Tube abahamya b’ibyo Yezu aduhishurira

Inyigisho yo ku wa Kane w’icyumweru cya 4, IGISIBO 2013

Ku ya 14 Werurwe 2013

Yateguwe na Padiri Bernardin TWAGIRAMUNGU

Tube abahamya b’ibyo Yezu aduhishurira

Ivanjili y’uyu munsi itwereka ko Yezu ari umwana w’umuntu koko. Afite igihugu n’umuco avukamo. Umuryango w’Abayahudi avukamo ku bw’umubiri ufite uburyo bwihariye utekerezamo. Igitangaje ni uko iyi mitekerereze ijya guhura n’iy’iwacu i Rwanda kurusha uko ihura n’iy’abazungu b’i Bulayi. Iyo Yezu avuga ati : « ikuzo ryanjye sindikesha abantu », « mwebwe ndabazi », « mwashobora gute kwemera ? », «ntimugire ngo ni jyewe uzabarega kuri Data »,…ntimwumva se ko ameze nk’umunyarwanda uri mu mpaka, warakaye, uhanganye n’abantu bamurwanya ? Koko rero kuva ku mutwe wa gatanu kugeza kuwa cumi w’iyi vanjili, mutagatifu Yohani aratwereka Yezu mu mpaka ahanganyemo n’abamurwanya. Akenshi izi mpaka, zijya gusa n’intonganya, zirangira Yezu hari icyo aduhishuriye ku ibanga ry’ubuzima bwe. Muri uyu mutwe wa gatanu, icyo Yezu aduhishurira ku buzima bwe ni uko we ari umuvu(u)zi (reba Jn 5, 8), ko asumba isabato (reba Jn 5, 18), ko ari umwana w’Imana se (Jn 5, 25), ko we na se bangana (Jn 5, 18), ko ariwe shingiro ry’ibyanditswe bitagatifu (Jn 5, 39), ko aje kugirango abere bose umukiza (Jn 5, 34).

Ivanjili y’ejo yarangiye iduhishurira ko Yezu ari « umwana w’Imana » n’ « umwana w’umuntu ». Ibyo rero benshi barabyamaganye. Mu mvugo igezweho mu Rwanda twavuga ko babipinze. Nyamara hari abagabo Yezu atanga bo guhamya iri jambo rye. Umugabo wa mbere uhanya ko Yezu ari « Umwana w’Imana » akaba n’ « umwana w’umuntu » ni Yohani Batisita (Jn 5, 33-35) woherejwe n’Imana nk’uko Ivanjili ibitubwira (Jn 1, 6-7). Dore uko Ivanjili ibitubwira : « habayeho rero umuntu woherejwe n’Imana, izina rye rikaba Yohani. Yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby’urwo Rumuri, kugira ngo bose bamukeshe kwemera. Si we wari Urumuri, ahubwo yari umugabo uhamya iby’urwo Rumuri ». Undi mugabo uhamwa iri hishurirwa ni ibitangaza Yezu agaragaza akiza abantu indwara z’amoko yose (Jn 5, 36). Arababwira ati : « jye mfite icyemezo kiruta icya Yohani, kuko ibikorwa Data yampaye gukora, ari byo nkora; kubirangiza akaba ari byo bihamya ko Data yantumye ». Umuhamya wa gatatu ni Imana Se wa Yezu nk’uko Isezerano rya kera rimutubwira (Jn 5, 39). Yezu arababwira ati : « mushakashakira mu Byanditswe, mwibwira ko ari ho musanga ubugingo bw’iteka, nyamara ni byo bihamya ibinyerekeyeho ».

Igishimishije, Banyarwanda namwe mwumva ikinyarwanda, ni uko Yezu yahaye abamwemera kuba nabo abana b’Imana. Mubimenye, mubyiyandike mu bwenge no mu mutima : shitani itinya kandi ikagenda ibebera imbere y’umuntu uziko ari umwana w’Imana. Tugire iryo shema ryo kumva ko turi abana b’Imana. Nidusenga tuvuga tuti Data wa twese uri mu ijuru twiyumvishe uburemere bw’iryo sengesho Yezu yatwigishije. Natwe tube abahamya b’uko Yezu ari Imana. Tubigaragarize mu bikorwa byacu. Ijambo ry’Imana turicengere mbese ritubere nk’ikinyarwanda, turitekerezemo maze ridusohokemo nk’uko ikinyarwanda kidusohokamo.

Nyamara ariko abahakanyi ntibabura. Abo ni abatabona ko Yezu n’abamukurikiye ari abana b’Imana. Abo nibo Yezu adatinya kubwirira ku karubanda ati : « mwebwe ndabazi : nta rukundo rw’Imana mwifitemo » (Jn 5, 42). Akongeraho ati : « ntimugire ngo ni jyewe uzabarega kuri Data, uzabarega ni Musa, kandi ari we mwiringiye ». Kuvuga ko uzabarega ari Musa bishatse kuvuga ngo : ijambo ry’Imana mwumva ntimurikurikize, amategeko ya Musa mwumva ntimuyakurikize n’impanuro z’abahanuzi mwumva ntimuzikurikize nibyo bizabashinja. Nimucyo rero twakirane umutima mwiza amabanga Yezu aduhishurira ku buzima bw’Imana n’ubwa muntu. Cyane cyane tumenye kandi twemere ko Yezu ari umwana w’Imana akaba n’umwana w’umuntu. Bizadukiza.

Mu kurangiza iyi nyigisho, mumfashe kwishimira umushumba mushya Imana iduhaye, Nyirubutungane Papa Fransisko wa Mbere (watowe ku mugoroba w’uwa gatatu,13 Werurwe 2013). Fransisko wa Assise afasheho urugero azadufashe kwiyumvisha ko kubaho gikene mu rukundo bidufasha kumenya Imana no kubana neza n’abavandimwe bacu.

Imana iturinde kandi ishimirwe ibyiza idahwema kutugirira.

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho