No muri Israheli nta kwemera gukomeye nk’uku nigeze mpabona

Ku wa mbere w’icyumweru cya 24 B gisanzwe

Ku ya 17 Nzeri 2012

AMASOMO: 1 Korinti 11,17-26; Zaburi 40 (39),5-7.12-13; Luka 7,1-10

Inyigisho yateguwe na Padiri Jérémie Habyarimana

‹‹No muri Israheli nta kwemera gukomeye nk’uku nigeze mpabona ››

Kuri uyu munsi Nyagasani Yezu arakiza umugaragu w’umutegeka w’abasirikare. Yezu aragirira ukwemera kwe maze yumve isengesho rye. Ubwo uwo musirikare wari umunyaroma yatumye abayahudi kuri Yezu kugira ngo bamumwingingire. Koko baramusabiye. Kuko ngo yabagiriraga neza. Dore ko ngo yari yarabubakiye n’isengero. Mu gihe Yezu yari mu nzira ahagana, ni bwo uwo musirikare yamutumyeho abamubwira ngo yo kwirwa yirushya. Ahubwo avuge ijambo rimwe gusa rirakiza uwo mugaragu. Yezu yabanje gutangarira cyane ukwemera k’uwo musirikare. Maze koko amukiriza umwana atiriwe ajya iwe.

Uyu munsi rero natwe Yezu aje iwacu kugira ngo adukirize abarwayi. Aje iwacu kugira ngo abamwemera bakamwakira abagirire impuhwe. Maze abakirize ababo uko babimusaba babyemera. Kuko nta kwemera nta cyo dushobora gukorerwa mu rwego rw’ukwemera nyine. Yezu rero aje adusanga kugira ngo adusabe kandi aduhe ingabire yo kurushaho kumwemera. Kwemera Yezu Kristu ni ukumugirira ikizere nyacyo mu byo adusaba n’ibyo adusezeranya. Kandi ukirinda kumuhemukira urenga ku itegeko atanga ritubuganizamo ubuzima buzira iherezo. Dukeneye rero none ko Yezu Kristu wapfuye akazuka yongera ukwemera kwacu. Kuko hari ibyo tumusaba dushidikanya ko abishoboye. Cyangwa se tugashidikanya ko yatwumvise cyangwa se ko atwitayeho.

Uyu munsi rero Yezu Kristu wapfuye akazuka naze akomeze ukwemera kwacu. Twemere tudashidikanya ko Yezu afite ububasha mu Ijuru no ku isi. Twemere tudashidikanya Yezu Kristu wapfuye akazuka afite ububasha kandi yanahaye Kiriziya ye bwo gukiza icyitwa indwara n’icyitwaubumuga cyose (Mt 10,1; Mt 28, 16-20). Bityo twemere tudashidikanya ko Yezu Kristu wapfuye akazuuka afite ububasha bwo kurinda Kiliziya ye no kurinda buri wese muri twe ububasha bwose bw’umwanzi Sekibi. Twemere ko Yezu Kristu wapfuye akazuka afite ububasha bwo kudukiza ubumuga bwo ku mutima no ku mubiri twatewe n’ibyaha byacu cyangwa iby’abandi; cyangwa se ubumuga twatewe n’ibyago byacu cyangwa ibyago by’abacu.

Kwemera kandi Yezu Kristu wapfuye akazuka tubiterwamo inkunga n’abandi. Uriya musirikare yafashijwe cyane n’incuti ze z’abayahudi kugira ngo ashobore kwinjiza iwe umukiro Yezu Kristu atanga. Umukristu ntashobora kubaho nk’aho abandi bakristu batabaho. Yezu Kristu wapfuye akazuka yashinze umuryango w’abamwemera ari wo Kiliziya. Ndetse uwo muryango wunze ubumwe rwose muri Kristu ku buryo bose bumva ko ari abavandimwe. Ndetse birenze kuba abavandimwe. Kuko bose bumva ko bagize umubiri umwe, Kristu abereye umutwe. Kandi buri rugingo rukaba rukeneye izindi ngo rubeho. Bityo kugira ngo rukomeze kugira ubuzima, buri rugingo rukaba rugomba kuguma kunga ubumwe n’umubiri wose. Kandi rukaba rudashobora kugira ubuzima igihe cyose rutandukanye n’umubiri (Kol 1, 18; 1 Kor 6, 15; Yh 15, 1-5). Niyo mpamvu umuntu uvuga ati ‹‹njye nemera Yezu ndi umukristu rwose ariko sinemera Kiliziya››, uwo muntu aba yihenda ubwe. Atabuze no guhenda abandi.

Kuri uyu munsi rero Bikira Mariya Umubyeyi wa Kiliziya nadufashe kwakira Yezu Kristu wapfuye akazuka uje kudukiza indwara za roho n’iz’umubiri. Cyane cyane adufashe kongera ukwemera tumufitiye. Bityo tubashe kumuhamya turangwa n’urukundo dufitiye Kiliziya ye. Kandi twese twunge ubumwe muri Kristu nk’abagize umubiri umwe. Maze amacakubiri acike burundu mu bo Yezu Kristu yasukuje amaraso ye. Umwami w’Ijuru n’isi Yezu Kristu nasingizwe iteka ubuziraherezo.

Singizwa Yezu Kristu wapfuye ukazuka.