Nimuvugurure imyifatire yanyu n’imigenzereze yanyu

KU WA GATANDATU W’ICYUMWERU CYA 16 GISANZWE, B.

28 NYAKANGA 2012:

 

AMASOMO:

1º. Yer 7, 1-11

2º. Mt 13, 24-30

 

NIMUVUGURURE IMYIFATIRE YANYU N’IMIGENZEREZE YANYU

 

Inyigisho YEZU atugezaho uyu munsi, igamije kutwereka ko byihutirwa kuvugurura imyifatire yacu. Mbere na mbere twebwe tuvuga ko tumukunda tukitabira kumutaramira muri za kiliziya. Amasengesho tuvuga adufatiye runini iyo tuyavuga koko dushaka gukora ugushaka kw’Imana Data Ushoborabyose. Na none ariko, si twe twenyine YEZU ashaka kubwira. Arabwira n’abandi bantu bose kabone n’aho baba batarinjiye mu Muryango yashinze ku Rutare. Kugira ngo isi igende neza igire amahoro, bizaterwa n’uko abayituye bose batahiriza umugozi umwe mu nzira y’ibyiza. Kugeza uyu munsi kandi, nta hanga na rimwe ritumvishe Inkuru Nziza yerekeye Urukundo Imana Data yagaragarije mu Mwana wayo YEZU KRISTU. Iyo Nkuru Nziza, ni yo ishobora kugeza umuntu ku ihirwe n’amahoro. Iyo nyigisho irumvikana ariko abasenga bageraho bagacika intege bitewe n’uko basenga ariko ugasanga urumamfu rudacika mu murima wa Nyagasani. Gucibwa intege n’ibitagenda neza bibaho muri kamere yacu y’inyantege nke. Twite ku bintu bitatu by’ingenzi dushingiye ku masomo y’uyu munsi.

 

1.Guhuza ubuzima n’isengesho 

Umurimo duhamagarirwa mbere y’indi yose, ni uguha icyubahiro Imana Data Ushoborabyose. Kuyisingiza no gutangaza Ubuntu bwayo mu bandi, icyo ni cyo kituronkera Umukiro. Muntu yararemwe ntiyiremye. Mu kumenya Uwamuremye, ni ko kumenya neza inkomoko ye ndetse n’aho agana. Uwemeye iyo nzira yo gusingiza uwamuremye, nta ho aba agihuriye n’ibindi bintu binyuranye by’ibihindugembe abona mu isi. Ahora ashakashaka Ukuri. Arangwa n’ukuri, amahoro n’ubutabera. Ayo matwara mazima, ni yo akwiza impumuro nziza aho ari hose. Iryo reme yifitemo, ni ryo rituma yorohera abandi atemeye ariko amafuti yose y’ibyaha bashaka kumuzanaho. Arabumva akiyoroshya, akabasabira, akabagaragariza ukwiyoroshya n’ukwicishabugufi. 

Iyo mpumuro nziza nta handi ituruka atari mu kuzirikana Ijambo ry’Imana. Kumvira Imana mbere ya byose, ni na ko kuyoboka inzira y’Umukiro. Ni na ko kuyobora imigendekere y’isi mu nzira itunganye. Ubuyobe buri hose, ibyo turabizi. Ariko iyo abahamagawe n’Imana bakayemerera batita ku muhamagaro wabo, nta handi haturuka umukiro w’abandi benshi batinda kumva. 

Ijambo ry’Imana twumva ridufasha guhindura amatwara yacu n’imyifatire yacu tukabihuza n’ugushaka kwa Data udukundira muri YEZU KRISTU wadupfiriye. Kudahindura amatwara yacu, ni ko gucupira kandi twitwa ngo turoga tukisukura! Iyo dusomye ibyo abahanuzi bavuze batumwe n’Uhoraho, dushobora kwibwira ko byarangiye kera. Oya da! Nta karakorwa! Impanuro yahaye abantu ba kera, n’uyu munsi dusanga zishobora kutuvana mu rwobo turamutse tuzemeye. Ibyo Nyagasani atwibutsa none yabivuze muri aya magambo: “Ubwo se muziba, mwice, musambane, murahire mu binyoma,mutwikire Behali ibitambo, mwiruke inyuma y’ibigirwamana bitigeze bibitaho, nimurangiza munze imbere muri iyi Ngoro yitiriwe izina ryanjye, mwibwira se ko ari ubuvumo bw’abajura? Jyewe, ibyo ari byo byose, ndabona ari uko bimeze! Uwo ni Uhoraho ubivuze”. Aya magambo arakarishye. Ntitugomba kuyatinya ariko. Twishimire ko ari umuti ukarishye ugomba kutuvura. Muganda ntavura umufunzo asigiriza. Biba ngombwa ko atoneka kugira ngo akize. Ayo matwara mabi Uhoraho yatunze agatoki, ni yo mu by’ukuri azanira umuze abatuye isi. Ingaruka z’ayo matwara ya Sekibi, ntizishobora gushira igihe cyose tudaciye ukubiri na yo. Muri iki gihe hirya no hino ku isi turarira ngo ibintu bigiye kuduciciraho. Hirya no hino mu bihugu by’i Burayi ibintu birarushaho kujya irudubi. Muri Afurika n’ahandi, amage ntagabanura amarira y’abaturage. Ariko icyo twakwibaza ni kimwe: Ese muri iki gihe abantu barushaho kwivugurura cyangwa bakomeza ibibi ari benshi? Hari umuntu wibera aho ugasanga ibyo abona mu isi ntacyo bimubwiye. Ibyo biragaragara muri rusange. N’umwuzure uzaza uduhitane tudasobanukiwe. Ni ngombwa kwisubiraho. Birihutirwa. Si ngomwa gutinda ku bintu bitagenda neza n’ubwo tugomba kwemera kubireba mu maso kugira ngo tubirwanye mu Rukundo.

 

2. Kurekera hamwe urumamfu n’ingano 

Umugani w’urumamfu n’ingano uduha igisubizo gituma dutuza iyo dutangiye kuvugishwa menshi n’urumamfu rwibonekeje mu murima wa Nyagasani. YEZU ntatubwira ko nta cyo bitwaye ariko aratugaragariza amaherezo yabyo. Mu gihe cy’isarura, urumamfu ruzarandurwa rutwikwe kuko ingano ari zo zifite akamaro. Birashoboka ko urumamfu rusa n’aho rudakoreshwa muri Israheli. Ahari iyo YEZU acira uriya mugani mu Rwanda ntiyari gukoresha ishusho y’urumamfu kuko mu Rwanda urumamfu turukoresha nko mu kuboha ibyibo. Ariko na none urumamfu hamwe n’ingano, ni ikigereranyo cyiza kuko witegereje neza usanga urumamfu rusa n’ingano. Cyane cyane iyo bikimera, byagorana kurutandukanya n’ingano. Uramutse ugiye kubitoranya bikimera wakayiranamo ingano nyinshi ugira ngo ni urumamfu. Urumamfu ni ishusho y’ababi. Na ho ingano zigashushanya abeza. Bose bagomba kubana muri iyi si kugeza ku ndunduro. Birabujijwe kwifuza ko ababi barimbuka. Hari abantu bajya bambaza ngo kuki Imana idateza urupfu ababisha bari mu isi. Ubwo si bwo buryo bwayo. Yo ihora itegereje ko bakwisubiraho bagakira. Ubuzima bwa buri munsi no mu mateka tuzi, byaragaragaye ko amaherezo y’urumamfu ari uguhira mu muriro utazima. Iyo umuntu yanze ibyiza Nyagasani yanditse mu mutima we, iyo anangiye akanga no kumva YEZU KRISTU udahwema kubyibutsa, amaherezo ni ugupfa nabi. Gupfa nabi ni ugupfira mu bunangizi. Kunangira ukazarinda unanguka, ni akaga gakomeye. Gupfa nabi ni ugusiga inkuru mbi i musozi. Umuntu waranzwe n’ubukocanyi bunyuranye iyo apfuye aherekezwa n’imivumo. Duhore dusabirana kwigobotora inzira y’ababi.

 

3. Kurwanya iyororoka ry’urumamfu 

Guhuza ubuzima n’isengesho no gusabirana kwigobotora inzira z’ababi, ni ukugira umurava ku murimo wa gitumwa. Ikibi gikwira iyo gishyigikiwe kigashyigashyirwa. Ubundi tuzi ko ibuye ryagaragaye riba ritakishe isuka. Ikibi cyagaragaye ntikiba kigitwaye abandi. Abafite uruhare mu muryango w’Imana bihatire kwibutsa ibihuje n’Ivanjili batibagiwe no kwibutsa ibiyibangamiye. Kugira uburyo bwo kwereka abantu imico isenya Umuco nyakuri w’Ivanjili, ni ko gusohoza ubutumwa YEZU yadushinze muri iyi si. Hari ibihe Kiliziya yagiye inyuramo byaranzwe n’umwijima utavugwa. Abayobozi bayo bihatire kumva Roho Mutagatifu kugira ngo bamenye igikwiye bakwiye kwibutsa ubutitsa. Nta na rimwe kwamamaza Ukuri byarumbije imbuto z’ubutungane. Ariko kandi, nta na rimwe uko Kuri kwabuze kubyarira bene ko ingorane z’itotezwa. Muri iki gihe, na byo ni uko, igisha ukuri wemere utotezwe nka YEZU KRISTU n’intumwa ze cyangwa se niba ubyanze usezere kuko aho kubeshya abantu waruca ukarumira. Abantu b’ubu bazavurwa n’Ukuri kwa YEZU KRISTU. Nibanga kukumva, si amakosa y’intumwa ze kuko buri wese azabazwa ku giti cye icyo yakoresheje Ingabire yamwitangiye ku musaraba. Buri wese azi ibimugora, dusabirane cyane.

 

UMUBYEYI BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE

YEZU KRISTU ASINGIZWE ITEKA MU MITIMA YACU.

Padiri Cyprien BIZIMANA

Imbuto yabibwe mu mahwa

KU WA GATANU W’ICYUMWERU CYA 16 GISANZWE, B.

27 NYAKANGA 2012:

 

AMASOMO:

1º. Yer 3, 14-17

2º. Mt 13, 18-23

 

IMBUTO YABIBWE MU MAHWA

 

Uyu munsi YEZU adusobanuriye umugani w’umubibyi. Mu byerekeye kumva nabi Ijambo ry’Imana, abantu bashyirwa mu byiciro bitatu. Kimwe muri byo, ni cyo cyiganjemo benshi cyane. Imitima irimo amahwa, ni yo yiganje. Dufite amizero y’uko Ijambo ry’Imana ritazazimira. Icyo kizere gishingiye kuri rya sezerano YEZU yatugiriye. Yavuze ko Kiliziya ye itazigera izima. Ni yo izakomeza kwigisha Ijambo ry’Imana kugeza igihe isi izashirira. Ibitotezo ihura na byo, si byo biduhangayikishije. Hababaje imitima yuzuye ibintu biyizibiranya maze Inkuru Nziza ntiyicengeremo. 

Hari imitima yibereye iruhande rw’inzira. Amazi meza asukura, afite umuyoboro atemberamo. Kuba iruhande rw’uwo muyoboro, ni ko kugira umutima wajahukiye iruhande nyine. Ayo mazi avubuka mu iriba ritagatifuza ry’Ijambo ry’Imana n’Ukarisitiya, ntaho ahurira na we kuko nyine yibereye iruhande rw’inzira, iruhande rwa wa muyoboro utembamo ayo mazi asukura agatagatifuza. Kuba iruhande rw’inzira ni ukuba ahantu haganje Sekibi. Kuva kera iyo Sekibi yarwanyije bikomeye umugambi w’Imana. Yivanye mu ikuzo ryayo. Ihora ihagaze iruhande rw’inzira igashuka abari bashotse ku iriba ry’amazi afutse. Irabayobya ikabarengana mu manga ikabata ku gahinga. Umutima w’umuntu udahamije ibirindiro mu nzira YEZU anyuramo, worohera ibishuko bya Sekibi. Sekibi ihura na we ikamucacura ikamuvanamo icyari cyamubibwemo. Bene abo bantu, ni ba bandi basenga bakigishwa ariko bakagira amacuti abahuheramo ubumara bwa Sebyaha. Abo rero, ntibashobora gusobanura ibijyanye n’ukwemera kwabo. Nyuma yo kumva Ijambo ry’Imana rikiza, bajya gutega amatwi n’izindi nkuru za Sekibi, maze akaba ari zo baha umwanya munini kurusha Ijambo ry’Imana bumvishe kandi risubirwamo igihe cyose kugira ngo ku bwa Roho Mutagatifu ricagagure iminyururu y’umwanzi. Abantu bose b’urubyiruko barezwe gikristu, iyo batabashije gukomeza iyo nzira, biba byaratewe n’uko bahuye na za sekibi zihora iruhande rw’inzira zikabayobya. Bagenzi babo bakuranye ubumara bwa sekibi, barabashuka bakabatesha Umukiro.

Imitima imeze nk’urubuye na yo ntishobora gukomeza inzira y’Umukiro. Abo ni ba bantu bafite ubukristu bwa nyirarureshwa. Ni abanyamarangamutima masa. Ntibifitemo ireme Ijambo ry’Imana rishobora gushingamo imizi. Mu makoraniro ubasangamo. Ni abantu bitabira ibya Kiliziya kandi bitanga cyane. Bishimira kuba aho abandi bari basingiza Imana. Bitabira kumva misa n’ijambo ry’Imana. Ariko umutima wabo uretsemo amarangamutima menshi asumba kure muri bo ireme ry’Ukuri kwa YEZU KRISTU. Ntibashobora gutera intambwe kubera ko amarangamutima yabo ahora aberekeza aho ashatse. Ntibashakashaka umutuzo ngo bazirikane ku mubano wabo na YEZU KRISTU kugira ngo baganire na We imbonankubone. Reka sinakubwira iyo hadutse ibitotezo bijyanye n’ubukristu bwabo: bahita bagwa ako kanya ukabayoberwa. Bene abo bashobora kwemera kwitabira ibibi kubera urukundo rwabo rutayunguruye. Abo biganjemo urubyiruko rucudika n’abarucumuza. Ni rwa rubyiruko rwitabira amahano yose iyo yadutse kuko ruyirohamo rudatekereje. Si urubyiruko rwonyine. Icyo cyiciro ugisangamo abantu b’ingeri zose. 

Icyiciro cy’imbuto zaguye mu mahwa, ni cyo kibumbye abantu benshi. Imitima yapfukiranywe n’amahwa, na yo ntishobora kumva neza Ijambo ry’Imana no kuribyaza imbuto nyinshi kandi nziza. Iki gice twese dushobora kucyibonamo. None se ni nde muri twe udahibibikanira iby’isi? Ni nde urengwa n’imijugujugu y’ibishuko by’ubukungu? Ni nde iby’isi bitagira icyo bibwira? Ibyo bishuko by’ubukungu bigendana n’ibindi bishuko byose by’icyubahiro n’amakuzo yo mu isi. Kwiratana ibyo dutunze no gukandagira abandi, na yo ni amahwa ashinze mu mutima wacu atuma tutabeshwaho n’Ijambo ry’Imana. Iki gice kirimo abantu bose bashyira umutima wabo mu gushaka inyungu zo ku isi mu gihe roho zabo zirwara bwaki. Abantu bose kandi begukira ubutegetsi bw’ibihugu bakanyonga amategeko y’Imana, na bo bafite imitima irimo amahwa atabakundira kwakira Ijambo ry’Umukiro. N’abihayimana natwe, ntiturenzwa ayo macumu acanye ya Sekibi: natwe tugerwaho n’ibishuko by’iby’isi; dushobora gukururwa n’ibyubahiro byo kuba ba nyambere; dushobora kwiyumvamo amahwa y’amaraha y’isi n’ibindi n’ibindi. Twese abayoboke ba KRISTU twaba abalayiki twaba abiyeguriyimana, iyo twiyumvamo ishyaka ryo kurwanya mu mutima wacu ibyo byose biwushingamo amahwa bikawuhindura urutete, inzira y’Umukiro tuba dutangiye kuyibona. Iyo dutereye agati mu ryinyo ngo kuko natwe turi abantu, ko tugomba kubaho nk’uko abandi bose babaho, nta mbuto twera. Tubaho nk’umunyu wakayutse. Ijambo ry’Imana twigisha turihindura inkuru nk’izindi. Ibyo byose, tugomba kubitekerezaho mu kuri kugira ngo twibukiranye kandi duterane inkunga mu rugamba duhamagariwe kurwana. Tuzatsinda mu izina rya YEZU. Bikira MARIYA ahora adufatiye iry’i Buryo. Iyo turangaye maze Shitani ikatugushamo umwe, nk’iyo yihaye Imana, icyo gihe harambarara n’abandi benshi. 

Umurimo YEZU akora muri Kiliziya ye, ni ugusukura imitima yacu. Ayigarura mu muyoboro anyuzamo amazi ye asukura, atuvana ahantu h’urubuye n’imanga maze akadushora mu rwuri rutoshye, akatugaburira tugasubirana itoto. Aduhandura amahwa yashinzwe mu mitima yacu tukabona guhumeka ituze rimukomokaho. Ijambo rye turyakira mu mutima maze isoko y’Urukundo igafunguka. Icyo gihe dukomeza inzira nziza tumurikiwe n’ubuhamya bw’abatagatifu. Ubwiza bw’umutima wa BIKIRA MARIYA butubera urumuri maze tukagendera mu nzira y’Amahoro. 

UMUBYEYI BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE.

YEZU KRISTU NASINGIZWE ITEKA MU MITIMA YACU.

Padiri Cyprien BIZIMANA

 

Ufite byinshi azongererwa

KU WA KANE W’ICYUMWERU CYA 16 GISANZWE, B.

26 NYAKANGA 2012:

             

AMASOMO:

1º. Yer 2, 1-3.7-8.12-13

2º. Mt 13, 10-17

 

UFITE BYINSHI AZONGERERWA. NAHO UFITE BIKE, N’ICYO YARI AFITE BAZAKIMWAKA

 

Aya ni amwe mu magambo ya YEZU abantu bibazaho ntibayumve neza. Icyo YEZU agambiriye uyu munsi, ni ukuduhamagarira kumwemera. Ni we rufunguzo rw’amabanga y’ijuru. Kumwemera, ni ugutangira gusobanukirwa n’iby’ijuru. Kumwemera, ni yo nzira ituma tubaho mu buzima twumva aho butuganisha. Guhakana ibye, ni ukwishyira mu gice cy’abafite amaso ntibabone n’abafite amatwi ntibumve. Ni kenshi YEZU yavugiraga mu migani. Abenshi ntibasobanukirwaga. N’uyu munsi, YEZU aravuga ndetse agakoresha imigani. Ni bande basobanukirwa? Babigenza bate kugira ngo bumve icyo ababwira? Dukeneye kubimenya kugira ngo tudacikwa n’ibyiza atanga. 

Abumvaga neza inyigisho za YEZU, ni ba bandi bari baramwemeye ndetse batera intambwe yo kumukurikira aho yajyaga hose. Abo biyemeje kubana na we iteka n’ahantu hose. Abo ngabo, ni bo biswe intumwa ze, abandi bitwa abigishwa be b’inkoramutima. Yasobanuraga ibijyanye n’amabanga y’Ingoma y’Imana abo bose bahari kandi bari kumwe n’ikivunge cy’abantu banyuranye babaga bahurujwe no kumva uwo muntu wari waradutse mu gihugu. Bamwe baremeraga. Abandi bamwitaga indondogozi. Abandi na bo bagahakana, bakarwanya izo nyigisho ndetse rwose bakamuhekenyera amenyo bakiyemeza kuba abanzi be kandi nta cyo abatwaye. Abiyemeje kuba abigishwa n’intumwa za YEZU, bo bashoboraga gukomeza kumubaza akabasobanurira bihagije batuje iruhande rwe. Ibyo yabaga yigishije rubanda, byose yabibasubiriragamo bakarushaho gusobanukirwa. Abantu bo mu kivunge bo, bakomezaga kwibaza, aho gusobanukirwa bakarushaho kujijwa. Impamvu ni uko batateraga intamwe ngo bemere Imana Data yabasobanuriraga. Ikindi kandi ntibashatse  kubana na we igihe cyose cyangwa kenshi gashoboka. Hari n’abo yahamagaraga ngo bamukurikire bakamuhakanira bavuga ko ibyo batunze ari byo bibahamagara kurushaho! Bityo, ntacyo bigeze bunguka. Barumvaga ariko ntibasobanukirwe. Bararebaga ntibabone. 

Uretse na rubanda rwa giseseka, hari abantu mu muryango wa Israheli biyitaga impuguke mu by’Imana. Bamwe muri abo bari abafarizayi n’abaherezabitambo barimo abasaserodoti bakuru n’abandi bakuru bose b’umuryango w’Imana. Abo rero, ugereranyije na rubanda, bibwiraga ko bafite ukwemera. Ariko rero, ubuzima bwa YEZU ni bwo bwabashyize ahagaragara. Bibwiraga ko bafite ukwemera, ariko barigaragaje. Byagaragaye ko bari bafite akantu gato cyane bagenderagaho: kuba mu murage w’Isezerano rya Kera. Ibyo ntibyari bihagije. Iryo Sezerano, nk’uko bari barabihishuriwe n’inyigisho z’abahanuzi, ryagombaga kugira indunduro mu Mwana w’Imana wigize umuntu. Kuguma gutsimbarara kuri ako gashashi ka kera, ni ko kugumana akantu gato mu bijyanye n’ukwemera. Utakiriye indunduro y’ibyahanuwe muri YEZU KRISTU, n’utwo duke yacungiragaho turayoyoka, ntabe agishoboye gukomeza urugendo rw’ukwemera nyakuri. 

Nyamara abafite umutima wagutse bakemera ineza yose iturutse ku Mana, abo baba bafite ubukungu bwinshi. Buriyongera maze bakagenda bakura mu busabaniramana. Ni yo mpamvu YEZU yatubwiye ko ufite byinshi ari we uzongererwa agakungahara; naho ufite bike, n’icyo yari afite bazakimwaka. Ni nde ukimwaka? Ni Sekibi imugeza kure. Ibyo rero, ni impamo mu bijyanye n’ukwemera. Dushobora ariko no kubibonamo ikigereranyo mu buzima busanzwe: umuntu w’umunyamurava, ni we urushaho kugwiza umutungo we iyo gishigisha itajemo. Na ho umuntu w’inyanda, n’utwo yari afite tugenda tuyoyoka kuko atabasha guhugukira kuducunga neza no kutwongera. Umuntu ugendera mu kuri kandi yifitemo umutima w’ireme, abantu barushaho kumugirira icyizere iyo na none kidobya-Sekibi itamuvangiye. Ariko umuntu wiyemera kandi wirata ubeshya agacabiranya, uko iminsi igenda ihita, ni ko bamuvumbura maze icyizere bamugiriraga kikayoyoka. YEZU ashaka ko buri munsi abayoboke be biyongera kugira ngo ubukungu yazaniye isi bugere kuri bose. Byashoboka bite? 

Abemeye kwamamaza Ingoma ya KRISTU, nibahuguke bige na bo uburyo bwatuma Inkuru Nziza y’Umukiro imenyekana mu bantu b’ubu. Amatwara y’abigisha agomba kubashushanya n’Umwigisha Mukuru YEZU KRISTU. Nibitoza kubana na We iteka n’ahantu hose, nibemera kumwegera kenshi, azarushaho kubasobanurira. Ni bwo bazamenya uko Nyir’ubwite ashaka kwigisha abantu b’iki gihe. Kwicarana na We kenshi, ukimenya mu mutima wawe hanyuma ugasohoka ukitegereza abantu n’ibintu byo mu isi, Roho Mutagatifu aguha neza icyo ugomba kuvuga cyafasha abavandimwe bawe guhugukira iby’ijuru. Ari ukubabwirira mu migani, ari ukubafasha gutekereza ku buzima barimo, ari ukubereka ko imibereho yabo ikwiye kugarukira YEZU KRISTU n’Amategeko cumi y’Imana, byose uzabikorana ubutwari. Ntihazabura abahuguka bagatera intamwe mu gushakashaka ubukungu bw’Ingoma y’ijuru. Kwigisha abantu nk’aho wigisha abamalayika, ibyo nta cyo byongerera isi ya none. 

Ari abigisha ari n’abigishwa, bose bagomba gushakashaka uburyo bagirana umubano wihariye na YEZU KRISTU. YEZU KRISTU, ntatubwirira mu ruhame ngo bibe birarangiye. Hirya no hino ku isi, uhasanga abakristu b’akamenyero bumva ko ubukristu bugizwe no gukurikiza amategeko ya Kiliziya, nta kindi. Ibyo bakora byose by’ubuyoboke usanga babikora nk’imashini. Kujya mu misa bikaba ari akamenyero gusa! Guhabwa Penetensiya na byo bikaba ari ukurangiza umuhango! Ubukristu bwabo bugaragara gusa muri za kiliziya bajya gusengeramo. Iyo basohotse, iby’ubkristu, biba birangiye ubwo, bakazongera kubigarukaho mu cyumweru gitaha! Ubwo bukristu, ni intica ntikize. Dukeneye IVUGURURWA mu mpande zose. Ni ngombwa gufungura amaso tukabona neza uko isi ya none ikeneye Umukiro utangwa na YEZU KRISTU. 

Dusabirane imbaraga za Roho Mutagatifu kugira ngo ibyiza by’ijuru twahawe birusheho kwiyongera bigere no kuri buri wese mu bo tubana n’abo duhura bose. 

UMUBYEYI BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE.

YEZU KRISTU ASINGIZWE ITEKA MU MITIMA YACU.  

Padiri Cyprien BIZIMANA 

Ukora icyo Data wo mu ijuru ashaka, ni we muvandimwe wanjye

KU WA KABIRI W’ICYUMWERU CYA 16 GISANZWE B,

24 NYAKANGA 2012:

 

AMASOMO:

1º. Mik 7,14-15.18-20

2º. Mt 12, 46-50

 

“UKORA ICYO DATA WO MU IJURU ASHAKA WESE, NI WE MUVANDIMWE WANJYE, NA MUSHIKI WANJYE, NA MAMA”

 

Iyi ni yo nyigisho y’uyu munsi. Umushyikirano tugirana, ushingiye ahanini ku masano dufitanye. Ababyeyi n’abana biyumvamo umubano urenze ubwumvikane bundi abantu bashobora kugirana nta cyo bahuriyeho. Umwana uri kumwe na nyina, yiyumvamo ibyishimo bikomeye. Ngo “Akabura ntikaboneke ni nyina w’umuntu”. Mu gihe YEZU yatangaga inyigisho, umuntu yaje kumwongorera amubwira ko nyina n’abavandimwe be bamushaka. Uwo muntu, ahereye ku mwanya nyina w’umuntu afite, yiyumvishaga ko YEZU ahita acikiriza inyigisho akajya kureba nyina. Twibuke ko kenshi na kenshi YEZU yamaraga amasaha n’amasaha yigisha, akiza abarwayi kandi anirukana roho mbi. Kwitangira uwo murimo, byatumaga abwirirwa akirenza umunsi n’amajoro nta cyo ashyize ku munwa. Ni urugero rukomeye yaduhaye rudufasha kwitangira umurimo wacu ku buryo bwimazeyo. Iyi Vanjili ya none idufashe kuzirikana ku bintu bibiri dusanzemo.

 

1. Isano isumba isanzwe 

Isano y’amaraso, twese turayumva. Iyo sano y’amaraso, ni intambwe ya mbere y’urukundo ruranga abantu. Abantu bafitanye isano barakundana, birumvikana. Ntitwakwirengagiza ariko ko hari n’abangana urunuka kandi bahuje amaraso. Urukundo rushingiye ku masano y’amaraso, ntiruhagije kugira ngo abantu babeho batekanye mu bwumvikane n’amahoro. Abanyarwanda babaye nk’ababihinira mu migani nk’iyi ngiyi: ngo Nyokorome akuruma akurora; Inda ibyara Mweru na Muhima n’ibindi bitekerezo dusanga mu buhanga bwa gakondo mu miryango inyuranye yo ku isi yose. Habaho isano isumba isanzwe. Ni ya yindi ishingiye ku KURI kw’Imana Data Umubyeyi wacu. Abahuriye kuri icyo gihango bagiranye na YEZU KRISTU, nta kibatandukanya. Ibyo ntibikuyeho ariko ko na bo Sebyaha idahwema kubegera kugira ngo ibatandukanye ibone uko yivuga ibigwi. Ni yo mpamvu abavandimwe bashyize hamwe mu Rukundo rwa YEZU KRISTU bagomba guhora bari maso kuko Sekibi ihora ihonda agatoki ku kandi. Iyo barangaye irinjira ikabatatanya bityo imbuto z’ubutungane zikayoyoka. Ni byo Sekibi yakoze mu mateka ya Kiliziya igihe cyose hagiye haganza ubwitandukanye bushingiye no ku mpavu z’amafuti. Kuba maso ni ngombwa cyane cyane ku muntu wese wiyumvamo ubushake bwo kunga ubumwe na KRISTU mu budahemuka. Ni we ushakishwa cyane na Mushukanyi. Ntitugatangazwe n’ibikorwa biteye isoni bijya bigaragara ku bantu twizeraga mu bijyanye n’ukwemera. Kuko Shitani ibahora iruhande ishaka kubashuka no kubagusha. Ntijya irambirwa. Hari igihe ibona urwaho ruto igatera iry’ingusho, kandi akenshi ntijya ihusha. Ni yo mpamvu tugomba kwitonda bihagije. Aya magambo ariko, ntagire uwo ahahamura ngo ahore ahangayitse. Intwaro zo gutsinda turazizi. Igihe ari zo twitwaje, nta shiti turatsinda kakahava. Dufashanya nk’abavandimwe maze urugamba tukarutsinda. 

Ubuvandimwe bushingiye ku isano isumba isanzwe, ni bwo butera ubwuzu butagereranywa. Dukwiye guhora dusaba imbaraga zo kugira ngo ubuvandimwe dufitanye muri rusange bugire indunduro mu buvandimwe-bukristu. Niba hari abavandimwe ufite muhura kenshi, baba ab’amaraso, ababyeyi n’ishuti zindi, gerageza ubaminjiremo agafu k’ubukristu. Birambabaza kubona hari igihe tugira abavandimwe tugendana bakadutumira mu birori byabo tukajyayo ariko twe twabatumira mu birori byacu n’Umukunzi wacu ntibaze. Basa n’aho batwigisha ibyabo. Ntitukareke batwigisha ibyabo gusa. Dutinyuke kubigisha n’ibyacu ari byo bya YEZU KRISTU watsinze urupfu akazuka. Dutekereze n’amacuti anyuranye akunda gutaramana na Padiri! Hari igihe usanga amacuti ye, ba bandi basangira akaruhure ku mugoroba, ha handi agorobereza, ba bandi bagorobereza kuri Paruwasi ku icumbi ry’abapadiri, hari ubwo usanga ari na bo “bapagani b’imena”. Iyo abagendana na Padiri bannyega iby’ubukristu n’amasakaramentu, mpamya ko mu by’ukuri bamutesha igihe iyo imyaka ishira indi igataha nta cyo Padiri abafashijeho kuri roho. Ese ibyo ntibibaho ra? 

Igihe YEZU avuze ko abavandimwe be, bashiki be ndetse na nyina ari abakora icyo Data wo mu ijuru ashaka, yakosoye imyumvire y’ubucuti n’amasano dufitanye. Byose bigomba kudufasha kubaka roho zacu. Bitabaye ibyo, twaba duta igihe muri iyi si. 

2. Ubwitange mu ikenurabushyo 

Irindi somo tuvana mu Ivanjili ya none, ni umutima witangira ubutumwa. Uko YEZU yakoraga ubutumwa umunsi wose ndetse rimwe na rimwe ntabone n’akanya ko kugira icyo atamira, ni urugero yaduhaye rwo kudashyira imbere iby’isi n’amafunguro. Nta na kimwe kigomba kubangamira umurimo wacu wa gitumwa. Padiri si umunyabiro nk’abandi bose. Nk’uko yemeye gusiga byose akigomwa kuzana umugore no kubaka urugo, akigomwa kuzabyara abana ku bw’umubiri kandi tuzi ko ibyo byose bitera ibyishimo bigatuma umuntu yiyumvamo akamaro afitiye igihugu, ni ngombwa ko we ubuzima bwe bwose buzigurukira ibya roho mu butumwa ashinzwe bw’ikenurabushyo. Ahenshi mu maparuwasi, bandika ku nzugi gahunda y’amasaha bakiriraho abantu. Nta na rimwe dukora iyo mirimo muri ayo masaha yanditse gusa. Na mbere kimwe na nyuma, Padiri ahora yiteguye kwakira uje wese amugana kugira ngo amufashe guhumurizwa mu Izina n’ingabire za KRISTU. Bityo rero, birashoboka guhabwa igihe icyo ari cyo cyose isakaramentu ry’imababazi. Igihe icyo ari cyo cyose uhuye na Padiri ashobora kugufasha kuko agomba guhora ari Maboko arambuye yakira abavandimwe. Aho bashyiraho gahunda idakuka y’ibiro maze umukristu yaza bakamubwira ko igihe cyarenze, aho basa n’aho bakora nk’abacanshuro. Ni ngombwa gukora nk’abashumba bazi gukenura ubushyo baragijwe. Ntibisinzirira. Haba ku manywa haba nijoro, bahora biteguye kwitangira intama za Nyagasani. Nta cyo bamuburana iyo biyemeje kumukorera bitanga nk’uko yabibahayemo urugero. Isezerano yabasigiye, ni uko uzasiga byose kubera Ingoma y’Imana azabironka karijana. 

Dusabire abasaseridoti bose guhuza abavandimwe benshi mu Rukundo rwa KRISTU. Ubuvandimwe nyakuri, bwa bundi bugeza mu ijuru kandi bushingiye ku isano isumba isanzwe, ni cyo gihembo cyabo.

 

UMUBYEYI BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE.

YEZU KRISTU ASINGIZWE ITEKA MU MITIMA YACU.

Padiri Cyprien BIZIMANA 

libero. sit consectetur libero vulputate, facilisis eget Aenean justo ipsum dolor