Ukwemera kwera imbuto

Inyigisho yo ku cyumweru cya 27 gisanzwe, C, 2013

Ku ya 06 Ukwakira 2013 – Yateguwe na Padiri Alexandre UWIZEYE

Nigeze kubaza umwepiskopi w’ i Burundi impamvu abahutu n’abatutsi bicana kandi ari abakristu, barabatijwe, bagakomezwa, bagashyingirwa, bakabatirisha abana babo, bagahurira mu kiliziya ? Yaranshubije ati “ Ikibazo ni ukwemera. Bakora imihango y’inyuma ariko batarigeze bahinduka ngo bemere koko Ivanjili ya Yezu Kristu, ibacengere mu mutima, ibahindure abantu bashya”.

Icyo gisubizo cya Musenyeri Nterere sicyo nari niteze. Narinzi ko agiye kundondorera uburyo abamisiyoneri batigishije neza Ivanjili, uburyo abanyamahanga bivanga mu bibazo vy’u Burundi. Nari niteguye ko ambwira amateka n’imiyoborere yaranze kariya karere, imibanire y’abahutu n’abatutsi n’abatwa, akarengane n’ubwikanyize byagiye biyiranga. Antungira agatoki ku mutima w’ubukristu: UKWEMERA. Byatumye ndushaho kugira inyota yo gusobanukirwa n’ukwemera kwa Kiliziya gatolika.

Ukwemera ni iki? Ese ukwemera kurapimwa, ukaba wagushyira ku munzani ukamenya ibiro gupima ? Umuntu ufite ukwemera yamenya niba ari kwinshi cyangwa se niba ari guke ? Intumwa za Yezu niko zibitekereza. Niyo mpamvu zimubwira ziti “Twongerere ukwemera”.

Icyo gihe Yezu yari amaze gutanga inyigisho ikakaye yerekeye kubana bya kivandimwe no kubabarira igihe cyose. “Umuvandimwe wawe nagucumuraho, ubimuhane ukomeje, maze niyicuza, umubabarire. Ndetse nagucumuraho karindwi mu munsi, akakwitwaraho karindwi avuga ati’ ndabyicujije’, uzamubabarire.” (Lk 17, 3-4). Intumwa ziribaza ziti “Umuntu yababarira ate igihe cyose?” Niko gusaba uburyo bwazifasha gushyira mu bikorwa iyo nyigisho ya Yezu. Zirasaba ukwemera kwisumbuyeho.

Mu kubasubiza, Yezu arabereka ko icy’ingenzi Atari ubwinshi cyangwa se ubuke bw’ukwemera dufite, ahubwo ari imbuto kwera. Mbese ni nka bya bindi abakurambere bacu bavuga mu mugani ngo « Akuzuye umutima gasesekara ku munwa ». Ukwemera kuba mu mutima, ariko kukera imbuto zigaragarira abo tubana n’abo dukorana. Ukwemera ni impano y’Imana dusabwa kwakira mu bwiyoroshye. Tukwakira mu buzima bwa buri munsi no mu bibazo bitabura. Kugira ukwemera si uguhungira ibibazo mu masengesho. Ni ukubishakira umuti dufashijwe kandi tumurikiwe n’ukwemera kwacu.

Ukwemera kwifitemo imbaraga n’ubutwari ndengakamere. Mbese nka ruriya rugero Yezu atanga. Akabuto gatoya gaterura igiti nyamunini kakagitera mu nyanja. Ngira ngo muzi ko muri Bibiliya, inyanja ari indiri ya Sekibi, urupfu n’ibibi byose. Igiti gitewe mu nyanja rwagati, gishushanya umutsindo w’ubuzima ku rupfu. Mbese ni ukwizera gusarura imbuto nziza kandi nyinshi ahantu hatari hitezwe ko hava umusaruro. Ngibyo ibitangaza by’ukwemera uko kwaba kungana kose.

Aha tuhumve neza. Ukwemera si ugutegeka Imana gukora ibitangaza. Oya. Ukwemera ni igisubizo cya muntu ku mugambi Imana imufiteho. Ukwemera ni uguhitamo kuyoboka Imana yonyine akaba ari yo twubakaho ubuzima bwacu, akaba ariyo idukoresha, tukaba abagaragu bayo b’indahemuka. Ni ukwakira Ijambo ryayo tukemera ko ridutunga kandi rikatuyobora. Ni ukurisoma, tukarizirikana mu mutima wacu tukarishyira mu bikorwa. Kugira ukwemera ni ukwigishwa na Kiliziya imwe, itunganye, gatolika kandi ikomoka ku ntumwa. Mu yandi magambo ni ukwirinda kujarajara ngo « Hose ni Imana basenga ».

Ukwemera nyako kujyana no gucika ku ngeso mbi nk’ubusinzi, ubujura, ubusambanyi, ikinyoma, amazimwe, ubunebwe, ishyari, kwikubira… Umukristu wemera, Roho Mutagatifu amuhunda imigenzo myiza ishingiye ku rukundo, amahoro, ibyishimo, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu (Soma Ga 5,22-23).

Kugira ukwemera ni uguhinduka ikiremwe gishya. Nibyo Pawulo atubwira ati « Nimuherukire aho kubeshyana, kuko mwasezereye muntu w’igisazira hamwe n’imigenzereze ye, mugahinduka umuntu mushya, uwo Umuremyi ahora avugurura amwishushanya, agira ngo amugeze ku bumenyi nyakuri. Icyo gihe ntihaba hakivugwa Umugereki cyangwa Umuyahudi, uwagenywe cyangwa utagenywe, umunyeshyanga cyangwa Umushiti, umucakara cyangwa uwigenga ; ahubwo haba havugwa gusa Kristu, uba byose muri bose » (Soma Kol 3,9-11). Ahandi Pawulo arivugira ati « Sinjye uriho, ahubwo ni Kristu uri muri njye ». (Ga 2,20).

Bavandimwe,

Ukwemera ni urugendo rwa buri munsi. Ikindi ni uko ukwemera kugomba kugaburirwa kugira ngo gukure kandi kurusheho kwera imbuto. Abakora umwuga w’ubuhinzi barabizi. Ntabwo wabiba imbuto ngo nurangiza wigendere uzagaruke uje gusarura. Bisaba kubagara, ukabagurura, izuba ryava ukavomerera, ugasasira, ugashyiraho ifumbire bityo ukazabona umusaruro. Ukwemera nako gusaba kwitabwaho. Isengesho rihoraho, amasakramentu y’ukaristiya na penetensiya, ibikorwa by’urukundo binyuranye, inama tugira abandi cyangwa tugirwa… izo ni ingero z’ibifasha ukwemera gukomera, gukura no kwera imbuto mu buzima bunyuranye no mu nyanja yuzuye imihengeri n’ibibazo abakristu bahura nabyo. Urugero rw’iyo mihengeri ni nk’ibyo bavuga ko ari amajyambere, ko bigezweho nyamara wabisuzuma neza, agusanga uretse inyungu rwihishwa zibiri inyuma, bisenya umuntu bikamubuza amahoro n’ibyishimo, bigasenya imiryango n’igihugu muri rusange. Ukwemera kujyana n’ubushishozi no kutaba « nyamujyiyobigiye ».

Pawulo niho aganisha ashishikariza Timote kwivugururamo ingabire y’Imana yahawe igihe aramburiweho ibiganza. Pawulo yandika iriya baruwa yari muri gereza mu bubabare butagereranywa. Nyamara aravuga yeruye ati « Imana ntiyaduhaye umutima wuje ubwoba, ahubwo yaduhaye umutima wuje imbaraga, urukundo no kwitsinda ». Mu muhengeri rwagati, ngiki igiti gihagaze neza kikera imbuto nziza kandi nyinshi.

Pawulo ni urugero rw’umugaragu nk’abandi (serviteur non indispensable) Ivanjili itubwira. No muri gereza arakomeza gukorera Yezu wamutoye. Nyamara nta na rimwe yumva ko Imana ifite inshingano yo kumuhemba. Arivugira ati «  Kuba naramamaje Inkuru nziza, si byo byatuma nirata, kuko ari umurimo ngombwa nashinzwe ; ndiyimbire rero niba ntamamaje Inkuru nziza » (1 Kor 9,16). Ivanjili ni ijambo ry’ubuzima. Ni ishema gutorerwa kuyamamaza. Ni ibyishimo ku mukristu wese kugira uruhare ku butumwa bwo kwamamaza Inkuru nziza Yezu yatuzaniye.

Icyumweru cyiza kuri mwese.

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho