Amasomo, ku cyumweru cya 25 B gisanzwe

Isomo rya 1: Igitabo cy’Ubuhanga 2,12.17-20

Mu bitekerezo byabo bifutamye barabwirana bati “Twibasire intungane kuko itubangamiye, ikarwanya ibikorwa byacu, ikanadushinja ko twarenze Amategeko, tugahemukira umuco mwiza badutoje. Nimureke turebe niba ibyo ivuga ari ukuri, dusuzume uko ibyayo bizarangira. Niba intungane ari umwana w’Imana koko, izayitabara, iyigobotore mu nzara z’abanzi bayo. Tuyigeragereshe ibitutsi n’ibitotezo, kugira ngo tumenye ubwiyumanganye bwayo, turebe n’ukwihangana kwayo. Nimureke tuyitange yicwe uruteye isoni, kuko icyo gihe Imana izayihagararaho, dukurikije nanone uko ibyivugira.”

 

Isomo rya 2: Ibaruwa ya Yakobo 3,16-18;4,1-3

Bavandimwe, koko rero ahari ishyari n’ubucabiranya, haba umuvurungano n’ibikorwa bibi by’amoko yose. Naho ubuhanga bukomoka mu ijuru, icya mbere cyo ni ubuziranenge, ni ubunyamahoro, ni ubunyarugwiro n’ubunyampuhwe, bukaba busendereye ineza kanddi bukarumbuka imbuto nziza, ntibugire aho bubogamira kandi ntibugire uburyarya. Imbuto y’ubutungane ibibwa mu mahoro, ku baharanira amahoro. Amakimbirane akomoka he se? Cyangwa se intambara muri mwe zituruka he? Aho ibyo byose ntibyaba bituruka ku byifuzo byanyu, birwanira mu myanya y’umubiri wanyu? Murararikira, ariko ntimugire icyo mutunga; muri abicanyi n’abanyeshyari, nyamara nta cyo muronka; murarwana kandi mukavurungana, ariko ntimugire icyo mugeraho, kuko mutazi gusaba. Murasaba ariko ntimuronke, kuko ugusaba kwanyu nta kindi kugamije uretse gutagaguza ibyifuzo byanyu.