Amasomo, ku cyumweru cya 24 B gisanzwe

Isomo rya 1: Isomo ryo mu gitabo cy’umuhanuzi Izayi 50,5-9a

Dore amagambo y’Umugaragu w’Imana: Nyagasani Uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa; uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga bancira mu maso. Cyakora Nyagasani Uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk’ ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n’ikimwaro. None se ko undenganura ari hafi, ni nde watinyuka kumburanya? Naze tujyane imbere y’umucamanza! Ni nde uzanshinja murubanza? Ngaho niyigaragaze maze anyegere! Ni byo rwose Nyagasani Uhoraho arantabara, ninde rero wanshinja icyaha?

 

Isomo rya 2: Isomo ryo mu Ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo 2,14-18

Byaba byunguye iki se bavandimwe banjye, umuntu avuze ko afite ukwemera niba adafite ibikorwa? Uko kwemera se gushobora kumukiza? Niba umuvandimwe wawe cyangwa mushiki wawe bambaye ubusa, cyangwa se badafite ibyo kurya bya buri munsi, maze muri mwe hakagira ubabwira ati «Nimugende amahoro, mwote kandi muryoherwe», atabahaye ibibatunga byaba bimaze iki? Bityo rero n’ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ubwako. Ariko wenda hagira uvuga ati «Wowe ufite ibikorwa, naho jye nkagira ukwemera!» Uwo nguwo namusubiza nti «Nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, naho jye nkwereke ibikorwa bigaragaza ukwemera kwanjye.»