wirinde umugiranabi. Wirinde uzagukangisha uko yaremwe. Ibyo yize. Aho akomoka. Ibyo yakoze. Ntuzatinye kumubwira nka Pahulo Mutagatifu ugira uti : « nsanga ibintu byose ari igihombo mbigereranyije n’icyiza gisumba byose aricyo kumenya umwami wanjye Yezu Kristu. Kubera we nemeye guhara byose no kubyita umwanda, kugirango nunguke Kristu ». Niba koko uri umwigishwa w’ukuri kandi utaryarya wa Yezu, ntugatinye kumwiratana. Ntugatinye kuvuga ko ariwe shema ryawe wahigira abandi.

Muvandimwe, komeza uryoherwe n’ijambo ry’Imana kandi Umubyeyi Bikira Mariya akurinde.

Padiri Bernardin Twagiramungu.

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho