Catégories
Inyigisho Ku ya 14 Nzeri: Ikuzwa ry'Umusaraba

Umwana w’umuntu azagomba kumanikwa, kugira ngo umwemera agire ubugingo bw’iteka

Ku ya 14 Nzeri 2012: Ikuzwa ry’Umusaraba Mutagatifu

AMASOMO: Ibarura 21, 4b-9 cyangwa Filipi 2, 6-11

Zaburi 78 (77),1-2.34-39 Yohani 3,13-17

Inyigisho yateguwe na Padiri Jérémie Habyarimana

‹‹Umwana w’umuntu azagomba kumanikwa, kugira ngo umwemera agire ubugingo bw’iteka ››

Uyu munsi muri Kiliziya turahimbaza iyobera ry’Ikuzwa ry’Umusaraba Mutagatifu. Nk’uko tubibwirwa, mbere y’uko Kristu Yezu abambwa ku musaraba, icyo gikoresho cy’ubugome bw’abantu cyicirwagaho abacakara kugira ngo ba Shebuja bereke abasigaye urupfu rubi ruhawe uwabasuzuguye. Bityo abacakara basigaye bakomeze kumvira nta kuvumvura. Aho rero Yezu Kristu awubambiweho maze agapfa urw’abacakara (Fil 2, 5-11), umusaraba wahawe agaciro kuva ubwo. Mbese Kristu yawumanitsweho awukurizwaho. Bityo uhinduka Intebe ye ya Cyami kuko ari Umwami. Uhinduka na Alitari yatwitangiyeho kuko ari we Musaseridoti Mukuru.

Bityo Umusaraba uba ikimenyetso gikuru Data Uhoraho yeretse abantu abahanurira ku buryo bufatika ibyerekeranye n’Urukundo yakunze isi. Bityo mu Musaraba Kristu aha isi ikimenyetso cya nyuma cya gihanuzi kandi awuzurizaho ibyo abahanuzi bandi bavuze byose. Kuko ari we Muhanuzi Mukuru.Kubera agaciro n’ikuzwa ry’Umusaraba muri Yezu Kristu, ubu ni wo Byishimo bya Pawulo Intumwa n’aba Kristu. Kandi ni bwo butumwa bwabo ( Ef 6, 14; 1 Kor 1, 18-25). Umusaraba ni wo abantu bahanga amaso bakabona ububi bwabo n’urukundo rwa Kristu. Maze bakikomanga ku gatuza bemera kwisubiraho no gukurikira Uwabakunze nta buryarya (Yh 19,37; Mk 15, 39).

Uyu munsi Yezu Kristu wapfuye akazuka adutungutse rwa gati yitwaje Inkoni y’Ubwami bwe, ari wo Musaraba wuje ikuzo. Aje kuduha amahirwe akomeye yo gukuzwa hamwe na we. Aje kuduha amahirwe ahoraho yo gukurizwa muri we. Aje kuduhumuriza akoresheje Umusaraba we yatsindiyeho icyaha n’icyago. Ubu nta mpungenge, turidegembya turinzwe n’Umusaraba wa Kristu. Arawuzanye ngo dushire impumu n’impungenge kuko tutagishize. Umwanzi Sekibi ntashobora kutumara. Abashaka kumucika bose aho bikinga barahabonye. Ni mu Musaraba wa Yezu wuje ikuzo. Aba Kristu babonye aho babamba umubiri wabo n’ingeso mbi n’irari (Gal 5,24). Ntibikibatsinze kwa Shefu w’amashitani . Umusaraba ni ishema rizishegesha (Gal 6,14).

Mbega Inkuru Nziza y’Umusaraba! Aba Kristu bafite aho bugama amahindu kandi bakahikinga izuba. Ni mu musaraba wa Kristu. Kuko uwo musaraba ni ryo kuzo ryabo. Ntawe ubakangisha ko agiye kubaha ibintu cyangwa kubagiririra Ubuntu. Iyo ashatse kubatandukanya na Kristu ibye barabimutera. Kuko Kristu yabambwe ku musaraba yatswe byose. None se ngaho nihagire umurusha ikuzo turebe? Iyo hagize utera umukristu ubwoba ngo azamwaka ibyo atunze natamutunganyiriza ibi n’ibi. Umusaraba wa Kristu umubera ubuhungiro. Iyo akubise amaso urukundo rwa Kristu wemeye no gutanga ubuzima bwe ngo aducungure; umukristu avuga nka Pawulo Intumwa ati ‹‹ikibateye kurira no kunshengura umutima ni iki? Jye siniteguye kubohwa byonyine, ahubwo niteguye no gupfira i Yeruzalemu, mporwa izina rya Nyagasani Yezu.››

Umubyeyi Bikira Mariya naduhe uyu munsi kwakirana ibyishimo Umusaraba wa Yezu Kristu. Maze rwose twumve ko nta handi tuzakurizwa atari kuri uwo musaraba. Andi makuzo yose ni amanjwe. Twoye gutinya kugawa n’abantu igihe duhererwa ikuzo ku Musaraba wa Kristu. Twoye gukorera gushimwa n’abantu. Ahubwo dushake ishimwe dukesha Umusaraba wa Kristu Yezu wapfuye akazuka, we Byishimo byacu ubu n’iteka ryose.

Singizwa Yezu Kristu wapfuye ukazuka.

Ushaka kuzirikana kurushaho ku Musaraba wa Kristu yareba aha ngaha

Catégories
Icyumweru cya 23 B gisanzwe Inyigisho UMWAKA B

Nimujye mukunda abanzi banyu, mwifurize ineza ababavuma

Ku wa kane w’icyumweru cya 23 B gisanzwe

Ku ya 13 Nzeri 2012

AMASOMO: 1 Korinti 8,1-7.11-13; Zaburi 139 (138), 1-3.13-14.23-24; Luka 6, 27-38

Inyigisho yateguwe na Padiri Jérémie Habyarimana

‹‹Nimujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga; mwifurize ineza ababavuma, musabire abababeshyera ››

Uyu munsi Yezu araha abigishwa be inyigisho nshya koko. Aravugira mu ruhame rwose amagambo akomeye. Nta muntu n’umwe waturukwamo n’amagambo nk’ayo Yezu avuga none. Gahunda aha abamuteze amatwi si itegeko ry’abantu. Si n’inama y’abantu ye. Kuko nta muntu n’umwe ku isi wagira undi inama nk’iyo Yezu agira abe uyu munsi. Muri makeya inyigisho ya Yezu uyu munsi irakingurira ijuru abamuteze amatwi. Maze barebe uburyo ari ubwiza busa. Abereke n’inzira ihagana. Maze ushaka kubana na We ayikurikire. Yezu arereka abamuteze amatwi ububengerane bw’umutima wa Se Uhoraho. Kugira ngo ushaka kubana na we yemere kwinjira muri uwo mutima utandukanye rwose n’uw’abantu. Bityo abeho ku bundi buryo butandukanye cyane n’uko abantu batazi iryo banga batekereza. Yezu rero n’umutima wuje urukundo arabwira abamuteze amatwi ko bagomba kwigana Se Uhoraho. Bagakora uko ukora. Niba bashaka guturana na we iteka. Arabasaba kurangwa n’impuhwe nka Se. Kuba abanyampuhwe nka Se. Kandi izo mpuhwe zigaragarira mu gukunda abanzi no kubagirira ineza yose ishoboka. Bityo iyo neza igakwira kuri bose nta mupaka uwo ari wo wose.

Koko rero kuva mu Isezerano rya Kera Umwanzi yari umwanzi agomba kugirirwa nabi. Imico y’abantu muri rusanze yuzuye inzika no guhora. Umuntu muzima wese ni ugirira nabi abamugiriye nabi. Mu myumvire y’abantu iyo umugira nabi ahuye n’ibyago bavuza impundu bagacinya umudiho. Umunyabwenge nyawe mu bantu ni urusha ubugome abanzi be. Ku buryo batamutinyira ubuhanga abarusha. Ahubwo bamutinyira ibyago ashobora kubateza. Bityo bakirinda kumwendereza ngo batikururira amakuba. Nta muco n’umwe w’abantu muri rusange wishimira ko umugome yabaho. Ibitutsi bigenewe abagome ni imvugo isanzwe mu bantu. Ndetse iyo apfuye bakora ibirori. Kumushyingura bikaba umunsi mukuru. Ngiyo gahunda ya kimuntu. Yezu rero adusesekayemo none ngo ahindure gahunda dufite ku banzi, ku bagome, ku badusebya. Yezu Kristu wapfuye akazuka uyu munsi aratubwira ati ‹‹ahubwo mwe munyumva reka mbabwire: nimujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga; mwifurize ineza ababavuma, musabire abababeshyera.››

Yezu Kristu wapfuye akazuka aje gusaba abashaka kuba abe guhindura imyumvire. We utaraje kurimbura abanzi be. Ahubwo akaba yaraje kubaranduramo urwango bifitemo akoresheje urukundo rwe rushobora byose. We wivugiye ku musaraba ati ‹‹ Dawe, bababarire, kuko batazi icyo bakora.›› (Luka 23, 34). We wagiriye akaga gakomeye mu ruhame rw’abagome. Ariko agakomeza gukomera ku rukundo nyarwo. Yaratutswe ntiyasubiza igitutsi na kimwe. Mu bubabare bwe ntiyagira uwo akabukira. Ahubwo akiragiza Umucamanza w’intabera (1Pet 2, 19-24). Yezu Kristu wapfuye akazuka rero aje adusanga none kugira ngo aduhe ingabire yo kumwigana. Kuko ari ryo tegeko yahaye abe ngo ribarange (Yh 13, 34-35). Maze rikabatandukanya n’abapagani bahora bavumagiza abanzi babo. Cyangwa bakabivuna bakoresheje intwaro zose za Sekibi (ikinyoma, ubugome, urwango…).

Umubyeyi Bikira Mariya nahe abitwa aba Kristu bose gusezerera rwose burundu urwango. Maze kuva none Kristu Yezu wapfuye akazuka we Rukundo ruzima ature mu mutima wa buri wese. Nuko mu izina rya Yezu inkuta zose z’inzangano zari zubatse hagati y’umuntu na mugenzi we, y’urugo n’urundi, y’ubwoko n’ubundi, y’igihugu n’ikindi …zisenyuke burundu ubutazongera kubakwa. Maze twese duterurire rimwe amajwi nta rwicyekwe dusingiza Yezu Kristu wapfuye akazuka.

Singizwa Yezu Kristu wapfuye ukazuka.

Catégories
Icyumweru cya 23 B gisanzwe Inyigisho UMWAKA B

Hahirwa abangwa bazira Yezu Kristu

Ku wa gatatu w’icyumweru cya 23 B gisanzwe

Ku ya 12 Nzeri 2012

AMASOMO: 1 Korinti 7, 25-31; Zaburi 45 (44), 11-17; Luka 6, 20-26

Inyigisho yateguwe na Padiri Jérémie Habyarimana

 Hahirwa abangwa bazira Yezu Kristu wapfuye akazuka

Yezu aratura ijwi maze atangarize abamuteze amatwi iguhembo cyangwa igihano bagiye guhabwa. Yezu aratangariza abamuteze amatwi inzira ebyiri zibari imbere: guhirwa cyangwa kugorwa. Kugira ngo buri wese yihitiremo adahaswe aho agomba guhatana ahata ibirenge. Uyu munsi Yezu aratangariza abigishwa be ihirwe. Maze abanze kwigishwa na we ababurire kugira ngo bisubireho inzira zikigendwa. Yezu arereka abamuhisemo ko bari aheza. Naho abanze kumuhitamo bakaba bari ahaga. Nyagasani Yezu arerura none maze avuge ko abahirwa ari abakene, abashonji, abarira n’ abangwa bazira izina rye. Arerura kandi Yezu maze avuge ko abagowe ari abakungu, abijuse, abaseka n’abavugwa neza n’isi.

Yezu Kristu wapfuye akazuka rero uyu munsi aratangariza isi y’ikinyagihumbi cya gatatu ko hahirwa abakene. Nta n’ibisobanuro Yezu yongeraho none. Hahirwa abakene ni ibyo nta bindi! Ariko abo ashaka arabasobanurira. Cyangwa se abashaka gusobanukirwa arabasobanurira nta kabuza. N’abadakeneye gusobanurirwa na we ntibazapfa basobanukiwe. Abo bakeneye gusobanukirwa n’Ijambo rya Kristu na bo ni abakene nyamara. Ahubwo se si bo bakene nyabo. Bo bafite ubukene isi idashobora kubakiza. Hahirwa rero abo bakene, iby’isi baba batunze byose uko byaba bingana kose, byaba ibya Mirenge ku Ntenyo cyangwa iby’umutindi nyakujya, barahirwa kuko ubwo bukene bwabo isi itabubakiza.

Koko rero ubwo bukene ntibabuterwa n’uko babuze iby’isi. Nta n’ubwo babubuzwa n’uko babifite. Bagira iby’isi cyangwa batabigira bakomeza kuba abakene bakene Kristu Yezu n’Umukiro atanga. Kandi biteguye gutanga byose aho gutandukana na we. Biteguye no kwanga byose aho kugira ngo batandukane na we. Kuko kuri bo, Yezu Kristu wapfuye akazuka ni we Mukiro wabo. Ni we Bukungu bwabo. Ni we Bukire bwabo. Ni Yezu Kristu rero wenyine ubatera ubwo bukene kandi akabubamara. Kuko ari we Mukiza nyine rukumbi. Abo bantu rero n’ubwo mu maso y’isi bashobora kuba bafite ubukire, ariko mu by’ukuri ni abashonji mu bandi. Basonzeye Ijambo ry’Imana. Basonzeye ubutungane. Bafite inyota y’ubutagatifu. Barahirwa rwose birambuye muri Kristu.

Nyamara ariko kugira inyota n’inzara ntibihagije ngo umuntu ahirwe. Kuko ihirwe mu by’ukuri atari ukugira iyo nzara cyangwa iyo nyota. Ahubwo ihirwe ni uguhura na Yezu Kristu wapfuye akazuka uyitumara, akatugaburira Ubutabera n’ubutagatifu. Akadutaka urukundo impuhwe n’ubugiraneza. Akadutsembamo ingeso mbi zose. Maze imigenzo myiza yose akayidutamiriza. Kugeza ubwo birakaza isi iyizira. Maze ikaturakarira kakahava (1 Pet 4, 1-5). Ikadutoteza bigatinda. Maze ikongera ityo ubutumburuke bwacu tugana Uwaducunguye. Na yo ikicukurira urwobo irushaho gucurama, gucuncumuka no gucikwa n’ubucungurwe.

Naho rero abibwira ko ari abakire, nyine badakeneye, gutega amatwi Umukiza kuko ntacyo bamukeneyeho. Kuko nta kibazo bafite, ifaranga ryabo n’umutungo wabo ari byo gisubizo cya byose. Abo baragowe koko. Baragowe kuko babonye imaragahinda yabo. Ntibakeneye ko Kristu abakiza. Bafite byose. Ahubwo naze abasabe bamuhe. Kuko bamurusha byinshi. Batabimurusha se si we uza kubasabiriza mu bakene be bahora babatitiriza bababwira ngo nimudufashe nyamune ka? Ariko bo hari ubwo yigera anababona mu ngoro ye hari icyo baje kumusaba? N’iyo bahaje baba baje gutembera. Nk’uko abahaze bose binyeganyeza gato kugira ngo amabondo bayagaragure ahokwe. Baze kubona aho bapakira ibindi. Dore ko iwabo ibiryo atari iby’ibura.

Koko rero abo rwose baragowe. Bijuse iby’isi. Iby’Ijuru ntibafite aho babishyira. Bafite igihe cyo gutembera, kureba filimi, siporo na poruno, kurya no kunywa bakiriza umunsi bikora ku munwa, gusura amacuti n’incoreke, n’ibindi byose bibagabanyiriza irari ry’ibyisi bahaweho impano na Se ubabyaramo ibibi. Ariko igihe cyo gusenga, kumva misa, guhabwa amasakaramentu, kwigishwa, kwiherera…ibyo byose nta mwanya babifitiye. Nta gihe bafite cyo guhazwa. Ariko icyo kunywa itabi ntibajya bakibura. Baragowe rero! Baragowe niba batagarutse ngo bagororokere Umukiza, amaherezo yabo ni uguhomba ubuzirahwerezo. Kuko ibyo bibeshya ko barimo kungukamo none. Nta na kimwe kizabaherekeza ngo kibarenze urupfu bagiye gupfa.

Yezu Kristu wapfuye akazuka none arabwira byinshi abatotezwa bazira izina rye. Ni igihe cyo guhimbarwa no kuzura akanyamuneza. Ntabwo ari igihe cyo kwijujuta, kuganya no kuvumana. Ni igihe cyo gushimira Nyagasani uruhare umuntu aba yagize ku musaraba we. Nk’uko intumwa byazigendekeye. Kandi zikaba zaranabitwigishije. Zitwibutsa ibanga ry’Urupfu n’Izuka bya Kristu mu buzima bw’abamwemera (Intu 5, 40-42; 2 Tim 3,12-13; 1 Pet 4, 12-19). Koko rero muri iyi si hari benshi bazira ibyo bavuze cyangwa bakoze. Ariko abazira koko ko bakoreraga Yezu Kristu. Kandi na bo igihe babikoraga cyangwa babivugaga bakaba ari byo biyumvagamo nta kindi kibihishemo cyangwa cyabihishe mu bandi. Abo bantu ntabwo ari benshi. Si ingabire yakirwa na bose.

Mu by’ukuri rero abo bantu bahorwa Yezu abo ari bo bose barahirwa. Kuko mu by’ukuri ibyo bavuze cyangwa ibyo bakoze aba ari igikorwa cya Yezu Kristu ubwe mu bantu. Aba ari Ijambo rya Yezu Kristu wapfuye akazuka ubwe ryabwiwe abantu. Maze bamwe bakavuga bati ‹‹Amen››. Abandi bati ‹‹kameneke››. Nuko bamwe bagakurikira Yezu buzuye ubwuzu. Abandi bakamukurikiza inkota buzuye ubwoba. Iyo Ijambo rya Kristu rimaze kumvwa n’umukunda. Rimugira mwiza kandi akizihirwa. Naho abanzi ba Kristu iyo bigishijwe ibye. Bibatera ubwoba maze bakumva ko bazabushira bishe uwabagejejeho iryo Jambo. Ng’uko uko byagendekeye Yezu, Yohani Batista, Sitefano n’abandi bose bahowe Kristu muri rusange. None bakaba basangiye ihirwe ry’Ijuru na Kristu Yezu wapfuye akazuka. Kiliziya ntiyifuza ko abana bayo bicwa bazira ukwemera kwabo. Ariko ishimishwa bitavugwa n’abana bayo bakomera ku kwemera kugeza aho bicwa aho gukora icyaha bihakana Kristu mu magambo cyangwa mu bikorwa.

Umubyeyi Bikira Mariya, Umwamikazi w’Abakene, n’Umwamikazi w’Abahowe Kristu, nadusabire none kubarirwa mu banyahirwe Yezu Kristu atwigisha none. Naduhe kandi kuguma muri iryo hirwe ubuziraherezo. Maze tuzahore iteka dusingiza Uwadusukuje amaraso ye ngo duse na Se kandi dusendere Roho Uhoraho.

Singizwa Yezu Kristu wapfuye ukazuka.

Catégories
Icyumweru cya 23 B gisanzwe Inyigisho UMWAKA B

Ububasha bwavaga muri Yezu bwabakizaga bose

Ku wa kabiri w’icyumweru cya 23 B gisanzwe

Ku ya 11 Nzeri 2012

AMASOMO: 1 Korinti 6, 1-11; Zaburi 149, 1-6; Luka 4, 31-37

Inyigisho yateguwe na Padiri Jérémie Habyarimana

Ububasha bwavaga muri Yezu bwabakizaga bose

Kuri uyu munsi Yezu Kristu aratora Intumwa ze mu bigishwa be. Si igikorwa ahutiraho. Yari yabanje kurara ijoro yambaza Se ngo amumurikire. Kugira ngo gutora kwe bitaba gutoragura. Abo yavanye mu bandi ngo bamugende iruhande si abandi bandi. Ni Simoni yise Petero, Andereya, Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, Filipo, Barutoromayo (Natanayeri), Matayo, Tomasi, Yakobo mwene Alufeyi, Simoni w’i Kana (Murwanashyaka), Tadeyo (Yuda mwene Yakobo) na Yuda Isikariyoti. Ubwo amaze kubatora Yezu yagiye ahagaragara hamwe n’abigishwa be benshi baturutse impande zose. Bari baje kumwumva no gukizwa na we. Ngetse n’abarimo amashitani yayabameneshagamo. Rubanda rwose rwaharaniraga gukora kuri Yezu. Kuko ububasha bwamuvagamo bwabakizaga bose.

Yezu Kristu wapfuye akazuka rero akomeje gushaka uburyo abantu bose bakwakira Umukiro w’iteka yaturonkeye ku Musaraba. Niyo mpamvu aje none yuje ubushishozi n’ububasha. Kugira ngo muri twe atoremo abagendana na we bakaberaho we. Kugira ngo abatume gutangariza isi badasusumira ko Yezu Kristu wapfuye akazuka, Imana Se yamugize Umutegetsi n’Umukiza rukumbi w’abantu bose. Bityo begereze abantu bose Umukiza Yezu Kristu. Bityo bose bamukoreho. Kandi abamukozeho abakize bose. Ngaho rero Umwami Yezu Kristu wapfuye akazuka nadutambagiremo none. Nagende ibibaya n’imirambi n’ibitwa. Niyambuke imigezi, inzuzi, ibiyaga n’inyanja. Naterere utununga, imisozi n’ibirunga. Ntatinye izuba, imbeho, ubushyuhe bukabije, amahindu cyangwa urubura. Ntatinye inkubi y’umuyaga, inkuba n’ibiza nk’imitingito.

Ntatinye ahari indwara z’ibyorezo nka ebola cyangwa SIDA. Ntatinye ahari inzara, amapfa cyangwa intambara. Ntakangwe aho bajya ku kwezi bagatembereza n’ibyuma byabo ku yindi mibumbe ijindirije ijuru yaremye. Ntatinye aho bicira abana mu nda n’aho abadamu babiri bashinga urugo. Ntatinye aho batakikoza akenda bagira ngo bubahirize umubiri wabo. Ntakangwe aho kuvuga ukuri ari ukwigabanyiriza iminsi yo kubaho. Ntakangwe n’aho kwitwa uwe bitemewe n‘Itegekonshinga ryaho. Ntakangwe n’aho kwica abe bifatwa nk’ubutwari bukomeye. Ntakangwe aho izuba rirasa ntirirenge cyangwa rikamara ighe nta ryo babona. Ntakangwe aho bihebye bumva ko basigaranye gusa igihe kibaze cyo kwitegura urupfu. Yezu Kristu wapfuye akazuka Umwami w’Ubuzima buhoraho nadutambagiremo nta ntambamyi maze hose ahatore abatangaza izina rye kandi bagatanga amasakaramentu mu izina rye. Kugira ngo abamukozeho bose bakire icyaha n’urupfu. Kandi Sekibi ntazabahindukize ngo bongere batikizwe n’ubukozi bw’ikibi bakize.

Koko rero dukeneye rwose izo ntumwa zituzanira Inkuru Nziza ya Yezu Kristu wapfuye akazuka. Nk’uko Izayi Umuhanuzi abivuga, Pawulo Intumwa akabisubiramo ‹‹mbega ngo biraba byiza kurabukwa mu mpinga y’imisozi, ibirenge by’intumwa izanye Inkuru Nziza, ivuga amahoro igatangaza amahirwe!›› (Iz 52,7; Rom 10,15). Mbega amahirwe kubona utumwe na Kristu Yezu wapfuye akazuka aje kutubibamo urukundo rwa Kristu n’amahoro ye ngo natwe tubikwize mu bandi! Ngabo abo Yezu Kristu wapfuye akazuka adutoramo none ku isi yose kugira ngo bakomeze ubutumwa bwa Petero Intumwa na bagenzi be baherekejwe n’amasengesho yabo. Ese aho none Yezu Kristu ntiyaba akurarika none, ngo utere benshi kubona ihirwe rihoraho, ariko wowe ukaba urimo gutinya? Humura! Uraterwa ubwoba n’iki na nde ko Yezu Kristu uduhamagara ntawe umurusha imbaraga? Aha! N’urupfu yararutsinze nkanswe muntu uzapfa? Wigira ubwoba bwo kwirekura ngo umuhamye udahumagira. Ugutora ntazagutererana. Yarabisezeranye kandi ntateze kwisubiraho (Mt 28, 16-20).

Umubyeyi Bikira Mariya Umwamikazi w’Intumwa nadusabire none twese kumva ko Batisimu yacu yatugize intumwa za Kristu ku buryo bwa rusange. Bityo no muri twe habonekemo abiyegurira burundu ubwo butumwa bwose mu budahemuka nk’ubwa Yohani Intumwa. Bikira Mariya narinde Kiliziya ya Kristu gutorwamo ba Yuda Isikariyoti bo muri iki gihe. Bikira Mariya Umwamikazi w’Intumwa nasubize ubudahemuka n’ubuziranenge abatumwe na Kristu bose ariko bakamuhemukira. Nabahe kwisubiraho barira nka Petero (Mt 26,75) aho kugira ngo bihebe bakomeze kwiyahura mu byaha nka Yuda bibeshya ko ibyabo byarangiye (Mt 27, 5). Kandi Impuhwe za Yezu Kristu wapfuye akazuka zifite ububasha bwo kurema bundi bushya imitima yisubiyeho nta buryarya (Lk 22, 31-32).

Umubyeyi Bikira Mariya nafashe Kiliziya ya Kristu na buri wese ku giti cye gukoresha ububasha yahawe akiza abantu bose. Aho kugira ngo bukoreshwe burengera bamwe burenganya abandi. Umubyeyi Bikira Mariya nahe Kiliziya Gatolika imbaraga nshyashya zo kuganza ibinyoma byose byamamazwa n’amadini yose ayisebya. Maze ukuri gutsinde ikinyoma. Urukundo n’impuhwe bitsinde inzika, inzigo no kutababarira. Yezu Kristu wapfuye akazuka akuzwe na bose ubu n’iteka ryose.

Singizwa Yezu Kristu wapfuye ukazuka.