Twemere ko twakijijwe n’ingabire ya Nyagasani Yezu

KU WA KANE W’ICYUMWERU CYA GATANU CYA PASIKA,

10 GICURASI 2012 

AMASOMO: 1º. Intu 15, 7-21

2º. Yh 15, 9-11

 

TWEMERA KO TWAKIJIJWE N’INGABIRE YA NYAGASANI YEZU (Intu 15, 11) 

Mu gitabo cy’Ibyakozwe n’intumwa, umutwe wa 15, Luka Mutagatifu adutekerereza ikibazo cyavutse mu ikoraniro ry’abemeye KRISTU i Antiyokiya. Hadutse abakristu bari bihambiriye ku mico karande ya kiyahudi maze batera impagarara abanyamahanga bari baremeye KRISTU. Bababwiraga ko ari ngombwa rwose kwigenyesha no gukurikiza amategeko kugira ngo ube umukristu wuzuye! Byahagurukije Pawulo na Barinaba bajya kugisha inama Intumwa i Yeruzalemu. Iyo nteko y’intumwa i Yeruzalemu yakoranye ahagana mu mwaka wa 48 nyuma y’ivuka rya YEZU KRISTU. Akenshi bivugwa ko iyo yabaye Inama Nkuru (Konsili y’ i Yeruzalemu) ya mbere ya Kiliziya. Umukuru w’intumwa, Petero, yafashe ijambo asobanura ko dukizwa n’ingabire ya Nyagasani YEZU. Bityo, n’abigishwa bandi bavuye mu mahanga ya kure atagize aho ahuriye n’umuco wa kiyahudi, bakizwa n’ingabire ya Nyagasani. Amategeko yahawe Musa, yo yari yarakweduriwe mu mihango n’imiziririzo ya kiyahudi kugeza ku mategeko n’udutegeko 613. Inyigisho ya Petero kuri icyo kibazo, ishobora natwe kugira icyo itwigisha. Iyo nyigisho kandi biragaragara ko yavomwe mu rumuri rwa YEZU KRISTU ubwe ugira ati: “Uko Data yankunze, ni ko nanjye nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanjye” (Yh 15, 9).

Tumurikiwe n’amasomo ya none, dukwiye kugira ibyo tuzirikanaho byadufasha kurushaho kumva neza icyo YEZU adushakaho niba tugize ihirwe ryo kwifuza kuba abe. Gukurikira Inkuru Nziza ya YEZU KRISTU, bikwiye kudufasha kudakoronizwa n’imico ya kera. Iyo mico ya kera mvuga, ni ya yindi iheza umuntu mu bwoba. Ugasanga umuntu avuga ngo: “Niba ntakoze ibi, ndagowe; niba habaye iki n’iki, turapfuye; niba umuserebanya uhanutse ku nzu ukangwaho, niba inkotsa ivuze, niba inkuba ikubise…ngomba kujya kuraguza, bincikiyeho; niba meze gutya na gutya, sinzabona umugabo n’ibindi n’ibindi…”.

Mu Bayahudi, kugenywa wari umuco wihariye wabo. Cyakora bari bawusangiye n’amwe mu mahanga yo muri icyo gihe cya kera. Igenya ryari ikimenyetso cy’Isezerano nk’uko tubisoma mu gitabo cy’Intangiriro: “Imana ibwira Abrahamu, iti: ‘…Dore rero iryo Sezerano nzagirana nawe n’urubyaro rwawe: umwana wanyu wese w’umuhungu, azagenywe. Muzikatisha agashishwa ku ruhu rw’umubirigabo wanyu, maze bizabe ikimenyetso cy’Isezerano ryanjye namwe…Bityo Isezerano ryanjye rigaragarira mu mubiri wanyu rizaba iry’iteka ryose’” (Intg 17, 9-14). Aha turumva neza ko Isezerano rya kera ryuzurizwaga mu mubiri. Isezerano Rishya ryo, ryuzurizwa muri YEZU KRISTU. Abamwakiriye, ntibakigengwa n’umubiri cyangwa ntibagaragaza ubuyoboke mu migenzo y’umubiri nk’iyo. Isezerano Rishya rishingiye ku rukundo rwa YEZU KRISTU. Imihango n’imiziririzo ijyana n’agace aka n’aka k’abantu. Ni yo mpamvu hari imico inyuranye. Imwe iracika, indi igahindukana n’ibihe. Ikidashobora guhinduka, icya ngombwa ku bantu bose, ni URUKUNDO RWA YEZU KRISTU. Ni ukubaha Amategeko cumi y’Imana tuzi. Kuguma mu Isezerano rya kera gusa, ni ukuvutswa ibyiza turonkera mu mutsindo wa YEZU KRISTU.

Ikosa Abayahudi baguyemo, ni uko bageze aho bakumva ko kugira go ube umwigishwa wa YEZU KRISTU ugomba byanze bikunze kubahiriza uwo muco kimwe n’indi mihango n’imiziririzo yari yarabaye urudubi kugeza aho isa n’aho ipfukirana n’itegeko-shingiro ry’URUKUNDO! YEZU KRISTU yaje kutumenyesha DATA Ushoborabyose, Umuremyi n’Umugenga wa byose. YEZU KRISTU yaduhishuriye atyo ijuru. Yatweretse ko kurijyamo bitagombera imihango n’imiziririzo bya kera. Ahubwo icy’ingenzi kandi cyihutirwa, ni ukumumenya, kumukunda no kwitoza kubaho nkawe kugeza ku rupfu. Yaduhishuriye ko ubuzima bwacu butarangirira mu ducogocogo twa hano ku isi. Inzira yo kumukunda, kuyoborwa n’urukundo rwe ruzira inabi, kumenyekanisha hose icyo Data Ushoborabyose ashaka, iyo ni yo nzira y’umukiro. Mu magambo avunaguye, iyo nzira ishingiye ku RUPFU N’IZUKA BYA KRISTU byagaragaje urukundo ruhebuje. 

Abantu bose bashobora kwakira iyo Nkuru Nziza batagombye gushikamirwa n’imigenzo n’imiziririzo ya karande. Ni yo mpamvu dukwiye kujya tumenya ko nta muco n’umwe ushobora gusumba Ivanjili y’Umukiro ya YEZU KRISTU. Ibyo bigomba kudufasha guca ukubiri n’imigenzereze yose idahuje n’Ivanjili. Kugira ngo umenye ko umugenzo uyu n’uyu unyuranyije n’Amategeko nyayo y’Imana YEZU KRISTU yashimangiye muri twe, ni uko icyo kintu gikorerwa mu bwihisho: ikintu cyose giteye isoni mu ruhame, kiba ari umugenzo utari ngombwa, utagize aho uhurira n’Inkuru Nziza ya YEZU KRISTU watubohoye atuvana mu mwijima w’ibyaha. Ikindi gishobora kugaragaza umuco w’ico, ni ukubaho mu bwoba nk’uko nabivuze mbere: ngo nutabikora uzapfa, ntuzabaho neza, nta mahoro uzagira…Abantu bagendera mu tuntu nk’utwo tw’uducogocogo tw’imico karande, basa n’abatarasobanukiwe n’Ivanjili yatubohoye. Ni bo Pawulo Intumwa aganishaho muri aya magambo: “Ni uko rero ntihakagire ubacira urubanza mu byerekeye ibiribwa cyangwa ibinyobwa, cyangwa se kubera iminsi mikuru, imboneko z’ukwezi n’amasabato. Ibyo byose ni amarenga y’ibyagombaga kuzaza, ariko ukuri nyako ni KRISTU” (Kol 2, 16-17).

Muvandimwe, suzuma ubukristu bwawe. Ese YEZU KRISTU yarakubohoye koko? Ese wabohowe ingoyi y’amategeko n’udutegeko tw’Isezerano rya Kera? Ese winjiye mu Isezerano Rishya? Cyangwa hari ibintu byaguhejeje mu bucakara bishingiye ku mico karande y’abanyarwanda cyangwa y’igihugu utuyemo! Ibohore ku bikurarura byose. Ibohore ku bigutsikamiye byose maze ugendere mu rumuri rw’Ivanjili ya KRISTU igutoza gukunda nk’uko We yadukunze kugera ku ndunduro y’ububabare ku musaraba. Urwo rukundo rusukuye ni rwo rudukiza ubugizi bwa nabi bwose n’ibikorwa by’umwijima byose. Ni rwo ruturonkera ingabire ya Nyagasani YEZU idukiza.

BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE.

YEZU ASINGIZWE UBU N’ITEKA RYOSE.

Cyprien BIZIMANA

Mwe murakeye kubera ijambo nababwiye

KU WA GATATU W’ICYUMWERU CYA GATANU CYA PASIKA,

9 GICURASI 2012

 

AMASOMO: 1º. Intu 15, 1-6

2º. Yh 15, 1-8

 

MWE MURAKEYE KUBERA IJAMBO NABABWIYE 

Ivanjili y’uyu munsi, ni na yo twumvise ku cyumweru cya gatanu cya Pasika. Buri munsi burya, Roho Mutagatifu aba afite ijambo ry’umwihariko atugezaho. Ni yo mpamvu ingingo duhisemo none ari ituganisha ku mutima ukeshejwe n’Ijambo ryiza YEZU atubwira.

YEZU KRISTU ni we Mahoro yacu nk’uko ejo twabizirikanyeho. Kimwe mu bimenyetso biranga umuntu wahuye na YEZU KRISTU, ni amahoro y’umutima amugaragaramo. Amahoro y’umutima ni wo mutima w’amahoro. Ayo mahoro nta handi twayavana. Uyatanga ku buryo bwuzuye, ni YEZU KRISTU watsinze urupfu, inzangano, amatiku, amashyari, akarimi karekare n’ubugambo buteranya kubera amashyari. Uwifitemo ubwo buvunderi bwose, ntashobora guhora akeye. “Hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana”. Ni ko YEZU atubwira mu Ivanjili ye yanditswe na Matayo.

Uyu munsi rero, YEZU arashaka kuduhamagarira kwisuzuma mu mitima yacu: ese dufite amahoro? Ese twifitemo ituze? Kuki se nta mahoro dufite? Aho ntiduhora dutunga agatoki abandi tuvuga ko aribo batubujije amahoro? Yego dushobora kuba tubana n’abantu bifitemo isoko mbi kuko batubwira nabi…Umugore wagowe kubera ububi bw’umugabo we, abana bajujubijwe n’ababyeyi babo, ababyeyi babuze amahwemo kubera abana babo bababushabusha, abafite abakoresha bahora barwaye ikirungurira cyangwa bahora bijimye bajunditse umujinya…Ni byinshi tubona hirya no hino aho dutuye, aho tugenda no mu bo tubana. Birumvikana ko kubana n’abanyamujinya bitoroha kuko akenshi sekibi ikora ku buryo ibyaha byabo bitwadukira natwe tugahindana. N’ubundi ngo ihene mbi nta we uyororeraho iye. Ariko se ayo manjwe y’amakimbirane azarangira ate?

Hari abagore babiri bari baturanye. Baragenderanaga bakarahurirana umuriro bagahana igikatsi mbese bakumvikana. Umunsi umwe umwe muri bo aza kurahura asanga ihene ya mugenzi we imaze kubyara batatu. Yaka umuriro asubira iwe bwangu. Na ho ubwo yagiye arakaye ngo kuko we nta tungo yagiraga. Ubwo yatangiye kujya agenda arakaye cyane cyane iyo yabaga abonye uwo muturanyi we. Bishyira kera maze na mugenzi we atangira kumurakarira kuko yari asigaye agenda amusebya aho anyuze hose. Bageze aho bahura bagatukana ishyano rikagwa. Igihe cyarageze maze uwo wari ufite amatungo ajya mu nyigisho zari zatanzwe kuri Paruwasi yabo. Yatashye yiyemeje kubabarira mugenzi we. Nyuma yaho, uko bahuraga akamutuka, yaramwihoreraga akituriza. Yakumva yamuvuze ubugambo bwo kumusebya akivugira isengesho yisunze Bikira Mariya. Bishyira kera nyiruburakari aza kubaza mugenzi we ati: “Mbwira: ko ngutuka ntunsubize?”. Undi amubwira ko YEZU yamukijije inabi yose yari yaramwinjiyemo kandi ko ngo yamubabariya anamusabira kuzongera kwigiramo amahoro.

Burya Shitani ifite aho yinjirira kugira ngo itubuze amahoro. Idirishya yinjiriramo nko mu rugero tubonye, ni ishyari. Uwakiriye YEZU mu mutima we amuha urukingo rukingira iryo shyari ritubuza ishya n’ihirwe.

Nimicyo uyu munsi twisuzume: twibaze ibitubuza amahoro. Tubyereke YEZU KRISTU WATSINZE urupfu akazuka. Azadukiza twongere twomorwe n’Ijambo rye. Umubyeyi we n’uwacu Bikira Mariya aduhakirwe kumva buri munsi Ijambo rya YEZU. Ritwomore duhorane umutima ukeye dusangize abandi amahoro atanga. Dusabire abahakanye Ijambo rya YEZU bagahitamo intambara. Tubasabire bakizwe uwo muriro bishoyemo mu ngo zabo, mu bavandimwe, mu bihugu.

BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE

YEZU ASINGIZWE.

Padiri Cyprien BIZIMANA

Mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye.

KU WA KABIRI W’ICYUMWERU CYA GATANU CYA PASIKA

Ku wa 8 Gicurasi 2012

AMASOMO: Intu 14, 19-28; Zab 145 (144); Yh 14, 27-31ª

Inyigisho yateguwe na Padri Jérémie Habyarimana

MBASIGIYE AMAHORO, MBAHAYE AMAHORO YANJYE. ARIKO SINYABAHAYE NK’UKO ISI IYATANGA. NTIMUKUKE UMUTIMA KANDI NTIMUGIRE UBWOBA” (Yh 14, 27)

Uyu munsi Yezu araha abigishwa be amahoro ye, kuko Kubabwira iby’urupfu rwe byabakuye rwose umutima. Nubwo yanababwiraga ko azazuka. Iby’izuka ntacyo babyumvagaho. Nyuma yaho Roho wa Yezu wazutse ni we uzabafasha gucengera muri iryo banga ry’ubugingo buhoraho. Yezu rero ntabasezeranya kuzabaha amahoro ye. Ahubwo arayabaha, agira ati “mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye.” Ariko amahoro ya Kristu nta wundi ushobora kuyatanga. Nk’uko nta wundi ushobora kuyambura uwo yayahaye. Niyo mpamvu Yezu asobanurira intumwa ze ayo mahoro uko atangwa n’ikiyaranga. Umwami w’amahoro arababwira, ati “ariko sinyabahaye nk’uko isi iyatanga. Ntimukuke umutima kandi ntimugire ubwoba.” Ayo mahoro abigishwa bahawe barayakesha urugendo Yezu yateguraga gukora kubera urukundo akunda Se n’abo yamutumyeho. Yagombaga kunyura mu mva yinjira mu Ikuzo rye. Yagombaga kubabazwa n’umugenga w’iyi si mu rugamba rwo kumunyaga abo yari yaragize ingwate (Heb 2,14-18). None n’abigishwa be uyu munsi urwo rugamba barimo bararurwana (Intu 14,22). Ariko ubwo bubabare bwa Yezu si impanuka. Yabuhisemo ku bushake. Ntiyababajwe kuko yari yarushijwe imbaraga n’umugenga w’iyi si. Umugenga w’iyi si nta bubasha na busa afite kuri Yezu. Yezu arasobanurira iryo banga abigishwa be agira, ati “Sinkivuganye namwe byinshi kuko Umugenga w’iyisi aje. Nta bushobozi amfiteho, ariko aje agira ngo isi imenye ko nkunda Data, kandi ko nkora uko Data yantegetse.”

Natwe Yezu Kristu wapfuye akazuka aje iwacu kuduha amahoro ye. Dukingure amarembo y’ingo zacu maze Yezu yinjire aduhe amahoro. Dukingure inzugi z’ibyumba byacu maze Yezu yinjire aduhe amahoro. Dufungure ingufuri y’umutima wacu maze Yezu yinjire mu buzima bwacu bwose abusenderezemo amahoro ye. Koko rero Amahoro ya Kristu turayakeneye rwose. Ayo Mahoro y’agatangaza Pawulo Intumwa atubwira agira, ati “kandi amahoro ya Kristu naganze mu mitima yanyu kuko ari yo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe.” (Kol 3,15) Ayo Mahoro atuma Pawulo aterwa amabuye byo gupfa ntatakaze akanyamuneza ko kwamamaza Inkuru Nziza (Isomo rya mbere ry’uyu munsi). Ayo Mahoro atuma Abakristu badahwema gusingiza Uhoraho watwigaragarije muri Kristu batitaye ku mahindura y’ibihe by’isi nk’uko Zaburi ya none igira, iti “umunwa wanjye uzavuga ibisingizo by’Uhoraho, n’ikinyamubiri cyose kizarate izina rye ritagatifu, iteka ryose rizira iherezo.” Ayo Mahoro Pawulo Intumwa atubwira ko ari Yezu Kristu ubwe utwiha kugira ngo asenyeshe Amaraso ye inzangano zinuka hagati y’abantu, “koko rero ni We mahoro yacu; Abayahudi n’abatari bo yabahurije mu muryango umwe, maze aca urwango rwabatandukanyaga, rwari rumeze nk’urukuta ruri hagati yabo. Yazanywe no kubamamazamo inkuru nziza y’amahoro, mwebwe mwari kure, kimwe n’abari hafi. Ubu rero twese uko twari amoko abiri, tumukesha guhinguka imbere y’Imana Data, tubumbwe na Roho umwe.” (Ef 2, 13-18)

Amahoro Kristu aje kuduha none ni we ubwe twakira mu Ijambo rye no mu Ukaristiya. Ni we ubwe twakira mu bo adutumaho ngo baduhe amahirwe yo gutura muri We iteka by’umwihariko abasaseridoti . Ni we ubwe twakira mu bantu bose duhura na bo bakatugirira neza cyangwa bagakenera ko tubatabara ku buryo bunyuranye. Ni we ubwe twakira igihe tugiriye imbabazi abatuzira. Ni we ubwe twakira igihe tubabarira abaduhemukiye ku buryo bwose. Twakire rero Kristu Yezu wapfuye akazuka aduhe amahoro maze na twe tuyahe abandi bose.

Yezu Kristu wapfuye akazuka naduhe rwose amahoro tubuze bityo tukayabuza n’abandi kuko umuntu atanga icyo afite. Iyo uteze amatwi ukitegereza, ubona amahoro ya Kristu tuyakeneye rwose. Dukeneye kwitwa na twe abanyahirwe Yezu atangaza agira, ati “hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b’Imana.” (Mt 5,9) Akenshi twe gutera amahane ni byo tuzi gukora. Mbega induru mu ngo! Mbega umunabi, mbega amagambo y’ubugome, mbega urugomo, mbega umushiha, mbega intonganya n’ibitutsi! Uko se ni ko duharanira amahoro ya Kristu! Mbega imvugo isesereza, mbega amagambo y’ubugambanyi no guteranya! Mbega mu maso hijimye n’ahandi hakanyaraye! Mbega amasura azira sourire (inseko iturutse ku mutima igasusurutsa mu maso)! Mbega gushinyiriza no gushinga iryinyo ku rindi, mbega kwishaririza no kwishabunga, mbega ikirungurira cy’umutima! Uko se ni ko gukwiza amahoro ya Kristu! Yezu ntaturenganye kuko ntawe utangaza utamutuyemo ngo bigire icyo bitanga. Yezu naduha amahoro tukayakira, tuzahindura isura. Kuko tuzaba twaruhutse ku mutima. Erega iyo umuntu aremerewe ku mutima, uwo mutwaro w’inabi byanze bikunze awusangira n’abandi. Iyo twabuze amahoro ku mutima tuyabuza n’abandi byanze bikunze. Dukeneye ko Kristu n’abe baduha amahoro. Turambiwe inabi duhora twukwa n’abimitse inabi mu buzima bwabo. Turambiwe ibigambo bibi bituva mu kamwa. Kristu Yezu Mahoro yacu naze ature iwacu.

Akenshi hari igihe twibaza impamvu kanaka ahora avuga nabi, mbese agabura inabi aho gutanga amahoro. Yezu aduha igisubizo agira, ati “niba mufite igiti cyiza, n’imbuto zacyo zizaba nziza; nyamara nimugira igiti kibi, n’imbuto zacyo zizaba mbi: kuko igiti kirangwa n’imbuto zacyo. Mwa nyoko mbi z’impiri mwe, mwashobora mute kuvuga amagambo meza kandi muri babi? N’ubundi akuzuye umutima gasesekara ku munwa! Umunyamico myiza avana mu mutima we ibyiza bibitsemo; n’umunyamico mibi akavana mu mutima we ibibi byawusabitse.”(Mt 12, 33-35) Amagambo mabi rero ari mu bibuza abandi amahoro. Niyo mpamvu Yezu ushaka kutugira abanyamahoro hari aho atuburira agira, ati “ndabibabwiye: ku munsi w’urubanza, abantu bazabazwa ijambo ryose ritagira aho rishingiye bazaba baravuze. Kuko amagambo yawe ari yo azatuma uba intungane, cyangwa se agatuma ucibwa.”(Mt 12, 37). Ni yo mpamvu aduhamagarana rwose urukundo ngo tuve muri ba karimí kabi, tureke kuba ba nyirantonganya , ba ntambara na ba senabi. Ahubwo tube ba rukundo, mahoro,muneza…Ducike ku muco wo gushihana, guconshomerana no gushimangiza ukuri kwacu cyangwa ikinyoma cyacu induru n’intonganya. Ahubwo tuvugishe ukuri kuje urukundo. Twihanganire abatakwakira kandi dukomeze kubabibamo amahoro kabona n’aho bo bakataza mu kutwanga no kutuvuma. Ubwo ni bwo buzima buranga abafite amahoro ya Kristu kandi bakayagabura ( Gal 5, 13-25; Mt 11, 28-31).

Bikira Mariya Umwamikazi w’Amahoro nadusabire kandi adufashe uyu munsi kwakira Yezu Kristu wapfuye akazuka uje adusanga ngo aduhe amahoro ye. Tuyakire. Nako tumwakire ni we ubwe Mahoro yacu. Maze kuva none tube abanyamahoro. Duhagarike intambara y’amagambo. Imvugo yacu kuva none yamamaze Kristu Yezu Mahoro ahoraho , agenewe abantu bose kandi agomba guhabwa abantu bose. Amahoro ya Kristu naganze inzangano, inzika n’inzigo. Amahoro ya Yezu Kristu wapfuye akazuka nahumurize abihebye, ahembure abahahamutse. Amahoro ya Kristu narimbure ku isi intambara zose z’abarwanirira insinzi y’icyaha n’icyago. Amahoro ya Kristu narengere abayoboke nyabo be, boye gucika intege ahubwo batsindishe kamere yabo Urupfu n’Izuka bye.Maze Amahoro ya Kristu yakirwe na bose kandi asakare ku isi yose ku bw’amasengesho mahire ya Bikira Mariya, Umwamikazi w’Amahoro.

Umenya amategeko yanjye kandi akayubaha, ni we unkunda

KU WA MBERE W’ICYUMWERU CYA GATANU CYA PASIKA,

7 GICURASI 2012

 

AMASOMO:

1º. Intu 14, 5-18

2º. Yh 14, 21-26

 

UMENYA AMATEGEKO YANJYE KANDI AKAYUBAHA, NI WE UNKUNDA

 

Ngiyo inyigisho YEZU KRISTU ashaka kutugezaho kuri uyu wa mbere. Inyigisho zose yahaye intumwa n’abigishwa be, inyigisho atugezaho natwe, zose zibumbiye mu ijambo rimwe: URUKUNDO. Ni We ariko urwo rukundo rwigaragarizamo. Kumumenya, ni ko kumenya gukunda. Gukunda nk’uko akunda, ni yo nzira yo kuzuza amategeko yose y’Imana Data Ushoborabyose. Umuntu wese ushaka umukiro kandi wagize amahirwe yo kumenya Imana y’ukuri, yihatira gutera imbere mu bintu bibiri by’ingenzi YEZU atubwiye uyu munsi.

Icya mbere, ni UKUMENYA AMATEGEKO YE. Kumenya amategeko ya YEZU KRISTU, ni intambwe ya mbere mu rugendo rutugeza kuri rwa RUKUNDO rudukiza. Kimwe mu bintu by’umwihariko biranga ikiremwamuntu, ni ubumenyi. Umuntu ashobora kwigishwa akumva. Muri kamere ye dusangamo inkeke yo kwibaza ibibazo, gushakashaka no kumenya. Bityo, bimwe mu bibazo ahura na byo, ashobora kubibonera ibisubizo akoresheje ubwenge Imana yamuhaye. Ikindi kandi, umuntu wese yifitemo urumuri rwo gushaka ukuri. Uko kuri ni ko gushobora kumuha amahoro y’umutima. Arashakashaka agashyira akagera ku mutuzo iyo ageze ku byo ashaka. Inyamaswa zindi, ntizibaza ku buzima bwazo. Zibona bucya bukira. Zibona zirya zigahaga. Nta kibazo zibaza. Ntizibaza uko zizamera ejo. Ni ukubona zinyagambura cyangwa zigenda. Nta cyo ziharanira kindi kuri iyi si.

Muntu we, kubera bwa bwenge yahawe ashobora gutekereza ibyiza. Arabyigishwa akanabisoma akaba yasobanukirwa. Iyo aharanira gushaka ibyiza byisumbuye, nta kabuza abigeraho. Ubwenge bwe bushobora kumugeza ku MUSUMBABYOSE. Bumuyobora ku byiza akamenya gutandukanya ikibi n’icyiza. Muri uko gukoresha neza ubwenge bwe, agera no ku kumenya UWAMUHANZE. Benshi bagera kuri ubwo bumenyi bw’Imana kuko babyigishijwe. N’ubusanzwe, tuzi ko muntu atari we wihimbiye ko Imana ibaho. IMANA ubwayo, Umuremyi w’ijuru n’isi, Data Ushoborabyose, ni We wimenyesheje abantu. Bamwe bakoresheje ubwenge yabahaye barumva. Abandi ariko bikurikiriye ibyo bumva bibashimishije. Ubwenge bwabo bwarayobye. Buri wese yaremanywe ubwende (ubushake n’ubwigenge). Ubukoresha neza ukamenya UKURI k’ UWAKUREMYE. Umenya amategeko ye cyangwa amabwiriza ye. Mu gihe tugezemo, ntawe ushobora kuvuga ko atigeze abwirwa iby’Imana yo ndunduro y’ibyiza by’ukuri. Nta mugabane n’umwe wo ku isi utaragenderewe n’abigishwa ba YEZU ari bo mu bihe byacu twita abamisiyoneri. Kugeza uyu munsi, hose hamamajwe Inkuru Nziza y’Umukiro. Abayemeye barakijijwe. Bemeye UMWANA W’IMANA Y’UKURI YEZU KRISTU. Bamenye amabanga ye. Binjiye mu ibanga ry’urupfu n’izuka bya KRISTU dukirizwamo. Bamenye ko ijuru ribaho. Bifuje kuryinjiramo. Bararitashye. Binjiye mu Bugingo bw’iteka. Ubuzima bwabo butwizeza ko igice cya kabiri cy’inyigisho ya YEZU uyu munsi gishoboka.

Icya kabiri umuntu wese ushaka umukiro atunganya, ni UKUBAHA YA MATEGEKO. Twavuze ko umuntu yigishwa akumva: amategeko y’Imana YEZU KRISTU yaje kutwibutsa no kudusobanurira, ubu hose ku isi yarigishijwe. Usibye kwirengagiza no guta igihe mu bindi bintu byo ku isi, nta muntu n’umwe utuye ahamamajwe Ivanjili ukwiye kuvuga ko atazi amategeko YEZU KRISTU yatwigishije. Kiliziya ye ikomeza kuyatwibutsa. Ni icumi abumbiye muri abiri: gukunda Imana no gukunda abantu. Dushobora no kuyahinira mu ijambo rimwe rukumbi: URUKUNDO. Kumenya YEZU KRISTU ni ko kumenya URUKUNDO rukiza. Kumenya ayo mategeko, biroroshye. Kuyubaha ni byo ngorabahizi. Impamvu atunanira kuyubaha, ni uko akenshi usanga kamere yacu yakomerekejwe n’icyaha cy’inkomoko ibangukirwa n’akayiryoheye. Ibyo bituma hari igihe tumera nka ya mbeba yakurikiranye akaryoshye mu nsi y’ibuye. Ikigaragaza ko tuzi YEZU KRISTU, ni ukurwana no gutsinda. Urugamba turwana, ni urwo kwitsinda ubwacu. Koko rero usanga akenshi umuntu yibaza byinshi, ashidikanya, akururwa n’ibyiza n’ibibi. Ibyiza bihuje na ya mategeko, bikunze gusharirira kamere yacu. Gutsinda ibyo twitekerereza, guhara ibiryoheye kamere yacu, ni ko gukunda by’ukuri YEZU KRISTU.

Kugira ngo tugere aho KRISTU ashaka, ni ngombwa kwisuzuma duhereye ku mategeko yose y’Imana. Kuzirikana buri ryose. Kuvuga tutihenze ibyo tudatunganya byerekeranye na ryo. Gutinyuka gusaba imbabazi mu ntebe y’impuhwe za YEZU ari yo ya Penetensiya, nta bwoba, nta masoni, ni ko gutsinda urugamba no kumenya urukundo rwa YEZU KRISTU. Muri iki gihe, amwe mu mategeko y’Imana ararwanywa bikomeye. Ikibabaje cyane, ni uko abayoboye ibihugu bageze aho bashinga amategeko arwanya ay’Imana. Uwitwa umukristu wese akwiye gushishoza akamenya uko yifata. Nta bwo isi izagera ku mukiro kuko irwanya Imana ku buryo bw’amayeri bukoreshwa mu gushyiraho amategeko ya sebyaha. Kubaka isi usuzugura uwayiremye, ni ukubaka ku musenyi. Ni ugutegura irimbuka. Iryo rimbuka YEZU ashaka kuriturinda. Tumenye amategeko ye kandi tuyubahe, tumwumvire.

Nimucyo dusabe imbaraga za Roho Mutagatifu YEZU adusezeranya kugira ngo tubashe gusobanukirwa no kubaha AMATEGEKO YE. YEZU yatubwiye ati: “…Umuvugizi Roho Mutagatifu, Data azohereza mu izina ryanjye, ni we uzabigisha byose, kandi abibutse n’ibyo nababwiye byose” (Yh 14, 26).

BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE

YEZU ASINGIZWE.

Padiri Sipriyani BIZIMANA

Aenean leo. ipsum Nullam felis sem,