Catégories
Inyigisho UMWAKA B

Ubuhanga bukomoka mu ijuru

Icyumweru cya 25 gisanzwe B

23 Nzeli 2012 

AMASOMO: 1º.Buh 2, 12. 17-20  2º. Yak 3, 16-4,3  3º. Mk 9, 30-37 

Ubuhanga bukomoka mu ijuru

Inyigisho y’iki cyumweru cya 25 gisanzwe cy’umwaka B, Data Umubyeyi wacu ashatse kutwibutsa ikintu cy’ingenzi gituma tubaho mu mahoro muri iyi si yaturemeye. Guharanira ubuhanga buturuka mu ijuru, ni yo nzira y’amahoro, umudendezo n’ibyishimo bibeshaho. Inzira YEZU KRISTU yatweretse, ni yo ikwiye gukurikizwa n’uwo ari we wese ushaka kubaho neza. YEZU KRISTU ntiyigeze aca ku ruhande Amategeko y’Imana Se. Yemeye no gutotezwa aho guteshwa inzira y’Ubugingo. 

1. Ubuhanga buhangara ibitotezo 

Birumvikana ko uwiyemeje kugendera muri iyo nzira y’UBUHANGA buva mu ijuru, agomba no kwemera gutotezwa. Ni byo isomo rya mbere ryatubwiye. Uwitwa umuhanga cyangwa intungane y’Imana abaho ku isi arebwa nabi n’abambari b’isi yambaye ubusa kuko yiyambuye Ubuhanga nyakuri. Ab’isi bamureba ayingwe bakamuhekenyera amenyo kuko baba biyumvisha ko ababangamiye. Umuhanga ugendera ku Mategeko y’Imana ameze nk’intama y’inziranenge yibereye mu rwuri maze ikadurumbanywa n’ibirura by’amenyo maremare. Ntashobora kugira amahoro yo kuri iyi si igihe cyose abamwegereye barwanya inzira nziza yihitiyemo. Uhoraho ni we umukomeza kuko atamutererana kandi amwakira mu bugingo bw’iteka. Ngicyo igihembo cy’uwihambiriye ku buhanga buva mu ijuru. Intaho ye y’iteka ni ijuru, ni ukubana n’Imana ubuziraherezo. Ni nde utaharanira iryo shema ryo kubaho neza ubuziraherezo mu ijuru? Keretse ahari ba bayobe bizirika ku buhanga bw’iyi si n’ibyayo byose birangirana n’aka kuka duhumeka. Iyo gakamye umubiri upfuye, ubwo na bo baba bapfuye nta kuzegura umutwe na rimwe. Nimucyo duhitemo UBUHANGA buva mu ijuru twirinda umwijima uwo ari wo wose. 

2. Ubuhanga buhunga umwijima 

Uwo mwijima utubundikiye ugatuma tutabona neza ni na wo utuma tudasobanukirwa n’UBUHANGA nyakuri. Uwo mwijima utuma umuntu waremewe kurangamira Imana Data Ushoborabyose arangarira ibituma arorongotana akazabaho ari injiji ibereyeho kuzarimbuka. Intangiriro y’uwo mwijima utuvutsa UBUHANGA nyakuri, ni amatwara atuzamukamo yo kwishyira hejuru. Twumvishe mu Ivanjili ukuntu n’Intumwa za YEZU zari zugarijwe n’uwo mwijima. Iyo zitagira amahirwe yo kwibonera IZUKA rya KRISTU ntiziba zarahonotse icyo cyago. Gushakashaka ikuzo ry’isi, kwishyira hejuru no kwiha icyubahiro kitari cyo, ngiyo intangiriro y’ubujiji iyi isi yimitse yibwira ko ari bwo bwenge. 

Kubura UBUHANGA BUVA MU IJURU, ni byo bituma haduka ubusumbane mu isi ku rwengo rw’umuntu ku giti cye ndetse no ku rwego rw’ibihugu. Umuntu ashobora kwigiramo ubusumbane bitewe n’ibyifuzo birwanira mu myanya y’umubiri we: irari ry’umubiri n’iry’ibintu, ubugome bukurura imivurungano n’ubwicanyi… Ni ngombwa ko buri wese muri twe yongera kwitekerezaho kugira ngo ashake imbaraga zo gukumira ibyifuzo bibi birwanira mu myanya y’umubiri we. Ibyo byifuzo bibi ntawe utarigeze abyiyumvamo. Nyagasani wadukijije nasingizwe kuko tubona ko ari ku bw’ingabire ye duhabwa gutsinda ibyo bibi Sekibi iducumbekerezamo. Uwatsinzwe, nagerageze kumva inzira twanyuzemo ngo dutsinde. Niyemere ko aho tuvana imbaraga na we ashobora kuzihavana. Ni uguhora aharanira guhuza Ivanjili ya YEZU KRISTU n’ubuzima bwe. Ni ukwitoza kwereka YEZU ibintu byose bikurwaniramo bigamije kukwica muri roho. None se nk’umuntu wifitemo ibitekerezo by’ubusambanyi azabitsinda ate atitoje gusanga YEZU muri Penetensiya ngo amusenderezeho umugisha wirukana Sekibi binyujijwe ku bubasha ndengakamere bwahawe abasaseridoti muri Kiliziya ya YEZU KRISTU? None se umuntu wifitemo ishyari n’ubucabiranya, azatsinda ate niba atabona ko ibyo bimubangamiye mu nzira igana UBUGINGO bw’iteka? Ni ngombwa gutinyuka tugashyira hanze ubwo bugizi bwa nabi Sekibi yaducumbekerejemo. Inzira y’UBUHANGA n’UBUGINGO bw’iteka, ni inzira yo kwikubita agashyi no kwiyanga mu byo dukomeyeho nyamara bitazatugeza mu ijuru. Ni yo mpamvu YEZU ajya atubwira ko niba dushaka kumukurikira tugomba kwiyanga ubwacu. Nta kwikunda rero niba dushaka guhura n’UBUHANGA nyakuri butwinjiza mu BUGINGO BWE. Kwirinda ubwikunde n’ubwirasi, ni yo nzira y’UBUHANGA buhangamura umwijima w’ibyaha. 

3. Ubuhanga buhumuriza isi 

Ku rwego rw’ibihugu na ho (rw’isi yose) tuhasanga umwijima ubuza isi UBUHANGA. Uwo mwijima urangwa n’uburyo ibihugu bihangana intambara zikarota hakameneka amaraso menshi. Icyo ni ikimenyetso cy’uko iyo umuntu ayoboye abandi adakurikije UBUHANGA, nta handi abaganisha atari mu icuraburindi rihitana inzirakarengane nyinshi. Tuzi imibabaro myinshi y’inzirakarengane zishwe mu gihe cy’uwitwa Hitileri wigize igikoko gitangaje arwanya ugushaka kw’Imana Data Ushoborabyose. Tuzi uko ibye byarangiye. Ikidutangaje ni uko na nyuma ye habonetse abatari bake bikundiye umwijima bakururira amakara abatagira ingano. Sekibi ari mu isi kandi akomeje kuyobya benshi. Abamwumvira bivutsa UBUHANGA bwa YEZU KRISTU bazarimbuka nibatisubiraho. Birababaje! 

4.Dusabire isi amahoro 

Abiyoroshya, nimikomeze inzira y’UBUHANGA bukomoka mu ijuru. Ni yo Yakobo Intumwa yatubwiye ko irangwa n’ubuziranenge, amahoro, urugwiro, impuhwe n’ineza. Niba dushaka imbuto y’amahoro, nitwitandukanye n’ amatwara ya Sekibi, twirinde kubogama n’uburyarya. Niba dusabira isi ngo igire amahoro, dukore byose tuzirikana ko imbuto y’ubutungane ibibwa mu mahoro. Nta gushidikanya abaharanira amahoro bimirije imbere UBUHANGA BUVA KURI YEZU KRISTU bazayagira bayasakaze mu isi. 

Kuri iki cyumweru, dusabirane imbaraga zo guhitamo inzira y’UBUHANGA bukomoka mu ijuru. Izo mbaraga zizatuma twihanganira ibitutsi no kurebwa nabi n’abo Sekibi yigaruriye. Dusabire kandi ibihugu byo ku isi cyane cyane ibiyoborwa n’abatsikamiwe n’ishyari n’ubucabiranya bibyara imivurungano n’ibikorwa bibi by’amoko yose. 

YEZU KRISTU ASINGIZWE MU BUZIMA BWACU BWOSE.

UMUBYEYI BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE UBU N’ITEKA RYOSE. AMEN 

Padiri Cyprien Bizimana

Catégories
Icyumweru cya 24 B gisanzwe Inyigisho UMWAKA B

Abapfuye bazazuka bate?

Ku wa gatandatu w’icyumweru cya 24 B gisanzwe,

22 Nzeli 2012 

AMASOMO: 1º.1 Kor 15, 35-49

2º. Lk 8, 4-15 

Abapfuye bazazuka bate? 

Mu iyobokamana, hagwiriyemo amatsiko menshi. Byinshi mu byo twemera biteye amatsiko. Ujyaho ukibaza uko Imana iteye! Wumva wabimenya neza mu bwenge bwawe. Wibaza uko yaremye n’igihe yaremeye ibyo ubona! Wibaza kandi igihe isi izashiririra! Ese ujya utinyuka no kwibaza igihe uzapfira n’uko uzapfa? Ese wibaza ikizakurikira urupfu rw’umubiri wawe? Ibyinshi mu bigize imyemerere yacu, ni amabanga akomeye. Ni na yo mpamvu tubyita amayobera. 

Abanyakorinti ndetse n’abandi benshi bo mu gihe cya Pawulo Intumwa, bahoranaga amatsiko yerekeranye n’umunsi w’izuka. Amizero y’izuka, ni inyigisho ikomeye yihariraga umwanya munini mu bakristu ba mbere. Si bo bonyine kandi kuko natwe amizero yacu ashingiye ku izuka nk’umutsindo w’ubuzima ku rupfu. Gupfa k’umubiri ntitubishidikanya na gato. Buri wese azi ko azapfa. Icyamwihishe kandi afitiye ubwoba n’isusumira, ni umunsi ibyo bizabera. Hari n’abavuga ko byaba byiza umuntu amenye igihe azapfira, ngo nta wakongera kugira nabi kuko yabaho yitegura umunsi we wa nyuma ku isi. Kubimenya cyangwa kutabimenya ariko, nta cyo byongera ku kuri kw’ibigomba kuba Data Ushoborabyose We azi neza. 

Abakristu ba mbere bahoraga bashishikariye gusenga no gutega amatwi inyigisho z’intumwa. Intumwa, ziyobowe na Roho Mutagatifu, ntizahwemaga gusobanurira abayoboke inyigisho z’iby’ijuru. Abakristu barabyumvaga bakanyurwa ariko ntibibabuze kugaragaza amatsiko akabije bafitiye zimwe mu ngingo z’ukwemera. 

Abapfuye bazazuka bate? Ni cyo YEZU ashatse ko uyu munsi tuzirikanaho by’umwihariko. Kuzuka ni ubuzima butera ubwuzu abakunzi ba KRISTU kuva kera. Bamwe batekerezaga ko bitazatinda kuko byagombaga kuba YEZU KRISTU agarutse gucira imanza abazima n’abapfuye. Nk’abanyatesaloniki bo, benshi muri bo bari barihaye kwirirwa bategereje ihindukira rya YEZU KRISTU, bityo bakabaho nta cyo bitayeho. Bamwe muri bo, no kurya nta cyo byari bikibabwiye. Hari n’abiberagaho batagira icyo bakora ngo bategereje umunsi w’izuka n’irangira rya byose. Pawulo Intumwa yabasobanuriye ko, uko ibyo bizaba n’uko bizagenda ntawe uzi umunsi ariko ko kwitegura ari ngombwa kandi ko Nyagasani atwihanganira ntiyihutishe uwo munsi ategereje ko twihutira kumugarukira. Kwitegura uwo munsi, ni ugukururwa n’ububengerane bw’izuka. Ubwo bubengerane buturuka ku guhindurwa ukundi k’umubiri wacu ushanguka. Umubiri wacu w’umunyantege nke uzahindurwa bundi bushya. Uzaba ari umubiri wambitswe ikuzo ry’izuka rya KRISTU.Nta wagira ubwoba bw’ibyo mu gihe azi ko YEZU amaze kuzuka yiyerekanye mu mubiri yahoranye ku isi ariko wahindutse ukundi. Koko rero, nyuma yo gutsinda urupfu, umubiri wa mbere uhinduka umubiri utakiboshywe n’amategeko y’isi. Uwo mubiri wigenga utakiremerewe na kamere y’inyagitaka, ni wo tuzambikwa ku munsi w’imperuka. Ni imbuto nziza izaba yeze ku kubaha YEZU KRISTU no kumukurikiza. Aha ni ho twumva ko nta muntu n’umwe uzaremererwa na kamere ye mu gihe azaba yarihatiye kuba indahemuka akurikiza Ivanjili. Kugira ishyushyu ryo kuzatsinda no kuzambikwa umubiri mushyashya, ni ko kuba igitaka cyiza cyakira ya mbuto YEZU abiba agamije kuturinda ubushanguke. 

Inzira yo guharanira ubwo budashanguka, ni iyo guhora dushakashaka uburyo twaryoherwa n’Ijambo ry’Imana, bityo imyanda yose duhura na yo tukayizibukira. Ni byo koko, uyu mubiri wacu wagenewe ubudashanguka uhora ukururwa n’icyaha. Mbere yo kwibaza uko tuzazuka, ni ngombwa kuzuka buri munsi! Igihe cyose ugiye kuzikama mu cyaha kubera intege nke z’umubiri, tekereza ko KRISTU yatsinze. Tekereza ko aguhanze amaso. Tekereza ko aguhagaze iruhande abengerana ikuzo ry’izuka kandi afite ububasha bwo kugukiza icyaha n’icyagane icyo ari cyo cyose. 

Abapfuye bemera IMANA DATA se wa YEZU KRISTU ku bwa ROHO MUTAGATIFU bumvira, abo ngabo bazazukira kubaho iteka mu bisingizo biryoshye. Abanze kwakira Ijambo ry’Imana cyane cyane abiyemeje kurwanya Imana, na bo ntibazapfa buheriheri ahubwo bazaberaho guhangayika ubuziraherezo. Bazabaho barira kandi bahekenya amenyo mu maganya tutabona uko dusobanura. Bambwe mu bari kuzajya mu muriro, barawuhonotse kuko bumvishe Ijambo ry’Imana bakemera guhinduka aho kurimbuka. Ijambo ry’agakiza twamamaza buri munsi, ni ryo rigenda ritabara bamwe na bamwe bemera. Duhore dusaba imbaraga zo kuryigisha dushize amanga kugira ngo muri Kiliziya dukomeze turohore abarohamye, bityo, ku munsi w’urubanza bazazukira kubaho iteka barindwe kuba mu muriro utazima iteka ryose.

YEZU KRISTU ASINGIZWE.

BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE. 

Padiri Cyprien Bizimana

Catégories
Inyigisho Matayo Intumwa

Gusangira n’abanyabyaha

Ku ya 21 Nzeli 2012: Mutagatifu Matayo Intumwa 

AMASOMO: 1º.Ef 4, 1-7.11-13

2º. Mt 9, 9-13 

Gusangira n’abanyabyaha

Kuri uyu munsi wa Mutagatifu MATAYO INTUMWA, duhawe akanya ko kuzirikana ku gikorwa gikomeye YEZU yakoze yiyegereza abasoresha n’ abanyabyaha. Bamwe mu bari basanzwe bafite amatsinda azwi kandi akomeye babarizwamo, nk’abafarizayi, ntibigeze bita ku nyigisho za YEZU. Nta n’ubwo ibyo yakoraga babitindagaho. Ahubwo icyabo cyari ukumugenzura ngo babone icyo bamushinja kuko imikorerere ye itari ihuje n’iyabo. Kimwe mu byo bamushinjaga, ni ugukunda kugenderera abo bitaga abanyabyaha no gusangira na bo. 

Mu kwegera abanyabyaha, YEZU yagaragaje icyamuzanye: kuvura abarwayi. Abanyabyaha, ni abarwayi bakwiye kwitabwaho no kuvurwa. Umuntu wese utari mu nzira y’ugushaka kw’Imana Data Ushoborabyose, aba arwaye n’ubwo atabyiyumvisha. None se twaremewe iki? Si ukubana n’Imana Data Umubyeyi wacu se? Arababaje umuntu wese witandukanyije na Yo. Akwiye gutabarwa. Ni cyo cyatumye YEZU amanuka mu ijuru. Tubiririmba neza buri cyumweru: icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu no kugira ngo dukire. Mu by’ukuri, YEZU yaje asanga abantu twese kuko twese twazahajwe n’icyaha cy’inkomoko gituma kenshi twihimbira izindi nzira dukeka ko zizaturonkera ibyo twifuza byose. Utamwakiriye, utamwitayeho, uwibereye mu bindi by’isi bidafite aho bihuriye n’Umukiro atanga, uwo nguwo ni uwo kwegerwa agafashwa kuvumbura Ukuri nyakuri iruhande rwa Nzira-Kuri n’Ubugingo. 

Uwo mutima wo kwegera abantu bose n’ubushake bwo kubakiza wagaragariye cyane cyane mu rukundo rwamugejeje ku musaraba. Uwo mutima we wo kudutabara ugaragarira na none mu bwiyoroshye n’ituze bimuranga. Yaranzwe n’ubwiyumanganye buhebuje imbere y’abantu baruhije cyane. Imigenzereze ihuje n’ubutorwe bw’abo YEZU yakijije, ni na yo Pawulo intumwa ashishikariza Abanyefezi. Ntawe ushobora gukomera kuri ubwo butorwe mu gihe adashoboye gutega amatwi YEZU KRISTU. Mu gihe atabashije kumwegera ngo amwumve, ntashobora guhonoka bwa bushanguke twakururiwe n’ijosi rishingaraye ry’ababyeyi bacu ba mbere. Abantu bose biyemeje gukurikira YEZU, kumukunda kuruta byose, ni bo bashobora kugira uruhare mu kubohora inyoko muntu. Kuva YEZU KRISTU yatangira kwigisha, yihatiye gutora abazamubera intumwa kugera mu mpera z’isi. Yatanze kandi ingabire nyinshi mu muryango we. Ibyo byatumaga umuryango mushya ari wo Kiliziya ugira imbaraga. Mu ikubitiro hari abitwaga intumwa kimwe n’abogezabutumwa. Abo ngabo, bavaga mu mugi bajya mu wundi gushinga za Kiliziya nshya. Abahanuzi bo, bari abantu bari bafite ububasha bwo kwigisha ku buryo bavaga mu ikoraniro bajya mu rindi bajyanywe no gushishikaza abavandimwe muri Kristu. Abashumba n’abigisha, bo babaga mu ikoraniro rimwe bashinzwe gutanga inyigisho zisanzwe mu ikoraniro ryabo. 

Abo bose, muri ubwo butumwa butandukanye ariko bwuzuzanya, icyari kibashishikaje, si ukwishakira abeza n’ibyiza gusa. Bahoraga bashishikajwe no kumvisha abanyabyaha ko inzira y’umucyo yatangaje muri KRISTU. Twavuga ko na bo bakundaga abanyabyaha. Bakundaga abanyabyaha bakurikije urugero YEZU yabasigiye: kwiyegereza abanyabyaha kugira ngo abakize. 

YEZU KRISTU ntiyigeze yegera abanyabyaha agamije kubarekera mu mayira yabo y’umwijima. Yarabarebaga akumva abagiriye impuhwe kuko bafite amaso ntibabone, kuko bafite ubuzima ariko ntibabimeye. Ubwo buzima bari bifitemo ariko batabizi, ni uko Imana ubwayo yari hagati muri bo ariko ntibayibone muri YEZU KRISTU. Abo yegeraga bakamwemerera, yarabakizaga. Twe dutewe ipfunwe n’uko tubana n’abanyabyaha ariko ntibahinduke ngo bagendere mu nzira y’Umukiro. Birashoboka ko twebwe tubegera tumeze nk’ababundikiwe n’umwijima. Birumvikana ko icyo gihe natwe tuba turi abarwayi kandi tuzi ko nta mpumyi irandata indi. Zombi zagwa mu rwabayanga. 

Twegere YEZU adukize. Nidukira, tuzagira imbaraga zo gukunda abanyantege nke no kubagezaho Ijambo ry’agakiza. Twitonde ariko tumenye ko mu gihe YEZU yakoraga ubutumwa bwe, abamwegereye bose barakize. Abamwemereye akinjira iwabo, barakize. Ariko noneho, abigize ingunge bakanga kumwegera, nta cyo bigeze basobanukirwa. Ntidukwiye kugira ubwoba cyangwa iharaka rirenze urugero: twisuzume turebe niba twunze ubumwe na YEZU KRISTU, tumusabe kutuvungurira kuri iyo ngabire yo gukunda abanyabyaha no kubakiza. Dushobora gusanga abanyabaya tugasabana. Ariko iyo tubasanze tudafite imbaraga za rwa Rukundo rwa YEZU, aho kubavana mu mwijima, ni bo batwinjizamo umwijima wabo. Ntitukishimire kubana n’abanyabyaha tutizeye kubahindura bazima. Twihatire kubegerana umutima wuzuye Roho Mutagatifu kugira ngo mu kubarohora tutavaho turohama. Twigane uko YEZU yakoraga, tuzakiza benshi. We, nta na rimwe yabaga atari mu bumwe n’Imana Se. Natwe dufasha abanyabyaha iyo twunze ubumwe na Data Ushoborabyose. 

Uko LEVI yahagurutse kuri gasutamo akakira YEZU iwe, natwe duhaguruke aho dusutamye, twakire YEZU mu mitima yacu iteka itere itaramana Izina rye. Ni ryo dukirizwamo. Ntitukagire ipfunwe ryo kuvuga Izina rye iteka n’aho turi hose kuko ni ryo inyoko muntu ikirizwamo akabi. Matayo wemeye guhinduka agakurikira YEZU aduhakirwe maze dukomere kandi twomore abakomerekejwe n’icyaha tubegerana ubwiyoroshye n’ubwihangane. 

BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE UBU N’ITEKA RYOSE. 

Padiri Cyprien Bizimana

Catégories
Icyumweru cya 24 B gisanzwe Inyigisho UMWAKA B

Ibyaha bye byose uko bingana arabibabariwe

Ku wa kane w’icyumweru cya 24 B gisanzwe

Ku ya 20 Nzeri 2012

AMASOMO: 1 Korinti 15, 1-11; Zaburi 118 (117), 1-2.16-17.28; Luka 7, 36-50

Inyigisho yateguwe na Padiri Jérémie Habyarimana

‹‹ Ibyaha bye byose uko bingana arabibabariwe, kubera urukundo rwe rwinshi ››

Uyu munsi Yezu arasangira na Simoni Umufarizayi wari wamutumiye iwe. Mu gihe barimo gufungura umugore w’ihabara wari washengutse umutima kubera ibyaha byari bimuremereye na we yinjiye aho akurikiye Yezu. Nuko amutakambira akoresheje amarira ye yashokeraga ku birenge bya Yezu. Maze akabihanaguza imisatsi ye ariko anabisoma. Simoni ntiyihanganiye kutibaza niba Yezu ari umuhanuzi koko. Kuko yibwiraga ko atari yashoboye kumenya iby’uwo mugore w’umunyabyaha. Nyamara icyo Simoni atarebaga ni umutima w’uwo mugore n’icyo yashakaga kuri Yezu. Ntiyari anazi ko Yezu ari Imana ihoraho bityo akaba afite ububasha bwo kubabarira ibyaha abamutakambiye. Maze akabatandukanya na byo. Akabarema bundi bushya akoresheje impuhwe ze.

Yezu warebaga ibiri mu mutima wa Simoni wamutumiye, yashatse kumufasha gusobanukirwa ibyari birimo kuba. Nibwo amuhaye urugero rw’abantu babiri bafitiye umuntu umwenda: umwe amadenari magana atanu, undi mirongo itanu; maze bakabura icyo bishyura. Nuko akabagirira impuhwe akawubarekera. Yezu yabajije Simoni muri bombi uzakunda kurushaho uwabarekeye umwenda. Maze Simoni asubiza ko ari uwarekewe umwenda munini kurushaho. Nuko Yezu amwereka uburyo uwo mugore yeguriye Yezu umutima we wose, roho ye yose n’imbaraga ze zose abigiranye urukundo nyarwo. Bityo akaba agomba rwose kubabarirwa. Kuko yakunze cyane. Nyagasani Yezu abibwira Simoni agira ati ‹‹ni cyo gituma nkubwira nti: ibyaha bye byose uko bingana arabibabariwe, kubera urukundo rwe rwinshi. Naho ubabariwe bike, akunda buke.››

Nyagasani Yezu Kristu wapfuye akazuka aje rero none iwacu ngo atumenyeshe Inkuru Nziza y’Impuhwe ze. Ni isomo rikomeye aje kuduha. Hadakoze ingabire ye nta n’umwe muri twe wasobanukirwa. Simoni yarasobanuriwe arabyumva. Natwe dusabe Nyagasani Yezu wapfuye akazuka adusobanurire rwose ibanga ry’Impuhwe ze. Twe urubanza twarangije kurukata ku munyabyaha ruharwa. Uhereye i Washingitoni, ukanyura i Parisi, Londre, Mosku na Pekini, umunyabyaha arahanwa na ho yakwicuza ate. Nashaka yikunenge, atakambe, arire, arire n’amaraso turamuhana ye! Nanareba nabi ntitwirwa tumugeza mu rukiko. Turamukubita iry’umufuka cyangwa iry’ubwonko maze ibye birangirire aho. Cyangwa se reka twikoze mu rukiko by’umuhango maze tumucire urwo dushaka tumwicire aho cyangwa tumwice urubozo cyangwa se urutamwica ngo apfe ahubwo yumve ububabare icyo ari cyo. Ng’iyo imikorere yacu twebwe abantu. Niyo mpamvu Yezu Kristu wapfuye akazuka aje adusanga ngo atwigishe ubundi buryo bwo kwakira umunyabyaha. Mbega amagambo meza Yezu ashaka kutubwira natwe none! ‹‹ibyaha byawe birakijijwe››, ‹‹ukwemera kwawe kuragukijije; genda amahoro.›› Amagambo ya Yezu aha abanyabyaha amahirwe yo kubaho ntajya anyura mu kanwa kacu. Kereka iyo twihuriye na we ubwe akaduturamo. Maze akajya ayatuvugiramo

Nyamara se turinda twakwigira abacamanza b’abazirampuhwe, ni nde muri twe udakeneye izo mbabazi? Rwose Nyagasani Yezu wapfuye akazuka naze none azidukwizemo. Dukeneye kubabarirwa twebwe abahinduye ibyaha uburyo nyabwo bwo kwirwanaho no guharanira ubukire ( ruswa, uburaya, ubutekamutwe, ubujura). Dukeneye kubabarirwa twewe tutagira umuntu n’umwe dukunda usibye gukurikirana inyungu zacu bwite mu bo twitwa ko dukunda, dukorera cyangwa twitangira (ubusambanyi, kunyereza ibigenewe abandi, ubunebwe mu kazi, ikimenyane, gusahurira ingo mu kabari cyangwa mu ndaya cyangwa mu mashusho ateye isoni ya interineti n’ahandi aturuka…). Nyagasani Yezu wapfuye akazuka naze aturebane impuhwe twebwe abimitse urwango. Naze Yezu Kristu atubabarire twebwe abimitse amashitani tukayasenga tuyasaba gusonzoka. Nyagasani Yezu Kristu wapfuye akazuka naze atubabarire twebwe abicira impinja mu nda cyangwa tukagira uruhare mu gushyigikira ibikorwa nk’ibyo byo kwaka ubuzima abaziranenge.

Nyagasani Yezu wapfuye akazuka naze atubabarire twebwe abibwira ko turi abantu bakomeye. Ndetse dufite ububasha bwo kwica no gukiza. Tujye twibuka nyamara ko natwe twambaye umubiri. Ko ibyo dukorera abandi mu gitondo natwe dushobora kubikorerwa nimugoroba (Mt 26, 52). Yezu Kristu ni we ufite ububasha bwo kudapfa no kuticwa (Hish 1, 17-18;1Kor 15,1-5). Uwo ni we dukwiye twese gupfukamira no kwigana none (Fil 2, 5-11). Maze tukareka urukundo rukatwigarurira. Aho kwigarurirwa n’ingeso mbi y’ubwirasi ituma dusuzugura uwo Yezu Kristu yameneye amaraso ye. Aho kwigarurirwa n’agakungu katubonekera kiyita urukundo maze kagakunkumura roho yacu kayiroha aho Yezu yakuye Mariya Madalena.

Umubyeyi Bikira Mariya Nyirimpuhwe nahe buri wese muri twe kwakira none Yezu Kristu wapfuye akazuka. Uwo Mutegetsi wacu n’Umukiza rukumbi aje atugana ngo atugabire umutima wuje impuhwe. Bityo duherukire aho guhora tuvumira ku gahera abaduhemukiye. Ahubwo tubahereze Uhoraho ubudahwema ngo ahindure ubuhemu bwabo abahe guhinduka batarahwera. Bikira Mariya Umubyeyi w’Isugi nasabire none bariya bagore n’abakobwa ndetse n’abagabo amamiliyoni n’amamiliyoni biyemeje kubeshwaho no kwicuruza mu buryo bwinshi. Bashobore guhinduka bagarukire Yezu Kristu wapfuye akazuka biyemeje kumukunda nta buryarya. Ababaha icyashara kandi bihishe cyangwa ku mugaragaro, Bikira Mariya nabasabire guhagarika ayo mahano. Impanda yo guhinduka no kugirirwa impuhwe iravuze none. Nimucyo tuyumvire kuko tuyumvise. Kuko ntacyerekana ko ejo tuzaba tugishoboye kuyumva. Abiyemeje guhinduka none mwese nimucyo dusingize Yezu Kristu wapfuye akazuka uturemye bundi bushya.

Singizwa Yezu Kristu wapfuye ukazuka.