Ubumwe n’ubuvandimwe muri Kristu wazutse (Intu 4, 42-37)

Inyigisho yo ku wa kabiri w’icyumweru cya 2 cya Pasika, 14 Mata 2015

Bavandimwe,Yezu akuzwe!

Mbufurije pasika nziza. Nk’uko mubizi Pasika ni umunsi mukuru ukomeye ku bakristu. Tuwutegura iminsi 40 y’igisibo, tukawuhimbaza mu minsi 50, ni ukuvuga kugera kuri Pentekositi. Dukomeze twemerere Yezu atuvane mu mwijima, atujyane mu rumuri, atumurikire natwe tubere abandi urumuri (Mt 5,13-16). Koko rero guhimbaza Pasika si ukuririmba Aleluya gusa. Ni ukwemera ko ubuzima bwacu buhinduka. Mbese navuga ko hari intambwe eshatu dusabwa gutera : kwemera ko Kristu yazutse, kuzukana na Kristu no kuzura abapfuye.

  1. Kristu yarazutse

Intambwe ya mbere mu guhimbaza Pasika ku buryo buboneye ni ukwemera ko Yezu yazutse. Murabizi nta muntu wigeze abona Yezu asohoka mu mva. Nta munyamakuru wari uhari ngo afate amafoto. None se dushingira kuki duhamya ko Yezu yazutse ?

Dushingira ku buhamya bw’ababanye nawe mbere y’urupfu rwe, bakamubona abambye ku musaraba, nyuma akabiyereka aho amariye kuzuka. Tugendera ku buhamya bwa Mariya Madalena, Petero, Yohani, Tomasi, abigishwa bajyaga Emawusi n’abandi. Ubwo buhamya nibwo dusanga mu Isezerano rishya no mu nyigisho za Kiliziya.

Dusabe ingabire yo kurushaho kwemera ko Kristu yatsinze icyaha n’urupfu kandi ko igihe turi kumwe na we, igihe twunze ubumwe na we, nta kabuza natwe tuzatsinda.

  1. Kuzukana na Kristu

Intambwe ya kabiri ni ukuzukana na Kristu. Icyatumye Yezu yemera gupfira ku musaraba ni twebwe abantu no kugira ngo dukire. Izuka rya Yezu ryahinduye isi, by’umwihariko rihindura ubuzima bw’abigishwa ba Kristu nk’uko rituvugurura muri iki gihe. Izuka ririmo ibyiciro bibiri. Hari izuka ry’imibiri rizaba ku munsi w’imperuka. Hari n’izuka ry’imitima, ryo riba buri munsi. Ijambo Pasika rivuga guhita, kuva ahabi ujya aheza. Yezu atuvana mu mwijima, akatujyana mu rumuri, atuvana mu gahinda, akadusendereza ibyishimo, atuvana mu bucakara bw’icyaha, akaduha ubwigenge bwuzuye, mbese atuvana mu rupfu akadusendereza ubuzima bwe. Icyakora kubera ko adakoresha igitugu n’iterabwoba, ni ngombwa ko tumwemerera, tukamwakira mu buzima bwacu, tukamugenera umwanya w’ibanze muri gahunda zacu.

Ntibyoroshye kwemera kuyoborwa na Yezu no kumwizera muri byose. Mwibuke wa mugabo wagendaga mu mugozi wahuzaga ibiti birebire nko muri m 20 uvuye ku butaka. Yagendaga gahoro gahoro yigengesereye akava ku giti kimwe akajya ku kindi. Abantu babanza gutangara ariko baza kubona ko adasanzwe. Akomeza acunga ingorofani irimo ubusa kuri uwo mugozi, abantu barushaho gutangara no kumukomera amashyi. Yakomeje acunga ingorofani irimo umufuka wa sima, abantu barushaho gutangara. Yagezaho asaba abari aho ko hagira uza akajya mu ngorofani akayicunga kuri uwo mugozi. Abantu batangiye kurebana, habura n’umwe wemera kujya mu ngorofani.

Natwe hari ubwo dutangarira Yezu, tukaririmba ko yatsinze nyamara yadusaba kujyana nawe, tugatangira gushidikanya.

Ikigaragaza ko twamwemereye, ko twamwakiriye ni ugukunda isengesho no kuribonera umwanya, guhabwa isakramentu ry’imbabazi (Penetensiya), kwifatanya n’abandi mu gitambo cy’Ukaristiya, no kugira uruhare rugaragara muri gahunda z’umuryango remezo n’ibindi.

  1. Kuzura abapfuye

Intambwe ya gatatu mu guhimbaza Pasika ni ukuzura abapfuye. Mu butumwa Yezu aha abigishwa be, harimo kuzura abapfuye. « Aho munyura, muvuge ko Ingoma y’ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzure abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu mutange ku buntu » (Mt 10,7-9). Niba Yezu yarohereje abigishwa be kuzura abapfuye ni uko azi ko bazabishobora nibemera kuyoborwa na Roho Mutagatifu, we Nyagasani utanga ubugingo.

Ngira ngo muzi ko mu bushishozi bwabo, abanyarwanda bavuga ko gupfa biri ukubiri. Hari upfa bakamushyingura, hari n’upfa ahagaze. Aba bapfuye bahagaze nibo Nyagasani Yezu wazutse atwoherezaho ngo tubafashe gusohoka mu mva. Ese izo mva bagomba gusohokamo ni izihe ? Ni agahinda, ni urwango, ishyari, inzika. Izo mva ni ubunebwe, ubusambanyi, ubujura, ikinyoma, mbese n’izo ngoyi zose Sekibi adahwema kubohesha abantu bityo akababuza amahoro n’ibyishimo by’abana b’Imana. Kuvana abantu mu mva ni ukubatera ibyishimo, ni ukubasura tukabahoza, tukabahumuriza, mbese tukabafasha uko dushoboye. Tukabaha kugira amizero no kumva ko imvura ikurikirwa n’umucyo.

  1. Ubuvandimwe mu muryangoremezo

Gahunda ya Pasika ni ukwemera ko Yezu yazutse, kuzukana na we no kuzura abapfuye.Ibyo byose tubifashwamo na Roho Mutagatifu no kunga ubumwe n’abandi. Nta mukristu uba nyamwigendaho. Ubukristu burushaho kuryoha iyo busangiwe. None se Yezu ntiyatoye intumwa 12 ngo basangire ubuzima, babane na we nyuma azabohereze mu butumwa (Mk 3,14) ? Ndetse n’igihe yaboherezaga mu butumwa yoherezaga babiri babiri (Lk 10,1).

Abakristu ba mbere barebeye kuri urwo rugero rwiza Yezu yabahaye, barangwa n’ubumwe nk’uko isomo ry’uyu munsi ribitubwira. « Imbaga y’abemera yari ifite umutima umwe n’amatwara amwe, kandi nta n’umwe wibwiraga ko icyo atunze cyose ari icye bwite, ahubwo byose byari rusange kuri bo… nta mukene wababagamo… » (Intu 4,32-37).

Abakristu ba mbere bamurikiwe na Roho Mutagatifu, bashyize mu bikorwa urukundo Yezu yabasigiyeho umurage barangwa n’ubumwe n’ubuvandimwe badashingiye ku isano y’amaraso, ahubwo bushingiye ku isano y’ukwemera. Ku bwa Batisimu bose babaye abavandimwe, bityo bakabaho mu rukundo rwa kivandimwe. Ntimugirengo byarangiranye n’icyo gihe.

Muri Sinodi kuri Afurika yabereye i Roma mu 1994, Abepiskopi bemeje Kiliziya ari Umuryango w’Imana. Mu gushyira mu bikorwa iyo gahunda, niho havuye imiryangoremezo. Ni ukuvuga ingo 12-15 zituranye, zishyira hamwe, zigafatanya gahunda y’isengesho, yo kuzirikana ijambo ry’Imana no kurishyira mu bikorwa no gufatanya gukemura ibibazao binyuranye by’ubuzima bwa buri munsi. Kubera kwegerana no kumenyana, gukemura ibibazo by’abakene, abarwayi, imfubyi… biraborohera. Hari nk’imiryangoremezo irihira abanyeshuri mu mashuri yisumbuye ! Hari abasengera mu ngo, bakava mu rugo bajya mu rundi. Hari abagira ahantu hamwe basengera. Buri muryangoremezo ureba ikiboneye. Icy’ingenzi ni ukumva ko Batisimu bahawe yababereye ivuka rishya, yabagize abavandimwe, bagashaka uburyo ubwo buvandimwe bwashinga imizi kandi bukera imbuto zigaragara.

Ese abapadiri n’abihayimana bagomba kujya mu miryangoremezo ? Byaba byiza bagiyeyo ariko sicyo basabwa mbere na mbere dore ko na gahunda bagira rimwe na rimwe zitaborohera. Icyo abapadiri basabwa ni ukubaho kivandimwe mu rugo rw’abapadiri barangwa ubumwe n’urukundo. Bityo ibyo bashishikariza abandi nabo bakaba babishyira mu bikorwa ku rwego rwabo. Ni kimwe no mu rugo rw’abihayimana.

Bavandimwe,

Dukomeze guhimbaza Pasika turangamira Yezu wazutse. We Rumuri nya kuri rumurikira umuntu wese uje kuri iyi si atumurikire. Bityo natwe tubere abandi urumuri, ari mu ngo zacu, mu miryangoremezo, ku kazi, mu mashuri n’ahandi. Pasika nziza kuri mwese.

Padiri Alexandre UWIZEYE

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho