Inyigisho: Twirinde ikinyoma n’uburyarya

Ku wa gatatu w’icyumweru cya 25 B gisanzwe,

26 Nzeli 2012 

AMASOMO: 1º.Imig 30, 5-9

2º. Lk 9,1-6 

Twirinde ikinyoma n’uburyarya 

Igitabo cy’imigani kibumbye ubuhanga buhambaye. Umuhanga wahumekewemo n’Umwuka w’Imana akacyandika, yarashishoje asanga hari ibintu bibiri bikururira abantu amakuba: ikinyoma n’uburyarya ku ruhande rumwe; ubutindi cyangwa umurengwe ku rundi ruhande. Koko rero, ibyo byose bishobora gukururira amakuba menshi mwene muntu. Nta watinya no kuvuga ko na roho mbi zishobora kuririra kuri ibyo (ikinyoma n’uburyarya; ubutindi cyangwa umurengwe) kugira ngo zigarurire abana b’Imana Data Ushoborabyose. YEZU KRISTU mu Ijambo rye cyakora, ashobora gutsinda ibyo byose. Ni yo mahirwe yacu. 

Ikinyoma n’uburyarya, ni intwaro zikomeye za Sekibi. Twibuke ko Yohani intumwa atubwira ko Sekibi ari umubeshyi kuva mu ntangiriro. Iyo Sekibi yaritse mu muntu, ntibyorohera abashaka kuyirukana kuko iyobya uburari igatinda kuvuga izina ryayo n’uburyo yaje muri uwo muntu. Ni ho bikomerera kuyirukana. Ni yo mpamvu hari abahangwaho na roho mbi maze bagatinda kubohorwa. Hari abirenza imyaka n’imyaka kandi bahora mu masengesho yo gusabira abaryawayi. Sekinyoma rero, Sekibi iyo, ya Shitani, kugira ngo yirukanwe hagomba imbaraga nyinshi zivomwa mu Izina rya YEZU n’isengesho ryuje ukwiziga no kwigomwa. Ni ngombwa ko umukristu wese yirinda uburyarya no kubeshya kugira ngo adaha urwaho Sekibi mu buzima bwe no mu bw’abandi. Iyo bizwi ko Kanaka ari umubeshyi, nta jambo na rimwe rye rigirirwa icyizere. Yemwe n’iyo ahagararara kuri alitari ngo arigisha, Sekinyoma imurimo itesha ireme Ijambo rya KRISTU abereye umuvugizi. Ijambo ry’Uhoraho rigomba kwizerwa, nk’uko isomo rya mbere ryabitubwiye. Nyamara rishobora guteshwa agaciro n’uwimitse icyinyoma. Ashobora no kuriganywa na Sekibi maze ugasanga arasobanura Ijambo rya YEZU ku buryo yiyongereraho ibitagize icyo bifasha mu gusobanukirwa n’iby’ijuru. 

Ubutindi cyangwa umurengwe, na byo Sekibi irabyifashisha kugira ngo ipyinagaze benemuntu. Hirya no hino ku isi uhasanga abantu batindahaye bahora bijujutira Imana ngo ntacyo yabamariye. Twibukiranye ko impamvu zitera ubutindi ari nyinshi. Izikabije ni izerekeranye n’abayoboye ibihugu bashobora kwikurikiranira inyungu zabo bakirengagiza kuzamura abatishoboye. Aho na ho Sekibi irahakorera cyane kugira ngo itere amakimbirane mu bantu. Umutindi ahora aririra mu myotsi mu gihe bamwe bagwa ivutu bakidagadura mu by’isi. Aho ni ho hashingiye umurengwe wa bamwe ubageza aho bashengerera iby’isi bakanabiramya. Kwibagirwa ko hasingizwa gusa Umuremyi w’ijuru n’isi, ni intangiriro yo kwigarurirwa n’amashitani na roho mbi z’amoko yose. YEZU wigize umukene akagirira neza abatishoboye bose, atwigisha kumwigana no kwitangira abatishoboye. Guharanira ibintu by’igiciro gihanitse, gushyira imbere inyungu zacu, kwirata ku bakene tubasuzugura kandi tubarebera ku rutugu, ni uko Shitani itwigarurira maze Ijambo rya YEZU tubwirwa rikatubera imfabusa.

YEZU KRISTU yahaye intumwa ze ububasha maze azohereza kwirukana roho mbi no gukiza indwara. Yababwiye kutagira icyo bajyana cyababangamira muri ubwo butumwa. Natwe uyu munsi aradutuma kujya kubohora abazahajwe n’indwara na roho mbi. Roho mbi ziriho, ni nyinshi kandi zikomeje gushaka kwigarurira imitima y’abantu. Muri iki gihe zikabije ubukana cyane cyane ko ziyoberanya kugira ngo zicure inkumbi. Dusabire abo YEZU atuma muri iki gihe kwibohora ku kinyoma n’uburyarya kugira ngo batangaze Ijambo rya YEZU KRISTU ryifitemo ububasha bukiza. Tunabasabire ububasha n’ubushishozi butuma bahanurira abayoboye ibihugu kugira ngo babafashe kwirinda umururumba, barinde abaturage ubutindi n’inzara. Nibigishe ijambo ry’Imana Data Ushoborabyose bashize amanga kandi bafite ubwizige kugira ngo n’abanyamurengwe bazasobanukirwe bakire. 

YEZU KRISTU ASINGIZWE.

UMUBYEYI BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE UBU N’ITEKA RYOSE. 

Padiri Cyprien Bizimana