Ivanjili ya Yohani 15,26-27; 16,1-4 – Ku wa Mbere – Icya 6 cya Pasika

Muri icyo gihe, Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange Se, abwira abigishwa be ati «Umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri Data, Roho Nyir’ukuri ukomoka kuri Data, naza azambera umugabo. Namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Mbibabwiye ngira ngo ejo mudatsitara. Bazabaca mu masengero; ndetse n’igihe kirageze, maze uzabica wese azibwire ko yubashye Imana. Ibyo bazabibagirira babitewe n’uko batamenye Data, nanjye ntibamenye. Ibyo mbibabwiye ngira ngo igihe cyabyo nikigera, muzibuke ko nababuriye. Sinabibabwiye ngitangira, kuko twari kumwe.»

Publié le