Ezekiyeli 2,8-10 ; 3,1-4

ISOMO RYO MU GITABO

CY’UMUHANUZI EZEKIYELI 2,8-10 ; 3,1-4

Naho rero wowe, mwana w’umuntu, uramenye ntuzabe ikirara ak’iyo nyoko yararutse; ahubwo tega amatwi wumve icyo ngiye kukubwira. Cyo ngaho asama maze urye icyo ngiye kuguha.” Nuko ngo ndebe mbona ikiganza kiza kingana kirimo igitabo kizinze, icyo kiganza kikiramburira imbere yanjye; icyo gitabo cyari cyanditseho imbere n’inyuma amaganya, iminiho n’imiborogo. Arambwira ati “Mwana w’umuntu, ngaho rya! Icyi gitabo weretswe, kirye; hanyuma ugende ubwire umuryango wa Israheli.” Nuko ni ko kwasama icyo gitabo ndakirya. Hanyuma arambwira ati “Mwana w’umuntu, rya kandi uhazwe n’iki gitabo nguhaye.” Igihe nakiryaga numvaga mu kanwa kanjye haryohereye nk’ubuki. Hanyuma arambwira ati “Mwana w’umuntu, genda usange umuryango wa Israheli, ubashyire amagambo yanjye.