Yezu Kristu ni we wenyine udukiza icyaha kidushikamiye

Inyigisho yo ku wa gatanu, 29 C, 2013, tariki ya 25 Ukwakira 2013

Amasomo: Isomo rya mbere: Rom 7, 18-25a; Ivanjili: Lk 12, 54-59

Iyi nyigisho yateguwe na Padiri Balthazar NTIVUGURUZWA

Bavandimwe,

Ineza, amahoro n’ubuntu bituruka kuri Yezu Kristu, bihorane namwe.

Dushimire Imana iduhaye uyu munsi kandi ihora itugenera ibidutungira umubiri, umutima na roho. Dufate akanya gato, tuzirikane amasomo matagatifu Liturujiya yatugeneye uyu munsi. Ndibanda ku isomo rya mbere ryavuye mu ibaruwa Pahulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma.

Bavandimwe,

Pahulo mutagatifu akomeje kudufasha kuzirikana ku ibanga ry’ugucungurwa kwacu. Uyu munsi, aratwibutsa ukuntu buri muntu wese, yisuzumye atihenze, asanga ashikamiwe n’icyaha, maze icyiza yifuza ntikimubangukire ngo agikore, ahubwo akabangukirwa no gukora ikibi adashaka.

Niba ibintu ari uko biteye, ni inde uzadukiza iyo nkeke n’uwo muzigo bituruka ku cyaha? Ni nde wakiza iyo kamere yacu yaritswemo n’icyaha? Pahulo mutagatifu arahamya adashidikanya, ati: Nta wundi wundi, usibye Yezu Kristu wenyine.

Bavandimwe,

Koko Yezu Kristu ni we wenyine ushobora kubwira bene muntu bose bashikamiwe n’icyaha, ati “Nimungane mwese, abarushye n’abaremerewe, jye nzabaruhura” (Mt 11, 28). Ni we wenyine ushobora kutubohora ku ngoyi y’icyaha. Ni we wenyine ushobora kubwira buri muntu muri twe ati “Izere mwana wanjye, ibyaha byawe urabikijijwe” (Mt 9, 2).

Uko kubohorwa ku cyaha tukwakira mbere na mbere mu Isakaramentu rya Batisimu. Pahulo mutagatifu yarabitwibukije (Rom 6, 1-14). Muri batisimu, dupfa ku cyaha, kuko duhambanwa na Kristu mu rupfu rwe, “kugira ngo uko yazuwe mu bapfuye n’ikuzo rya Data, bityo natwe tugende mu bugingo bushya” (Rom 6, 4). Nuko rero, muri Yezu Kristu, twarokowe ubucakara bw’icyaha, duhinduka abagaragu b’ubutungane (Rom 6, 18).

Uko kubohorwa ku cyaha tukuronkera kandi no mu yandi masakaramentu, cyane cyane mu Isakaramentu rya Penetensiya. Muvandimwe, zirikana igihe cyose ugiye mu ntebe ya Penetensiya, maze ukicuza by’ukuri, ukicuza utihenze. Zirikana ukuntu wumva umerewe neza, watuwe umutwaro; zirikana ukuntu wumva Yezu Kristu yakuruhuye koko.

Bavandimwe,

Nk’uko na Petero intumwa nawe yabihamije, igihe we na Yohani bari bajyanywe imbere y’Inama nkuru, “nta wundi wundi twakesha umukiro usibye we [Yezu Kristu], kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe, ngo abe ari ryo twaronkeramo uburokorwe” (Intu 4, 12). Yezu Kristu ni we koko Hakizimana; ni we Manirakiza; ni we Karuhura, nk’uko dukunze kubiririmba.

Muvandimwe, urumva ushikamiwe n’icyaha? Gana Yezu Kristu aragukiza.

Urumva hari icyaha cyakuboshye, cyakugize umucakara wacyo? Sanga Yezu Kristu arakubohora.

Urumva uremerewe ku mutima kubera ibyaha wakoze? Gana Yezu Kristu arakuruhura.

Urumva wifuza guharanira ikiza mu buzima bwawe? Sanga Yezu Kristu arabigushoboza.

Urifuza kugana inzira y’ubutungane? Tuza Yezu Kristu mu buzima bwawe; maze ayikwereke kandi ayikuyoboremo. Koko, ni we Nzira, n’Ukuri n’Ubugingo (Yh 14, 6).

Imana ishimwe muri Yezu Kristu Umwami wacu n’Umukiza wacu!

Padiri Balthazar NTIVUGURUZWA

Publié le
Catégorisé comme Inyigisho