Nagushyiriyeho kuba urumuri rw’amahanga

   Inyigisho yo ku cyumweru cya kane cya Pasika-Umwaka C

Amasomo: Intu 13, 14.43-52; Zab 99, 1-2, 3, 5; Hish 7, 9.14b-17; Yh 10, 27-30

Bavandimwe muri Kristu Yezu, nimugire amahoro!

Bavandimwe, turi ku cyumweru cya kane cya Pasika, icyumweru cy’umushumba mwiza kikaba n’umunsi mpuzamahanga wo gusabira umuhamagaro w’abiyegurira Imana.  Ijambo Yezu Kristu yageneye gutunga roho zacu uyu munsi, riratwereka ko ari umushumba mwiza, uzi intama ze kandi uziha ubugingo bw’iteka. Byongeye ko mu bantu bo mu mahanga yose no mu bihe byose, uwamumenye kandi akakira wese inkuru nziza ye, abarirwa mu ntama ze; akaba ari we ubwe uzamubera umushumba; bityo n’aho yanyura mu magorwa ameze ate mu buzima bwe bwo ku isi, nta kizamumushikuza mu biganza. Ahubwo igihe nikigera azamushyikiriza Imana Data; aho yo ubwayo izamuhanagura amarira yose ku maso, maze akayihora imbere ayisingiza ijoro n’umunsi. Ibi rero ntako bisa! Tubiharanire twese.

Mu kuzirikana ku muhamagaro w’abiyeguriye Imana duhereye ku masomo ya none, turangamire Yezu Kristu, umushumba mwiza watangiye ubugingo bwe intama ze zo mu bihe byose, kugira ngo nyine na zo zikunde zigiremo ubugingo bw’Imana. Ni na ryo yobera dukomeje kuzirikana muri iki gihe cya Pasika. Uyu rero ni umunsi wo kuzirikana ko isi ikeneye abashumba bakunda kandi bitangira ubushyo bwa Nyagasani ku rugero rwa Kristu Umushumba mukuru. Uyu munsi kandi nudufashe kubona no kuzirikana ku bukene bw’isi mu bijyanye no kumenya Imana no kwakira inkuru nziza Yezu Kristu, Jambo wayo, ubwe yatwibwiriye. Intangiriro y’ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani itubwira uko uwo Jambo yaje mu isi ariko isi irarenga ntiyamumenya; yaje mu bye, ariko abe ntibamwakira (Yh 1, 10-11). Sinshidikanya ko ari na ho ibyago by’isi bipfundikiye.

Abo Yezu ahamagarira kumwiyegurira rero bagomba kumva neza ko ubutumwa bwabo bwa mbere ari ugushyira isi uwo mugisha yirengagije. Bahamagariwe mbere na mbere kuba urumuri rw’amahanga no kogeza hose Ijambo ry’umukiro, nk’uko Nyagasani ubwe yabitubwiye mu isomo rya mbere (Intu 13, 47). Niba rero Yezu ubwe ubatora ari na we ubasaba kubera abandi urumuri, kandi akaba ari we Rumuri nyakuri rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si (Yh 1, 9); Yezu abasaba kuba nka we ubwe mu maso y’isi. Mu yandi magambo, ashaka kwikomereza ibikorwa bye byo gukiza isi muri bo. Ni cyo gituma rero na bo bagomba guharanira ko imibereho yabo yose isa n’iya Kristu, ko bamubengerana hose, bakamubera abaranga beza: ubabonye akabona Yezu atavunitse.

Kwiyegurira Imana by’umwihariko muri ibi bihe isi igenda yigomeka nkana ku Mana, kandi ikanimika ubwenge n’ukwirwanaho bya muntu, bisaba guhoza ijisho ku musaraba wa Yezu ukazirikana urukundo rwitanga bene kariya kageni. Hari bamwe batinya gutangirana na Yezu cyangwa se gukomezanya na We iyi nzira, bagacibwa intege no gutinya amavunane y’ubutumwa bubategereje. Abo tubasabire kumva ko ntawiha Imana agera, agononwa cyangwa se yirondereza; no kumva ko igikuru ari ukwishyira mu biganza by’Imana ukareka ugushaka kwayo kugakorwa nka Bikira Mariya. Nk’intumwa Pawulo na Barinaba kandi, twumve ko ubutumwa Yezu aduha budakorwa gusa aho twumva twishimiye cyangwa twishimiwe, mbese aho ibintu byose byijyanamo. Dusabe inema yo kwakirana ukwemera ibigeragezo n’ibitotezo twahura na byo, bijyanye koko n’ubutumwa.

Uyu munsi dusabire cyane abiyeguriye Imana, abasore n’inkumi bari mu nzira yabyo, ariko kandi dusabire cyane cyane urubyiruko gukunda iyo ngabire; kimwe n’imiryango yose y’abakristu kurera neza abana babo; kuko uwo muhamagaro uvukira mu muryango. Abamenyereye kugusha no guca intege urubyiruko ngo aha rutavaho rukurikira Yezu, na bo nibumve ko ari ukuvangira Imana, bisubireho.

Ntore z’Imana mwese mukomere, mukomeze inzira Yezu yabatoje. Muramubere intumwa iteka n’ibihe byose, muzirikane uwabatoye ijoro n’umunsi. Ubatora ni indahemuka, mwahisemo neza!

Nyagasani Yezu nabane namwe!

Diyakoni Jean Paul MANIRIHO

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho