Catégories
Icyumweru cya 16 B gisanzwe Ivanjili UMWAKA B

Matayo 20, 20-28

IVANJILI YA MATAYO 20,20-28

Nuko nyina wa bene Zebedeyi asanga Yezu ari kumwe n’abahungu be bombi, arapfukama, ashaka kugira icyo amusaba. Yezu aramubaza ati “Urashaka iki?” Undi aramusubiza ati “Dore abahungu banjye bombi, tegeka ko bazicarana nawe, umwe iburyo, undi ibumoso, mu Ngoma yawe.” Yezu aramusubiza ati ” Ntimuzi icyo musaba; mushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho?” Baramusubiza bati “Turabishobora.” Yezu ati “Koko muzanywera ku nkongoro yanjye, naho kwicara iburyo n’ibumoso bwanjye, si jye ubitanga: ni ibyo abo Data yabigeneye.”

Abandi cumi babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Nuko Yezu arabahamagara, arababwira ati “Muzi ko abahawe kugenga amahanga, bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo bategekesha agahato. Kuri mwebwe rero, si ko bimeze. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe, niyigire umuhereza wanyu; uzashaka kandi kuba uwa mbere muri mwe, azihindure umugaragu wanyu. 

Ni nk’uko Umwana w’umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi.”