Ubuhanga bukomoka mu ijuru

Icyumweru cya 25 gisanzwe B

23 Nzeli 2012 

AMASOMO: 1º.Buh 2, 12. 17-20  2º. Yak 3, 16-4,3  3º. Mk 9, 30-37 

Ubuhanga bukomoka mu ijuru

Inyigisho y’iki cyumweru cya 25 gisanzwe cy’umwaka B, Data Umubyeyi wacu ashatse kutwibutsa ikintu cy’ingenzi gituma tubaho mu mahoro muri iyi si yaturemeye. Guharanira ubuhanga buturuka mu ijuru, ni yo nzira y’amahoro, umudendezo n’ibyishimo bibeshaho. Inzira YEZU KRISTU yatweretse, ni yo ikwiye gukurikizwa n’uwo ari we wese ushaka kubaho neza. YEZU KRISTU ntiyigeze aca ku ruhande Amategeko y’Imana Se. Yemeye no gutotezwa aho guteshwa inzira y’Ubugingo. 

1. Ubuhanga buhangara ibitotezo 

Birumvikana ko uwiyemeje kugendera muri iyo nzira y’UBUHANGA buva mu ijuru, agomba no kwemera gutotezwa. Ni byo isomo rya mbere ryatubwiye. Uwitwa umuhanga cyangwa intungane y’Imana abaho ku isi arebwa nabi n’abambari b’isi yambaye ubusa kuko yiyambuye Ubuhanga nyakuri. Ab’isi bamureba ayingwe bakamuhekenyera amenyo kuko baba biyumvisha ko ababangamiye. Umuhanga ugendera ku Mategeko y’Imana ameze nk’intama y’inziranenge yibereye mu rwuri maze ikadurumbanywa n’ibirura by’amenyo maremare. Ntashobora kugira amahoro yo kuri iyi si igihe cyose abamwegereye barwanya inzira nziza yihitiyemo. Uhoraho ni we umukomeza kuko atamutererana kandi amwakira mu bugingo bw’iteka. Ngicyo igihembo cy’uwihambiriye ku buhanga buva mu ijuru. Intaho ye y’iteka ni ijuru, ni ukubana n’Imana ubuziraherezo. Ni nde utaharanira iryo shema ryo kubaho neza ubuziraherezo mu ijuru? Keretse ahari ba bayobe bizirika ku buhanga bw’iyi si n’ibyayo byose birangirana n’aka kuka duhumeka. Iyo gakamye umubiri upfuye, ubwo na bo baba bapfuye nta kuzegura umutwe na rimwe. Nimucyo duhitemo UBUHANGA buva mu ijuru twirinda umwijima uwo ari wo wose. 

2. Ubuhanga buhunga umwijima 

Uwo mwijima utubundikiye ugatuma tutabona neza ni na wo utuma tudasobanukirwa n’UBUHANGA nyakuri. Uwo mwijima utuma umuntu waremewe kurangamira Imana Data Ushoborabyose arangarira ibituma arorongotana akazabaho ari injiji ibereyeho kuzarimbuka. Intangiriro y’uwo mwijima utuvutsa UBUHANGA nyakuri, ni amatwara atuzamukamo yo kwishyira hejuru. Twumvishe mu Ivanjili ukuntu n’Intumwa za YEZU zari zugarijwe n’uwo mwijima. Iyo zitagira amahirwe yo kwibonera IZUKA rya KRISTU ntiziba zarahonotse icyo cyago. Gushakashaka ikuzo ry’isi, kwishyira hejuru no kwiha icyubahiro kitari cyo, ngiyo intangiriro y’ubujiji iyi isi yimitse yibwira ko ari bwo bwenge. 

Kubura UBUHANGA BUVA MU IJURU, ni byo bituma haduka ubusumbane mu isi ku rwengo rw’umuntu ku giti cye ndetse no ku rwego rw’ibihugu. Umuntu ashobora kwigiramo ubusumbane bitewe n’ibyifuzo birwanira mu myanya y’umubiri we: irari ry’umubiri n’iry’ibintu, ubugome bukurura imivurungano n’ubwicanyi… Ni ngombwa ko buri wese muri twe yongera kwitekerezaho kugira ngo ashake imbaraga zo gukumira ibyifuzo bibi birwanira mu myanya y’umubiri we. Ibyo byifuzo bibi ntawe utarigeze abyiyumvamo. Nyagasani wadukijije nasingizwe kuko tubona ko ari ku bw’ingabire ye duhabwa gutsinda ibyo bibi Sekibi iducumbekerezamo. Uwatsinzwe, nagerageze kumva inzira twanyuzemo ngo dutsinde. Niyemere ko aho tuvana imbaraga na we ashobora kuzihavana. Ni uguhora aharanira guhuza Ivanjili ya YEZU KRISTU n’ubuzima bwe. Ni ukwitoza kwereka YEZU ibintu byose bikurwaniramo bigamije kukwica muri roho. None se nk’umuntu wifitemo ibitekerezo by’ubusambanyi azabitsinda ate atitoje gusanga YEZU muri Penetensiya ngo amusenderezeho umugisha wirukana Sekibi binyujijwe ku bubasha ndengakamere bwahawe abasaseridoti muri Kiliziya ya YEZU KRISTU? None se umuntu wifitemo ishyari n’ubucabiranya, azatsinda ate niba atabona ko ibyo bimubangamiye mu nzira igana UBUGINGO bw’iteka? Ni ngombwa gutinyuka tugashyira hanze ubwo bugizi bwa nabi Sekibi yaducumbekerejemo. Inzira y’UBUHANGA n’UBUGINGO bw’iteka, ni inzira yo kwikubita agashyi no kwiyanga mu byo dukomeyeho nyamara bitazatugeza mu ijuru. Ni yo mpamvu YEZU ajya atubwira ko niba dushaka kumukurikira tugomba kwiyanga ubwacu. Nta kwikunda rero niba dushaka guhura n’UBUHANGA nyakuri butwinjiza mu BUGINGO BWE. Kwirinda ubwikunde n’ubwirasi, ni yo nzira y’UBUHANGA buhangamura umwijima w’ibyaha. 

3. Ubuhanga buhumuriza isi 

Ku rwego rw’ibihugu na ho (rw’isi yose) tuhasanga umwijima ubuza isi UBUHANGA. Uwo mwijima urangwa n’uburyo ibihugu bihangana intambara zikarota hakameneka amaraso menshi. Icyo ni ikimenyetso cy’uko iyo umuntu ayoboye abandi adakurikije UBUHANGA, nta handi abaganisha atari mu icuraburindi rihitana inzirakarengane nyinshi. Tuzi imibabaro myinshi y’inzirakarengane zishwe mu gihe cy’uwitwa Hitileri wigize igikoko gitangaje arwanya ugushaka kw’Imana Data Ushoborabyose. Tuzi uko ibye byarangiye. Ikidutangaje ni uko na nyuma ye habonetse abatari bake bikundiye umwijima bakururira amakara abatagira ingano. Sekibi ari mu isi kandi akomeje kuyobya benshi. Abamwumvira bivutsa UBUHANGA bwa YEZU KRISTU bazarimbuka nibatisubiraho. Birababaje! 

4.Dusabire isi amahoro 

Abiyoroshya, nimikomeze inzira y’UBUHANGA bukomoka mu ijuru. Ni yo Yakobo Intumwa yatubwiye ko irangwa n’ubuziranenge, amahoro, urugwiro, impuhwe n’ineza. Niba dushaka imbuto y’amahoro, nitwitandukanye n’ amatwara ya Sekibi, twirinde kubogama n’uburyarya. Niba dusabira isi ngo igire amahoro, dukore byose tuzirikana ko imbuto y’ubutungane ibibwa mu mahoro. Nta gushidikanya abaharanira amahoro bimirije imbere UBUHANGA BUVA KURI YEZU KRISTU bazayagira bayasakaze mu isi. 

Kuri iki cyumweru, dusabirane imbaraga zo guhitamo inzira y’UBUHANGA bukomoka mu ijuru. Izo mbaraga zizatuma twihanganira ibitutsi no kurebwa nabi n’abo Sekibi yigaruriye. Dusabire kandi ibihugu byo ku isi cyane cyane ibiyoborwa n’abatsikamiwe n’ishyari n’ubucabiranya bibyara imivurungano n’ibikorwa bibi by’amoko yose. 

YEZU KRISTU ASINGIZWE MU BUZIMA BWACU BWOSE.

UMUBYEYI BIKIRA MARIYA ADUHAKIRWE UBU N’ITEKA RYOSE. AMEN 

Padiri Cyprien Bizimana