Umushumba

ICYUMWERU Cya IV CYA PASIKA, 08/05/2022

Intu 13,14.43-52; Zab 99, 2.3.5; Hish 7, 9-14b-17; Yh 10, 27-30.

Umushumba mwiza

Tugeze ku cyumweru cy’Umushumba mwiza. Umushumba w’icyitegererezo ni Yezu Kirisitu. None dusabire abamukurikiye bihatire kumukurikiza. Reka dutekereze ku by’ingenzi bigomba kuranga umushumba muri ibi bihe turimo muri rusange ku isi yose no mu Rwanda ku buryo bw’umwihariko.

1.Kumenya intama ze zose

Umushumba mwiza amenya intama ze zose. Nta n’imwe avangura. Zose azitaho. Kuzimenya no kuzitaho, bivuga ko abana na zo zikamwisangaho. Ni kenshi intama zikenera kumva ijwi rye. Cyane cyane iyo ziri mu bibazo by’uburwayi n’amagorwa yo kuri iyi si. Umushumba mwiza mu bihe byose yegera intama ze zikamwumva. Ijwi rye rirazihumuriza. Ntirikankamira, ntiryuka inabi. Intama zikeneye kumva Umushumba wazo kugira ngo igihe havutse ibibazo zimenye inzira zigenderamo. Umushumba iyo yitwaye nk’icyangwe akicecekera bicika, intama ze zirahungabana zikanatatana.

  1. Kumenya icyo agabura

Yezu ati: “Nziha ubugingo bw’iteka”. Igishishikaje Yezu, ni uguha intama ze Ubugingo bw’iteka. Azibera ifunguro ritunga roho. Yezu ni We funguro ryuzuye ribeshaho. Intama ze ntizizapfa bibaho kuko zihorana ifunguro. Nta mudari. Abashumba bari kuri iyi si, biyemeje kuyobora intama za Kirisitu babikora neza iyo bazi ko ikigamijwe mbere y’ibindi ari ukubana na we ubuziraherezo mu ijuru. Bityo ibyo bakora byose ntibibagirwa ko intego ari ukuganisha mu ijuru abo bashinzwe bose. Abashumba b’ikubitiro uhereye ku Ntumwa, nta mihibibikano yindi babagamo. Bashishikazwaga no kwamamaza Ingoma y’ijuru. Iby’isi ntacyo bari bakibyitayeho. Uko iminsi yagendaga yigira imbere, ni ko ababatijwe barushagaho kuba benshi. Ibyo byasabaga abashumba kwita ku buryo bayobora neza. Imirimo yo gutunganya isi mu bihugu hirya no hino, na yo yatwaye igihe kinini n’imbaraga abatorerwaga kwamamaza Ingoma y’ijuru. Uko amateka yakomeje gutera imbere, habonetse abantu benshi b’impuguke bihatiye ibikorwa byo gutunganya sosiyete. Mu gihe tugezemo, abashumba b’imbaga y’Imana ntibari bakwiye guhangayika ngo birengagize umurimo batorewe. Abanyapolitike bashinzwe kuyobora abantu bita ku mutekano wa buri wese ari na ko bihatira kumuteza imbere. Ayo ni Amajyambere y’umubiri avuga kenshi.

  1. Ibyo Umushumba agomba kwitondera

Icya mbere ni ukutita ku nshingano ze. Ibyo ni ukubigendera kure. Dushobora kwibeshya ngo hariho abashumba batazi inshingano zabo muri sosiyete. Nta wavuga ko batazizi. Ahubwo bamwe biha kunyunyuza indonke zo ku isi bagaca ukubiri n’inshingano Yezu yabahaye. Ikindi umushumba agomba kwitaho, ni ugukomera ku butumwa yahawe yirinda kuvangira ishusho agomba kugaragaza mu maso y’igihugu cyose. Ikindi rero ni ukubana n’ababaye akabahumuriza bose. Agomba kumenya ibibazo barimo akabavuganira. Ijwi rye riba rikenewe ngo rihumurize kandi ryamagane ibirura aho biva bikagera.

  1. Abashumba mu Rwanda

Kuva kera, Abanyarwanda bahuye n’ibibazo bitagira ingano biremereye cyane. Hakunze kubura abategetsi barangwa n’urukundo. Abatorerwa kuba abashumba muri iki gihe, bagomba kwirinda kuba ibiragi. Nibazamure ijwi ryumvikana bahumuriza imfubyi n’abapfakazi bose bose. Bazagomba kurangwa n’Urukundo rutari amagambo gusa. Bagomba kurebera abantu bose no kubavuganira.

Yezu Kirisitu nabahe ubutwari bakomere ku butumwa bahumurize intama zatatanye. Umubyeyi Bikira Mariya aduhakirwe kuri Data Ushoborabyose. Abatagatifu badusabire mu ijuru. Amina.               

Padiri Cyprien Bizimana  

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho