Hozeya 11, 1.3-4.8c-9

ISOMO RYO MU GITABO CY’UMUHANUZI HOZEYA 11, 1.3-4.8c-9

Uhoraho aravuze ati “Igihe Israheli yari akiri muto naramukunze, kandi nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri. Nyamara Efurayimu ni jye wamufataga akaboko nkamwigisha gutambuka, ariko ntibigeze bamenya ko ari jye wabitagaho. Narabiyegerezaga mbigiranye urukundo, nkabizirikaho nk’uko abantu babigenza; mbiyegamiza ku musaya nk’umubyeyi uteruye umwana we, nca bugufi ndabagaburira. (Ariko banze kungarukira: nabasha nte kubatererana ?) Mu mutima wanjye nisubiyeho, impuhwe zanjye zirangurumanamo. Sinzakurikiza ubukana bw’uburakari bwanjye, kandi sinzarimbura ukundi Efurayimu; kuko ndi Imana simbe umuntu, nkaba Nyir’ubutagatifu rwagati muri mwe, sinzongera kugusanga mfite uburakari.”