Catégories
Iminsi mikuru imwe n'imwe y'ingenzi

Amasomo y’umunsi wa Mutagatifu Andereya, Intumwa

Isomo rya 1: Abanyaroma 10,9-18

Kuko niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristu ari Nyagasani kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. Nuko rero umuntu yemera n’umutima bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwe. Kuko Ibyanditswe bivuga ngo « Umwemera wese ntazakozwa isoni. » Nta tandukanyirizo rero hagati y’Umuyahudi n’Umugereki: Nyagasani ni umwe kuri bose, akungahaza abamwambaza bose. Kuko « Umuntu wese uzambaza izina rya Nyagasani azarokorwa. » Bakwiyambaza bate rero Uwo bataremera? Bakwemera bate se Uwo batarumva? Bamwumva bate ntawamwamamaje? Bamwamamaza bate niba batatumwe? Nk’uko byanditswe ngo « Mbega ngo biraba byiza ibirenge by’abogeza inkuru nziza! » Nyamara si ko bose bumviye Inkuru Nziza. Koko rero Izayi yaravuze ati « Nyagasani, ni nde wemeye inyigisho zacu? » Bityo rero, ukwemera gushingira ku nyigisho, inyigisho na yo ku ijambo rya Kristu. Reka nanjye mbabaze: mbese ntibumvise?Barumvise. Ahubwo ndetse ngo « Ijwi ryabo ryakwiriye isi yose, n’ijambo ryabo rigera ku mpera z’isi. » Nongere mbaze: mbese Israheli yaba itarasobanukiwe? Musa ni we wabanje kuvuga ati « Nzabaharika ikitari umuryango muterwe ishyari n’ihanga ritagira ubwenge. »

Catégories
Iminsi mikuru imwe n'imwe y'ingenzi

Amasomo yo ku wa 09 Ugushyingo: Bazilika ya Laterano yeguriweho Imana

Isomo rya 1: Ezekiyeli 47, 1-2. 8-9. 12

Mu gihe nariho mbonekerwa n’Uhoraho, umuntu wanyoboraga aranjyana no ku muryango w’Ingoro, nuko mbona amazi yavubukaga munsi y’igitabo cy’umuryango w’Ingoro aherekera mu burasirazuba, kuko Ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba. Ayo mazi yatembaga agana iburyo bw’Ingoro, akanyura mu majyepfo y’urutambiro. Uwo muntu aransohokana anyujije mu irembo ryo mu majyaruguru, antambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga mu burasirazuba ; ndebye mbona ya mazi atemba agana iburyo. Wa muntu arambwira ati « Ariya mazi aratemba agana mu ntara y’iburasirazuba, akamanukira muri Araba maze akiroha mu nyanja y’Umunyu; yamara kuyirohamo, amazi yayo agahinduka meza. Ikinyabuzima cyose kizaba kiri aho uwo mugezi unyura kizabaho ; amafi azaba menshi cyane kuko aho ayo mazi yinjiye ayo ahasanze aba meza, n’ubuzima buzasagambe aho uwo mugezi uzanyura hose. Ku nkombe zombi z’umugezi hazamera amoko yose y’ibiti byera imbuto ziribwa, amababi yabyo ntazigera arabirana, n’imbuto zabyo ntizizahundura. Bizajya bihora byera buri kwezi, bibikesha aya mazi avubuka mu Ngoro. Imbuto zabyo bazazirya, naho amababi bayakuremo umuti. »

Catégories
Iminsi mikuru imwe n'imwe y'ingenzi

Amasomo yo ku munsi wo gusabira abapfuye

Isomo rya 1: Ubuhanga 3, 1-9

Roho z’intungane ziri mu biganza by’Imana,
kandi nta n’igitotezo kizongera kubageraho.
Mu maso y’ibipfamutima bameze nk’abapfuye burundu,
barigendeye basa nk’aho bagushije ishyano,
bagiye kure byitwa ko barimbutse,
nyamara bo bibereye mu mahoro.
Ndetse n’ubwo mu maso y’abantu basa n’abahanwe,
bahorana amizero yo kutazapfa.
Nibamara guhanishwa ibihano byoroheje,
bazahabwa ingororano zitagereranywa.
Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba abayo;
yarabasukuye nka zahabu mu ruganda,
ibakira nk’igitambo kitagira inenge.
Igihe Imana izabagenderera, ni bwo bazabengerana,
barabagirane nk’ibishashi by’umuriro mu bikenyeri byumye.
Bazacira amahanga imanza kandi bategeke ibihugu,
maze Nyagasani ababere umwami iteka ryose.
Abamwiringiye bazamenya ukuri icyo ari cyo,
abamuyobotse bazibanire na we mu rukundo,
kuko asesekaza ubuntu n’imbabazi ku ntungane ze,
ntanareke gusura abo yitoreye.

Zaburi ya  26(27),1.4.7.8.9.13-14

Uhoraho ni urumuri rwanjye n’agakiza kanjye,
ni nde wantera ubwoba?
Uhoraho ni urugerero rw’ubugingo bwanjye,
ni nde wankangaranya?

Ikintu kimwe nasabye Uhoraho,
kandi nkaba ngikomeyeho,
ni ukwiturira mu Ngoro y’Uhoraho,
iminsi yose y’ukubaho kwanjye,
kugira ngo mpore nirebera uburanga bw’Uhoraho,
kandi nite ku Ngoro ye ntagatifu.

Uhoraho, umva ijwi ryanjye, ndagutakira;
gira ibambe, unsubize!

Umutima wanjye wanyibukije ijambo ryawe,
wowe wavuze uti «Nimushakashake uruhanga rwanjye!»
None rero, Uhoraho, ni rwo nshakashaka,

ntumpishe uruhanga rwawe!
Wirakara ngo uhinde umuyoboke wawe,
ni wowe muvunyi wanjye;
ntunzinukwe ngo untererane,
wowe Mana nkesha agakiza!

Nyamara jye nizeye kuzabona ubugiraneza bw’Uhoraho,
mu gihugu cy’abazima.
Ihangane, wizigire Uhoraho,
ukomeze umutima, ube intwari!
Rwose, wiringire Uhoraho!

Catégories
Iminsi mikuru imwe n'imwe y'ingenzi

Amasomo yo ku wa 29 Nzeli: Abamalayika Bakuru

Isomo rya 1: Ibyahishuriwe Yohani intumwa 12,7-12a

Nuko mu ijuru intambara irarota: Mikayeli n’abamalayika be barwana na cya Kiyoka; na cyo kirabarwanya hamwe n’abamalayika bacyo, ariko ntibabasha gutsinda, kandi ntibongera ukundi kugira umwanya wabo mu ijuru. Cya kiyoka nyamunini kirahananturwa: ya Nzoka ya kera na kare, ari yo bita «Sekibi na Sekinyoma», wa wundi uyobya isi yose. Nuko gihananturirwa ku isi hamwe n’Abamalayika bacyo. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru riti «Ngiki igihe cy’ubucunguzi kirageze, igihe cy’ububasha n’ubwami by’Imana yacu, n’ubutegetsi bwa Kristu wayo: kuko Kareganyi, wahoraga arega abavandimwe bacu ku Mana yacu amanywa n’ijoro, ahanantuwe. Nyamara bo bamutsindishije amaraso ya Ntama n’ijambo babereye abahamya. Bemeye guhara amagara yabo, kugeza ku rupfu. Kubera iyo mpamvu, ijuru niryishime, namwe abarituye munezerwe!